• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín: Projekt Vsetínský senior

Vsetín patří v přístupu k seniorské problematice mezi špičky v České republice. Projekt Vsetínský senior je jednou z mnoha aktivit, které město pro seniory realizuje. Město za něj obdrželo prestižní ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí v soutěži Obec přátelská seniorům. Projekt nabízí široké portfolio aktivit pro seniory, které nezapomínají na jejich fyzickou i duševní kondici, mezigenerační vztahy i na zcela konkrétní služby typu senior taxi.  
 

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Příjmení, jméno: Ing. Petra Skýpalová
Organizace: Město Vsetín
E-mail: petra.skypalova@mestovsetin.cz
Telefon: +420571491551
Téma: Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Ve Vsetíně žije pět tisíc seniorů, do budoucna bude tato skupina obyvatel ještě početnější. Cílem projektu "Vsetínský senior" je udržet je v dobré kondici a aktivitě tak, aby byli co nejdéle soběstační a svůj seniorský věk prožívali v kruhu své rodiny a sociálních služeb využívali, až když je to nezbytně nutné.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života seniorů ve Vsetíně, zahrnuje opatření pro aktivní stárnutí, posílení mezigeneračních vazeb, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu a zlepšení služeb pro seniory, ochranu a bezpečí seniorů, zvýšení informovanosti a osvěty, při zohlednění současných společenských a technologických trendů. Navržené aktivity bezprostředně reagují na potřeby seniorů v místě, kde žijí, přičemž je plánována úzká spolupráce s organizacemi zabývajícími se proseniorskými aktivitami a dalšími aktéry v této oblasti.
 
ZDRAVÉ A AKTIVNÍ STÁRNUTÍ
1. Aktivizační programy pro seniory (seniorský turnaj v pétanque, kroket, holandský biliard, sázení kytiček)
2. Zdravotní cvičení s instruktorem (30 lekcí, v letním období doplněno o plavání na koupališti)
3. Plavání pro seniory (16 hodin vyhrazeného plavání v městském bazénu, neděle v období září – prosinec 2022)
4. Jednodenní zájezdy (3 jednodenní zájezdy poznávací/turistické/termální lázně)

MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ
5. Tvoření s dětmi (5 akcí tvoření s dětmi)
6. Vzájemné předčítání seniorů a dětí (7 akcí/hodin)
7. Strážci přechodů - zvýšení motivace dobrovolníků (11 motivačních balíčků pro strážce přechodů)

PREVENCE SOCIÁLNÍ IZOLACE
8. Den seniorů (realizace 2 hodinové kulturně-společenské akce)
9. Mikuláš pro seniory (realizace 2 hodinové společenské, kulturní a vzdělávací akce)
10. Kulturní akce v parku (realizace 2 hodinové akce s kulturním programem)

PODPORA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
11. Školení první pomoci pro seniory (2x školení první pomoci pro seniory)
12. Vzdělávání seniorů v informačních a komunikačních technologiích (3x tříhodinové kurzy ICT. 1x dvouhodinový workshop Seznamte se s virtuální realitou)
13. Vzdělávací modul Valašsko (realizace 4 dvouhodinových kurzů)
14. Edukace seniorů v oblasti prevence patologického chování a bezpečnosti (přednáška v rámci akce Mikuláš pro seniory)
15. Vzdělávací kurzy a cvičení, školení první pomoci pečujících osob (realizace 2 skupinových vzdělávacích kurzů spojených se cvičením s instruktorem a 2 školení první pomoci)

OCHRANA SENIORŮ A PODPORA PŘÍZNIVÉHO PROSTŘEDÍ
16. Bezpečnostní signalizační tlačítka pro seniory ohrožené nenadálými událostmi (pronájem bezpečnostních signalizačních tlačítek)
17. Senior taxi (rozšíření služeb senior taxi o víkendové dny v čase 6:30 – 12:00 h)

KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
18. Podpora informovanosti a komunikace, propagace projektu Vsetínský senior (tvorba 16 ks plakátů a letáků a jejich výlep/distribuce, vytvoření seniorské rubriky na webu Města Vsetín)

Časový plán aktivit (příprava a realizace) uveden na samostatném listu.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Vsetín 2020-2023
Koncepce proseniorské politiky města Vsetín 2022-2023
Komunikační strategie města Vsetín
Začátek aktivity: 01.04.2022
Konec aktivity: 31.12.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 833
Jak byla aktivita financována?

Národní dotační titul Obec přátelská rodině a seniorům 2022 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 na projekt na podporu rodiny/seniorů vítězně obci v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022" (v rámci zajištění udržitelnosti vybraných projektových aktivit pak v rozpočtu města Vsetín)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Předností projektu je, že jej lze zrealizovat jak na malé obci, tak ve velkém městě. Reaguje na poptávku seniorů po tom, co ve městě chybí, a využívá přímého kontaktu seniorů se zástupci města. V neposlední řadě také do spolupráce zapojuje řadu organizací ve městě. Tato kooperace je výborným základem pro další aktivity i projekty města do budoucna, a zároveň se těší velmi pozitivní odezvě ze strany seniorů a lze ji ostatním doporučit.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

• Karta Vsetínský senior, Senior karta první pomoci
• Provoz senior taxi
• Aktivity neziskového sektoru, spolků, klub seniorů
• Aktivity Masarykovy veřejné knihovny pro seniory (akreditované, volnočasové)
• Komunitní plánování a úzká spolupráce lokálních aktérů
• Kvalitní a stabilní poskytovatelé nejen sociálních služeb, vysoká odbornost pracovníků
• Bezpečnostní tlačítka
• Komunikace se seniory (akce, ankety, kulaté stoly aj.)
• Dobrovolnictví
• Příznivé životní prostředí
• Rostoucí délka naděje dožití jak žen, tak mužů
• Vysoká míra rodinné sounáležitosti
• Mezigenerační vazby
• Podpora pečujících osob
• Rozšíření nabídky aktivit pro seniory (zdravé a aktivní stárnutí, mezigenerační soužití, prevence sociální izolace, neformální vzdělávání)
• Koordinace aktivit (i odborných) pro seniory
• Využití webu města a Vsetínských novin jako komunikačního kanálu
• Zájem seniorů být aktivní v přípravě na stáří, účastnit se vhodných aktivit prodlužujících dobu soběstačnosti
• Ochota města financovat sociální služby i aktivity pro seniory
• Snižování bariérovosti města
• Umožnit setkávání seniorů
• Posílit prevenci zneužívání důvěřivosti seniorů
• Rozšíření výhod v rámci karty Vsetínský senior
• Zvyšující se zájem veřejnosti a firem o dobrovolnictví
• Rozvoj asistivních technologií
• Rozvoj informačních a komunikačních technologií
• Nová média a sociální sítě

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

• Omezená kapacita projektových aktivit
• Finanční spoluúčast na vybraných aktivitách
• Kopcovitý terén
• Hvězdicovité uspořádání města (dlouhá údolí, obtížná dostupnost centra města)
• Nemožnost sociálních kontaktů
• Malá nabídka finančně dostupných zájezdů pro seniory
• Důvěřivost seniorů
• Výrazné zvýšení podílu občanů nad 65 let (vysoký index stáří)
• Značné negativní dopady pandemie Covid-19, a to zejména důsledky sociální izolace
• Neochota rodin pečovat o své blízké
• Ztráta zájmu seniorů o sociální aktivizaci v důsledku sociální izolace
• Šíření fake news ve vztahu k šíření strachu a neodůvodněných obav z politických a sociálních aspektů života ve společnosti

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

V rámci schváleného projektu uvedeny předpokládané počty účastníků u jednotlivých aktivit. Průběžně sledován počet podpořených osob, kompletní čísla budou k dispozici až po ukončení realizace. Doposud vydáno 1721 karet Vsetínský senior, karta slouží také k využití Senior taxi.

Způsob hodnocení dopadu realizovaných aktivit / zjišťování potřeb:
- prostřednictvím Oddělení sociální pomoci Městského úřadu Vsetín, které realizuje přímou sociální práci se seniory. Činnost oddělení přináší řadu podnětů a informací od cílové skupiny.
- prostřednictvím realizovaných akcí vsetínskou radnicí pro cílovou skupinu seniorů v rámci projektu „Vsetínský senior“ je zajištěn přímý kontakt se seniory vč. diskuse nad možnostmi řešení konkrétních problémů i návrhů.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Obce, které z dotace (dotační titul Obec přátelská rodině a seniorům 2022) finančně podporují realizaci pravidelných aktivit či kontinuálních opatření, se zároveň zavazují nejméně jeden rok po ukončení čerpání dotace zajišťovat realizaci této aktivity či opatření z vlastních zdrojů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Město Vsetín po celou dobu projektu aktivně a pravidelně informuje na svých webových stránkách (viz odkazy níže), na sociálních sítích a také v regionálním tisku o aktivitách projektu.

Příloha:

Aktéři

Název: Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz

Další aktéři

Název:Masarykova veřejná knihovna Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:00851817
Adresa:Dolní náměstí 1356, 75501 Vsetín
Web:http://www.mvk.cz

Název:

Vsetínská sportovní, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:28593987
Adresa:Na Lapači 394, 755 01 Vsetín
Web:http://www.vsetinskasportovni.cz

Název:

Oblastní spolek ČČK Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:48773883
Adresa:ul. 4.května 287, 755 01 Vsetín
Web:http://www.cervenykrizvsetin.eu

Název:

Charita Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj:44740778
Adresa:Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
Web:http://www.vsetin.charita.cz

Název:

Městská policie Vsetín
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i