• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov: Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"

Nebuď blbá! je osvětovou kampaní, která je adresována mládeži o nástrahách virtuálního světa. Původní impuls k tomuto projektu vzešel přímo z řad turnovské mládeže, která reagovala na reálné situace dívek ze základních škol. Nápad uskutečnit kampaň vznikl na zasedání Parlamentu mládeže Města Turnova, kde zástupci ze škol řešili případ turnovské žákyně, která zveřejňovala na sociálních sítích své obnažené fotografie. Myšlenku kampaně podpořilo Zdravé město Turnov s místostarostkou (političkou Zdravého města) a metodik prevence Městské policie Turnov. V režii metodika prevence vzniklo autorské studentské divadlo spolku Trouhelník, jež ztvárnilo problémy současné mládeže, kde dominovalo téma nástrah virtuálního světa pro současnou mládež. Divadlo shlédli žáci druhých stupňů základních škol, studenti turnovských středních škol i veřejnost. Ve městě i na školách byly vyvěšeny plakáty vytvořené studenty SUPŠ upozorňující na tuto problematiku. Nedílnou součástí byl apel na vyučující pedagogy, aby toto téma aktuálně s žáky probírali. Celý projekt byl pod dozorem metodika prevence, který následně navázal na projekt svými pravidelnými přednáškami na školách, které probíhají dle metodiky prevence o riziku internetové kriminality. Podklady na přednášky jsou připravovány ve spolupráci a certifikací projektu E-Bezpeční Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Kampaň tak zůstává v Turnově aktivní. Postupem času se kampaň rozrostla o další subjekty, které podpořily myšlenku preventivního informování o nástrahách virtuální reality v průběhu akce. Některé další subjekty, mezi nimiž jsou i základní školy, navázaly na projekt vlastními aktivitami.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Turnov
Příjmení, jméno: Mgr. Bára Havlátová
Organizace: Parlament mládeže města Turnova
E-mail: pmmt@turnov.cz
Telefon: 731088163
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem bylo veřejně a bez obalu upozornit na existující hrozby internetu pro současnou mládež. To, že se podařilo ho naplnit, dokazují stálé ohlasy zejména z řad mládeže. Například na setkáních PMMT nebo v Informačním centru pro mládež jsou témata mezi mladými stále probírána. Také zájem ze strany institucí o "knowhow" kampaně je jistým potvrzením závažnosti tématu, jež jen tak nevymizí. Osvětová kampaň dokázala přitáhnout také zájem médií, který pomohl šířit myšlenky daleko za hranice města. Z řad institucí se ukázala ochota sponzorsky podpořit smysluplný projekt. Spolupráce s dalšími subjekty se postupně nabalovala, takže značně rozšířila původní plány kampaně. Podařilo se také pomocí této kampaně oživit plány koncepce kriminality v projektu primární prevence internetové kriminality.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Jsou k dispozici plakáty, jež byly vyvěšeny ve městě na plakátovacích plochách. Existuje řada článků o kampani a dále reportáž s videozáběry z divadelního představení, na něž se přijela podívat redakce ČT Déčka a RTM+.
Začátek aktivity: 01.06.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 0,5
Jak byla aktivita financována? Všechny subjekty se zapojily dobrovolně bez nároku na honorář. Tisk plakátů byl sponzorským darem tiskárny Apromotion. Jediný výdaj byla částka 500 Kč na výlep plakátů, která byla symbolicky účtovaná Technickými odpadovými službami. Sponzorsky byl poskytnut prostor městského divadla správcem Kulturním centrem Turnov.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vložit důvěru v mládež i v důležitých rozhodnutích. Podporovat kreativitu obyvatel a propojit jejich nadšení a nápady s pracovními skupinami (pracovní skupina prevence krimiality a další) a komisemi (komise ZM, komise pro občanské záležitosti, komise pro výchovu a vzdělávání a další), které se danými tématy dlouhodobě zabývají. Jejich společné výstupy mají větší životaschopnost i z dlouhodobějšího pohledu. Vysvětlit stručně a jasně záměr organizacím a subjektům, které se mohou do celého projektu zapojit v různých formách (sponzorství, sdílení informací, rozšíření aktivit). Projekt aktivně a systematicky zviditelnit pomocí dostupných prostředků (tisková data, sociální sítě, reportáže, pozvánky, zpravodaje a další).
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? První zlom v procesu vzniku osvětové kampaně byl nápad metodika prevence s divadelním představením - tedy jiným pojetím mentorování než klasickou přednáškou. Původní nápad osvětové plakátovací kampaně byla tak hned v úvodu obohacena o dílo, které srozumitelně předkládá problematiku mládeže (mládež se totiž divadelního zpracování sama ujala - pod dozorem metodika prevence MP, který připravil první scénář). Celý projekt byl konzultován s pracovní skupinou prevence kriminality, která pracuje v oblasti prevence kriminality a společensky nebezpečných jevů. Ohlas pak měla v závěru silná medializace, která vzešla z tiskové konference města Turnova. Další významným krokem bylo zapojení dalších subjektů v průběhu kampaně, kteří se na zapojení domluvili při zasedání komise Zdravého města. Jedním z dalších subjektů bylo Centrum pro rodinu Náruč, které na základě rozběhnuté kampaně zařadilo do svého programu besedu na téma Naše děti ve virtuálním světě, kde si s policistou z Liberce hlavně rodiče rozšířili obzory v prostředí bezpečného internetu a mediální výchovy. Pro velký úspěch mělo divadelní představení další reprízu právě na besedě Centra pro rodinu Náruč a dále v Knihovně Antonína Marka Turnov při akci Netradiční knihovna pro veřejnost. Dalšími postupně zapojujícími se subjekty byly přímo základní a střední školy, které kampaň sdílely a postupně na ni navazovaly i svými aktivitami (rozšíření tématu ve výuce, diskuse mimo výuku, sdílení informací o virtuálním prostředí prostřednictvím školních sítích a další).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluaci uskutečnil přímo realizátor kampaně PMMT. Zástupci jednotlivých škol reflektovali význam uskutečněné kampaně ohlasy od spolužáků i navázání diskuzí po shlédnutí představení v rámci hodin občanské výchovy. Zpětná vazba byla následně postoupena od PMMT komisi ZM.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Na základě kampaně se podařilo upozornit na téma nejen ve školách, ale hlavně na veřejnosti. Zájem médií nejen z regionu znamenal velkou motivaci hlavně pro realizátory, kteří mají chuť se pouštět do dalších činností na společensky významná témata. Pro školy bylo téma inspirující pro vlastní aktivity, např. ZŠ Skálova připravila osvětová krátká videa upozorňující na kyberšikanu, která sdílela prostřednictvím jejich facebookového profilu.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Divadelní část bude nabídnuta okolím školským zařízením. Městská policie Turnov má dle koncepce prevence krimiality v plánu dále upozorňovat na problematiku internetové kriminality a další jevy související s negativním chováním ve virtuálním prostředí. Některé školy téma uchopily po svém a navázaly na uskutečněnou kampaň vlastním způsobem (intenzivnější diskuse v rámci výuky, diskusní kroužky v odpolečních školních klubech nebo sdílení informací prostřednictvím školních sociálních sítí). Zdravé město Turnov se maximálně snaží informovat o uskutečněné kampani pro rozšíření dobré praxe do dalších měst. V Galerii udržitelného rozvoje byl 16. září 2017 zveřejněn střípek dobré praxe o osvětové kampani z Turnova.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O kampani bylo informováno prostřednictvím článků na stránkách Města Turnova, dále stránkách realizátora, ICM, MKAMT a všech partnerů. Větší zájem médií zprostředkovala tisková konference Města Turnova, kde se kampaň prezentovala. Na základě informování došlo k natočení televizních reportáží v regionální televizi Libereckého kraje RTM+ (21.9.2017) a v pořadu ČT Déčka Zprávičky (22. 9. 2017). Články se následně objevily také v regionálním tisku (Naše Pojizeří, Turnovsko v akci, Turnovsko nebo v médiích jako iDnes.cz). Na rozhlasových vlnách se zpráva vyskytla v regionálních vysíláních Jaspis Radia a RCL.
Příloha:

Aktéři

Název: Parlament mládeže města Turnova (Informační centrum pro mládež Turnov)
IČO nebo jiný registrační údaj: 498858 (IČO zřizovatele, tj. Městské knihovny Antonína Marka Turnov)
Adresa: Jeronýmova 517, Turnov, 51101
Web: https://www.pmmt.cz

Další aktéři

Název:Apromotion, v. o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25296442
Adresa:Antonína Dvořáka 569, 511 01 Turnov
Web:https://www.apromotion.cz

Název:

Město Turnov
IČO nebo jiný registrační údaj:276227
Adresa:Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Web:https://www.turnov.cz

Název:

Městská policie Turnov
Adresa:Skálova 466, 511 01 Turnov
Web:https://www.turnov.cz/cs/mesto/organizace-mesta/mestska-policie.html

Název:

Turnovské odpadové služby, s. r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:5571065
Adresa:Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Web:https://www.tsturnov.cz

Název:

Centrum pro rodinu Náruč, z. ú.
IČO nebo jiný registrační údaj:70155097
Adresa:Skálova 540, 511 01 Turnov
Web:https://www.naruc.cz

Název:

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:259 58 941
Adresa:Markova 311, 511 01 Turnov
Web:https://www.kcturnov.cz

Název:

Základní škola Skálova, p. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:008 44 794
Adresa:Skálova 600, 511 01 Turnov
Web:https://www.zsskalova.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i