• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Havlíčkův Brod: Pobytový tábor pro seniory aneb "Olympijské hry podle našich pravidel"

Pobytový tábor pro seniory navazuje na další aktivity seniorů ve městě Havlíčkův Brod a jeho okolí. Nápad uskutečnit akci se setkal s velkým ohlasem a zájem seniorů o tento typ pobytu byl velký. Hotel Svratka na Vysočině poskytl krom ubytování „olympionikům“ dostatečné zázemí pro veškeré jejich aktivity. Během celého týdne se organizátoři snažili, aby navázali jednotliví senioři vzájemný kontakt formou společných soutěží a her v celotáborové hře. Probíhal společný program zaměřený na různé aktivity a zájmy. Mnoho seniorů si prvně vyzkoušelo některé sportovní disciplíny které jsou pro jejich vnoučata naprostou samozřejmostí. Po týdnu společného soužití všichni odjížděli zrelaxovaní, naplnění spokojeností a navázáním mnoha přátelství – tak, jak to bývá při organizaci táborů pro jinou věkovou kategorii.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Havlíčkův Brod
Příjmení, jméno: Loužecká, Ilona
Organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
E-mail: havlickuvbrod@cervenykriz.eu
Telefon: 724,551,604
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V průběhu konání tábora měli senioři možnost vrátit se díky aktivitám a celotáborové hře do svých školních let. Podařilo se navázat nová přátelství, předání dobrých zkušeností. Senioři během tohoto pobytu měli pocit, že jsou stále součástí běžné populace. Přínosem pro ně byla i skutečnost, že poznali i jiné prostředí než své domácí, kde tráví většinu svého seniorského života.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Byla vydána tisková zpráva, byla zajištěna fotodokumentace, prezentace na sociálních sítí - FB, web
Začátek aktivity: 24.07.2017
Konec aktivity: 28.07.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 90
Jak byla aktivita financována? Senioři si platili ubytování a polopenzi. Doplatek za vedoucí (zdravotníky) a náklady spojené s orgnaizací (kancelářské potřeby, sportovní náčiní apod) bylo hrazeno z rozpočtu Senior pointu. Město Havlíčkův Brod poskytuje Senior pointu každoročně na provoz částku 180.000,-- Kč na základě smlouvy o poskytování služby. Kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod se podíleli na konečném vyhlášení celotáborové hry, kdy jednotlivé týmy byly oceněny drobnými dárkovými předměty.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Cílem této aktivity bylo najít pro občany seniorského věku jiný způsob využití volného času a změřit si své síly a schopnosti v kolektivních hrách.Organizace byla složitá, ale vyplatila se, neboť ze strany seniorů byla dána velice kladná zpětná vazba. Vyplatilo se nám v rámci organizace, že jednotliví vedoucí byli zároveň i zdravotníci - senioři se cítili více v bezpečí a bylo využito každodenní péče v rámci přeměření krevního tlaku. V rámci plánování celé akce bylo také nutné zajištění osobního automobilu pro přepravu seniorů, kteří již některé aktivity či delší trasy plánových výletů a exkurzí nezvládali.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nesetkali jsme se s žádnou událostí, která by realizaci celé akce zásadně negativně ovlivnila.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Projekt byl zdárně zrealizován, aktivity byly vybrány podle možností a schopností seniorů
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Vzhledem k velké úspěšnosti akce je o její opakování velký zájem, již nyní poptávka ve velkém převyšuje nabídku míst na takovéto akci. Program na rok 2018 bude ještě doplněn o jiné aktivity.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce byl v předstihu na Senior pointu vyvěšen a rozdán leták o možnosti přihlášení na tuto novou aktiitu pro seniory. Informace byly také šířeny prostřednictvím Českého rozhlasu Region. Kapacita byla během krátkého času naplněna. Během konání tábora byly průběžně zveřejňovány informace na facebooku - viz odkaz. Po realizaci akce byl otištěn článek v regionálním deníku Cesta Vysočiny. Informace o táboru pro seniory jsou také umístěny včetně fotodokumentace na internetových stránkách oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod. Tiskovou zprávu vydal také Kraj Vysočina.
Příloha:
Fotogalerie HTML ()

Další poznámky

Další poznámky Celá akce se zdařila díky nadšení všech organizátorů a výborné spolupráce s cílovou skupinou - seniory, kteří se aktivně zapojili do programu. V průběhu pobytu byl tábor navštíven zástupci města Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina. Ti se zároveň zapojili do společných aktivit a tím zpestřili celkové vnímání seniorů celé akce. Celý projekt měl na cílovu skupinu velice pozitivní dopad. Již při odjezdu většina účastníků projevila zájem se takovéto akce zúčastnit i následující rok. Ještě za pobytu během posledního večera byl krátký evaulační dotazník, abychom zjistili, co se jim nejvíce líbilo a naopak které aktivity by při dalších ročnících vynechali.

Aktéři

Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
IČO nebo jiný registrační údaj: 00426164
Adresa: Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod
Web: https://www.oscck.cz

Další aktéři

Název:Město Havlíčkův Brod
IČO nebo jiný registrační údaj:00267449
Adresa:Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2
Web:https://www.muhb.cz

Název:

Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70890749
Adresa:Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web:https://www.kr-vysocina.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Havlíčkův Brod

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i