• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jilemnice: Energetické úspory v mateřských školách

Jilemnické mateřské školky díky prostředkům z Evropské unie prošly zásadní rekonstrukcí. Na obou budovách byly vyměněny okenní výplně, zatepleny střechy a fasády. Provedení stavebních prací bylo uzpůsobeno tak, aby co nejméně narušilo chod školských zařízení. Výsledek projektu přispěje nejen k výrazným úsporám energie, ale také ke zlepšení prostředí pro děti, zaměstnance i rodiče.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jilemnice
Kontakt: odbor rozvoje a místního hospodářství
Příjmení, jméno: Ing. Šnorbert, Martin
Organizace: Městský úřad Jilemnice
E-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Telefon: 481 565 127
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů
Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Město Jilemnice se snaží přispět k šetrnějšímu zacházení s přírodními zdroji a tím k ochraně životního prostředí, proto podporuje zavádění energeticky úsporných opatření v budovách, které má ve svém majetku. Hlavním cílem projektu v mateřských školách Zámecká a Spořilov bylo dosažení nízkoenergetického standardu, dále zvýšení kvality základní občanské vybavenosti a zvýšení kvality zařízení MŠ Spořilov a MŠ Zámecká. Projekt řešil snížení energetické spotřeby několika opatřeními – byly vyměněny okenní výplně, provedena kontaktní tepelná izolace vnějšího obvodového pláště budovy společně s další povrchovou úpravou fasády školek a rovněž byla provedena tepelná izolace střechy dodatečným vložením tepelné izolace do konstrukce krovu. Realizací projektu bylo dosaženo úspor energií 511 GJ/rok (což odpovídá snížení emicí CO2 o 29,2 t/rok) u MŠ Zámecké a dokonce o 720 GJ/rok (77,1 t/rok) u MŠ Spořilov, což znamená, že realizace projektu bude mít příznivý dopad nejenom na uživatele objektů, ale také na zřizovatele a provozovatele těchto objektů, neboť díky snížení energetické náročnosti objektů se výrazně sníží náklady na provoz těchto budov.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Provedení stavebních prací je zaznamenáno ve stavebních denících a fotodokumentaci
Začátek aktivity: 01.08.2008
Konec aktivity: 31.12.2008
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 17154
Jak byla aktivita financována? Projekt byl podán do Operačního programu Životní prostředí (osa 3.2.1) a podpořen z Fondu soudržnosti ve výši 11 564 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 680 tis. Kč. Zbytek byl financován z rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Doporučuje se počítat s dostatečnou časovou rezervou při výběrových řízení na realizátora projektu, jelikož odmítnutí zájemci mají možnost se odvolávat, mohou být rovněž prodlužovány lhůty pro odvolání apod. Výhodou může být rovněž průběžná komunikace s přiděleným projektovým manažerem programu, aby bylo možné koordinovat stavební práce a mít přehled o časové i finanční náročnosti projektu a rovněž o aktuální situaci. Nezbytné je též počítat s delší dobou na administraci projektu a přidělení dotace.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Bezproblémová realizace projektu proběhla nejenom díky dostání všech závazků ze strany Města Jilemnice a Stavební společnosti s. r. o. Hostinné, ale také díky vstřícnosti pedagogických pracovníků mateřských škol, kteří uzpůsobili chod těchto zařízení potřebám rekonstrukce.
Nicméně se výrazně prodloužila administrace projektu od schválení žádosti po podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně následného proplacení dotace. Schválení připadlo na květen 08, podpis Rozhodnutí na prosinec 08, dotace pak byla přijata v únoru 2009. Celkově byla tedy doba nutná k administrativnímu ošetření a získání dotace pro projekt téměř 10 měsíců.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Město Jilemnice vydalo dvě tiskové zprávy, k zahájení a ukončení projektu, které byly přeposlány regionálním deníkům. Pro potřeby projektu byla rovněž zřízena webová stránka.

Více info na http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/projekt-uspor-energie/

Příloha:

Aktéři

Název: Městský úřad Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00275808
Adresa: Masarykovo náměstí 82
Web: http://www.mestojilemnice.cz

Další aktéři

Název:Mateřská škola Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj:71011170
Adresa:Spořilovská 994 a Zámecká 232, Jilemnice
Web:http://www.mestojilemnice.cz

Název:

Stavební společnost s. r. o. Hostinné
IČO nebo jiný registrační údaj:13585240
Adresa:543 76 Chotěvice 360
Web:http://www.stavhost.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Jilemnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i