• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Křižánky: "Křižánecká koruna" - místní měna

Hlavním cílem vydání lokální měny v roce 2017 je podpora místní ekonomiky a využití cestovního ruchu pro rozvoj obce. Obec Křižánky proto vydala prostřednictvím své obchodní společnosti emisi bankovek a sadu dvou mincí Křižánecké koruny.

Bankovky jsou v nominální hodnotě 100, 50, 5 korun. Mince pak v hodnotě 5 korun, přičemž mince slouží pouze jako pamětní předmět nikoliv jako platidlo. Bankovky mají omezenou platnost a nevrací se na ně. Kurz Křižánecké koruny a Koruny české je nastaven pevně 1:1.

Zavedení místní měny je součástí Strategického plánu obce, konkrétně tento záměr nalezneme v části B. OBEC PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ v úkolu číslo 1. obec bude podporovat zlepšení podmínek pro podnikání v opatření PROPAGACE MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ (například formou místní měny, značky apod.).

Distribuce probíhá formou daru - kdy podporujeme majitele nemovitostí, kteří využívají svoji nemovitost k trvalému bydlení. Dar v tomto případě dosahuje výše 2/3 odvedené daně z nemovitých věcí, přičemž obec má zavedený vyhláškou místní koeficient ve výši 3. Dále se měna distribuuje darem jako ocenění v soutěžích či za odvedenou brigádnickou práci pro obec. Měnu je možné samozřejmě také koupit ve Vzdělávacím centru či v Obecní kavárně. Od 1.1. 2018 je měna proplácena také jako část zaplaceného ubytovacího poplatku. Připravujeme také grantový program proplácený formou místní měny a hledáme řešení pro proplacení části smluvní ceny za dílo místní měnou u zakázek malého rozsahu soutěžených obcí.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Křižánky
Příjmení, jméno: Sedláček Jan
Organizace: Obec Křižánky
E-mail: starosta@obeckrizanky.cz
Telefon: 724076338
Téma: Systém finanční a jiné podpory, získávání externích zdrojů; finanční řízení
Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Podmínky pro život na venkově

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Díky systému distribuce měny formou daru, odměn, cen a prodejem se podařilo dostat do oběhu poměrně velký objem finančních prostředků vázaných možností útraty pouze na konkrétní místa v Křižánkách (OÚ, Obecní kavárna, kadeřnictví, Vzdělávací centrum, prodejna potravin). Díky této skutečnosti přesáhly transakce prostřednictvím uvedených bankovek celkového obejmu 100 000,- korun.
Začátek aktivity: 01.05.2017
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 73,898
Detailní rozpis: Tisk bankovek, výroba raznice a distribuce bankovek bylo financováno ze zisku obchodní společnosti Centrum Křižánky s.r.o. zřízené a zcela vlastněné Obcí Křižánky. Studie distribuce, grafické návrhy, vytvoření vzoru darovací smlouvy, vytvoření vzoru čestného prohlášení a zajištění právních analýz bylo spolufinancováno Krajem Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Výhodou je realizace prostřednictvím vlastní obchodní společnosti, která převzala realizační část celého projektu. Společnost však fungovala před zavedením měny. Nebyla tedy zřízena kvůli samotné distribuci měny.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Celkové údaje o oběhu Křižánecké koruny budou k dispozici na konci roku. I přesto je už nyní patrné, že objem prostředků v transakcích Křižáneckou korunou přesáhl 100.000,- korun.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Průběžné součty směněných bankovek.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano - hledáme způsob, jak uskutečnit další emisi bankovek, připravujeme další způsoby distribuce místní měny, plánujeme propagační katalog míst, kde se měna přijímá.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Článek v Časopisu Moderní obec a TV reportáž ČT - Týden v regionech.

Aktéři

Název: Obec Křižánky
IČO nebo jiný registrační údaj: 00531677
Adresa: Moravské Křižánky 116; 592 02 Křižánky
Web: https://www.obeckrizanky.cz

Další aktéři

Název:Centrum Křižánky s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:05786479
Adresa:Moravské Křižánky 126; 592 02 Křižánky
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Křižánky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i