• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Bílina: E-ZAK - elektronický nástroj pro veřejné zakázky

Zavedením online systému pro veřejné zakázky se městu významně podařilo navýšit transparentnost, hospodárnost, efektivnost a kontrolu veřejných zakázek jak ze strany členů zastupitelstva, tak občanů.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Bílina
Příjmení, jméno: Jandová Drahomíra
Organizace: Městský úřad Bílina, kancelář úřadu
E-mail: jandova@bilina.cz
Telefon: 417 810 802
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Mezi významné efekty E-ZAK patří mj.

• Maximální usnadnění práce úředníkům města se zadávacím řízení za využití elektronických prostředků. Zadávání dle zákona č. 134/20166 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
• Podpora rovného přístupu k informacím a posílení důvěryhodnosti veřejného zadavatele.
• Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potencionálních dodavatelů.
• Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.
• Zkrácení lhůt a doby potřebné k zadání zakázek.

Nastavené podmínky zamezují možnost jakkoli zakázky ovlivňovat, nebo takzvaně ""dělat křoví"". Na základě požadavku Rady města nemá před okamžikem "otevření obálek" nikdo přístup k podaným nabídkám, dokonce ani nikdo neví, kolik uchazečů nabídku podalo. Zadávání zakázek lze kdykoli zpětně zkontrolovat.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/verejne-zakazky/

Začátek aktivity: 01.09.2019

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 556,474
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města
Detailní rozpis: V částce je mj. započítána licence užívání programu 121.000 Kč, implementace nástroje 237.160 Kč, skolení uživatelů 22.990 Kč, servisní služby 7.018 Kč/měsíc, modul "Uveřejnění na profilu" 10.164 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při zavádění elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek doporučujeme záležitost dostatečně mediálně propagovat, zejména pak v podnikatelské sféře. Sezvat podnikatele, vysvětlit výhody registrace - např. získávání upozornění na veřejné zakázky nejen z našeho města.
V Bílině zajišťuje odbor nemovitostí a investic kompletní podporu a osvětu.

V průběhu pandemie COVID-19 nebylo možné pořádat "živá" školení podnikatelů, proto byl vytvořen informační průvodce pro správu veřejných zakázek, který je dostupný na webu města.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ještě před zavedením E-ZAK přišel ze strany části členů zastupitelstva města požadavek na změnu zadávání zakázek malého rozsahu městem Bílina. Zejména pak - zjednodušit a zprůhlednit zadávací praxi, neboť se naráží na nedostatek zájmu u firem, které administrativní složitost odrazuje. Díky zavedení E-ZAK byla tato záležitost vyřešena.

Do systému se prokazatelně přihlašuje stále více společností a podnikatelů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Byl zpracován jednoduchý ekonomický rozbor za prvních 9 měsíců fungování systému. Rozbor provedl odbor nemovitostí a investic.

Z celkového počtu 82 vysoutěžených veřejných zakázek za období 1-9/2020 byla uspořena částka ve výši cca 9,9 milionů Kč. Vzorec pro výpočet: předpokládaná hodnota zakázky - vysoutěžená cena = úspora.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano. V současné době jsme zavedli dle § 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek - sociálně a environmentálně odpovědné veřejné zadávání a zohlednění inovací. Do naší směrnice byly začleněny přílohy č. 24. kontrolní list odpovědného veřejného zadávání (OVZ) – VZMR II. kategorie a č. 25. kontrolní list odpovědného veřejného zadávání (OVZ) – VZMR III. kategorie.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Bílina
IČO nebo jiný registrační údaj: 00266230
Adresa: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Web: http://zakazky.bilina.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i