• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Slavičín: Energeticko-odpadový komplex Cirkula


Cirkula, energeticko-odpadový komplex vybudovaný ve Slavičíně je skvělým příkladem inovace a udržitelnosti v oblasti správy odpadu a energií. Je výsledkem postupného budování vícezdrojové kotelny a přilehlého sběrného dvora s RE-USE centrem, a společným jmenovatelem všech částí je maximální snaha o cirkulaci a udržitelnost všech zdrojů, materiálů a energií.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Slavičín
Příjmení, jméno: Chmela, Tomáš
Organizace: město Slavičín
E-mail: chmela@mesto-slavicin.cz
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji
Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Jedná se o objekt bývalé uhelné kotelny, která je v současnosti přebudována na moderní teplárnu na biomasu kombinující také fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Záložně disponuje také kogeneračními jednotkami na plyn. Horkovod vedoucí z Cirkuly zásobuje teplou vodou dvě sídliště s více než 2000 obyvateli, přičemž v přípravě jsou další dvě etapy jeho rozšíření. V tomtéž objektu se nachází také re-use centrum Cirkula, které umožňuje snižovat množství objemného odpadu ve městě. Ze střech Cirkuly je také svedena srážková voda do podzemního rezervoáru, který využívají místní zahrádkáři. Cirkula je tedy učebnicí udržitelných přístupů v oblastech energetiky a oběhového hospodářství.

Přínos:
1. Udržitelný systém vytápění pro domácnosti a podnikatele za přijatelnou cenu, nezávislý na ruském plynu;
2. Předcházení vzniku odpadů v re-use centru;
3. Zachycování srážkové vody a eliminace poplatku za její odvod do kanalizační sítě;
4. Vytvoření edukativního objektu pro školy i exkurze starostů z celé ČR.

Ekonomická udržitelnost Systém vytápění aplikovaný v energetickém centru Cirkula je založen na cíli co nejnižší ceny tepla ve městě Slavičín. Ta se drží nyní zhruba o 30 % níže, než je cena tepla z plynu a je založena na využití lokální biomasy a přes léto na kombinaci energie z tepelných čerpadel poháněných solárně získanou elektřinou; v tomtéž objektu se nachází re-use centrum, díky němuž držíme nízkou produkci objemného odpadu (Slavičín má jednu z nejnižších produkcí tohoto typu odpadu - směsný/objemný - v celé ČR), což vede také k nízkému skládkovacímu poplatku, který je městu účtován dle zákona o odpadech a je tvořen podle množství produkce směsného odpadu (čím nižší, tím nižší poplatek).

 

Biomasová výtopna o výkonu 2,6 MW spálí průměrně ročně 130 kamionů dřevní štěpky, čímž zajistí teplo pro 2500 obyvatel na sídlištích Malé Pole a Vlára. Ušetří tak přibližně 2700 tun CO2 oproti zisku tepla pálením uhlí. Domácnosti svůj odpad třídí do sběrných nádob, větší objemy pak vozí do sběrných dvorů, kde je více než polovina dále separována. Město Slavičín ročně vytřídí 550 t odpadu, z toho je 100t skla, 145t papíru a 100 t plastu. Za důsledné třídění a snižování velkoobjemového odpadu již několikrát získalo ocenění "odpadový oskar". Energie ze Slunce je díky 346 fotovoltaickým panelům o celkovém výkonu 130 kWp přetvářena na elektrickou energii, která je pak využívána k ohřevu vody pomoci tepelných čerpadel. Ke stabilizaci výroby elektřiny slouží bateriové úložiště o kapacitě 100 kWh. Nadbytečná bezemisní elektřina je předávána trafostanici do distribuční sítě. Dešťová voda, která dopadne na střechy areálu, je sbírána do 16 m3 podzemní nádrže na zadržování vody. Voda je pak následné přečerpávána do malé nádrže, jež slouží místním zahrádkářům ke starostlivosti o desítky zahrádek na ploše 6000 m2 Plyn slouží jako záložní energetický zdroj. Je zpracováván ve 3 kogeneračních jednotkách produkujících jak teplo, tak elektrickou energii (která dále pohání tepelná čerpadla). V roce 2023 již plyn nebyl využíván. Ne všechno, co už nepotřebujeme, musí byt vyhozeno. Od roku 2022 funguje v areálu výtopny a sběrného dvora RE-USE centrum Cirkula, které funkční věci dále nabízí občanům k dalšímu využití. Své nové majitele tu ročně najde vice 1000 ks věcí, které by skončily na skládce. Projekt RE-USE centra Cirkula byl vyhodnocen jako Komunální projekt roku 2022 v kategorii udržitelnost.

Soběstačnost
Energetické centrum Cirkula je klíč k energetické soběstačnosti města. Umožňuje využít lokální zdroje biomasy a solární energii k ohřevu vody. Doplňkově je vyráběna elektřina z plynu v kogeneračních jednotkách, která v případě nižších cen může vyrábět teplo a elektřinu. V případě krizových situací lze zajistit soběstačnou výrobu elektřiny tímto způsobem a nezávisle zajistit cirkulaci horké vody do domácností a firem.

Inovativnost
Objekt obsahuje celou řadu inovativních řešení:
- využití biomasy k ohřevu vody, využití solární energie k témuž účelu;
- zachycování srážkové vody ze střech;
- koncept re-use centra
- a nejinovativnější je fakt, že všechny tyto prvky obsahuje jediný objekt – Cirkula.

Replikovatelnost
Cílem projektu je vytvořit učebnici pro replikaci inovativních přístupů pro odborné exkurze studentů, starostů apod. Není cílem replikovat pouze celek, ale umožnit i replikaci dílčích řešení z objektu Cirkuly.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Aktivita navazuje na strategii města "Chytrý Slavičín 2022 - 2030", do jejíž finální podoby byli zapojeni nejen externí odborníci, ale také celá řada Slavičanů zapojených do pěti tematických pracovních skupin, stejně tak jako široká veřejnost, která měla možnost připomínkování a účastni na veřejných projednáních.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

V rámci zvolení Slavičína Zelenou obcí roku, vzniklo informační video, ve kterém se popisuje mimo jiné fungování komplexu Cirkula: https://www.youtube.com/watch?v=P8H9Pblc2Uc

Jak byla aktivita financována? K financování jednotlivých fází projektu Cirkula jsme využili jak dotace, tak výnosy z prodeje tepla.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme při tvorbě podobných projektů kombinovat více udržitelných principů najednou, což přidá další přidanou hodnotu.
Také je potřeba udělat si skutečně důkladnou ekonomickou analýzu před zahájením podobného projektu, vzít v úvahu fakt, že financování je částečně závislé na ceně tepla, a tím pádem ne zcela předvídatelné, dotace nemusí být dostatečně pružné atd.
Určitě doporučujeme zapojit během procesu relevantní stakeholdery, včetně veřejnosti, a i postup tohoto zapojování dobře naplánovat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V důsledku války na Ukrajině prudce vzrostla cena komodity teplo a tím pádem bylo složité ufinancovat projekt tak jak byl zamýšlen - např. prodloužení teplovodu apod. Tím se celý proces prodlužuje a prodražuje.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O komplexu Cirkula vzniklo mnoho článků, TZ apod, přikládáme zde pro představu tento: https://www.mesto-slavicin.cz/redakce/index.php?xuser=874485341201242917&portal=1075&lanG=cs&slozka=317473&preview=yes&verze=151062

Příloha:

Aktéři

Název: BTH Slavičín s.r.o. ve spolupráci s městem
IČO nebo jiný registrační údaj: IČ: 25321358
Adresa: Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín
Web: http://www.bth-slavicin.cz/

Další aktéři

Název:město Slavičín
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 00284459
Adresa:Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Web:https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestsky-urad-slavicin/kontakty.html

Název:

Služby města Slavičína
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 25 58 30 93
Adresa:Pod Kaštany 50 763 21 Slavičín
Web:https://www.smslavicin.cz/kontakt
Detailně zpracované dobré praxe

Slavičín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i