• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín: Obnovy školních zahrad (projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě")

Vsetín spojil síly se slovenskou obcí Pruské a společně připravili projekt mezinárodní spolupráce s názvem "Blíž k přírodě - blíž k sobě". Prostřednictvím organizování kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivit se obce snaží vytvářet funkční síť spolupracujících společenství (obcí, škol, žáků, pedagogů i rodičů) na obou stranách hranice, která často samovolně přechází do roviny neformálních přátelských vztahů. Součástí projektu je přitom revitalizace školní zahrady u každé partnerské základní a mateřské školy, aby tak mohla sloužit jako vhodná technická podpora pro společná setkání. 

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: vedoucí projektu
Příjmení, jméno: Ing. Janovská, Jana
Organizace: město Vsetín (ČR) - obec Pruské (SR)
E-mail: jana.janovska@mestovsetin.cz
Telefon: 00420 571 491 550, 00420 605 76 88 99
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Projekt "Blíž k přírodě - blíž k sobě" byl vyvrcholením postupně sílících snah základních a mateřských škol ve Vsetíně o ekologizaci svého provozu, zavádění ekologických prvků do výchovy a vzdělávání a o přibližování běžného života lidí přírodě. Toto úsilí se časem odrazilo v potřebě zlepšit komunikaci s obyvateli sousedících států. Odtud už byl jen malý krůček ke společnému česko-slovenskému projektu.

Hlavním cílem projektu je využití prostředí školních zahrad v ČR i SR pro výchovu, výuku i odpočinkovou činnost dětí i zaměstnanců. Zahrady se staly místem sportovních soutěží, relaxačních a volnočasových programů, zahradních slavností, ale třeba také místem pro společné nocování českých a slovenských dětí pod stany.

Při naplňování jednotlivých aktivit projektu přitom obce využívají jedinečností, které nabízí každý kraj: na české straně například Pulčínské skály, ZOO Lešná, městské lázně, hvězdárnu, na slovenksé straně zase výjimečnou přírodu či nově vybudované multifunkční hřiště. To usnadňuje zapojení účastníků do programu zcela nenásilnou formou.

Dílčími cíli projektu jsou zejména:

- navázání nových kontaktů a zahájení nových tradic v zúčastněných ZŠ a MŠ

- realizace výměnných pobytů mezi mateřskými a základními školami na obou stranách hranice

- pořádání společných akcí

- revitalizace školní zahrady u každé partnerské mateřské a základní školy

- informování o aktivitách a realizaci projektu prostřednictvím webových stránek projektu


Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Výstupy jsou dokumentovány na webových stránkách projektu http://www.vsetin-pruske.eu. Zde je umístěna fotodokumentace, videa, pozvánky i vyobrazení všech realizovaných aktivit.

Pravidelně 2 x ročně je uveřejněna zpráva o postupu realizace projektu v regionálním tisku (Vsetínské noviny) a ve stolním kalendáři města Vsetín pro roky 2010 a 2011.

Začátek aktivity: 01.09.2009
Konec aktivity: 31.12.2011
Příloha
Projektová fiše DOC (71 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 12000
Jak byla aktivita financována?

Česká republika: 85 % ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje, Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013), 5 % státní rozpočet, 10 % město Vsetín

Slovenská republika: 85 % ERDF, 10 % státní rozpočet, 5 % obec Pruské

Detailní rozpis:

Uvedená částka odpovídá nákladům na české straně.

Celkové náklady pro obě partnerská města činí 712.542,80 EUR. Finanční příspěvek z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) přitom činil 605.661,31 EUR.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Projekt je náročný časově a samozřejmě též organizačně. Vyplatí se důkladné přípravy, které usnadní získání dotace i snadné rozběhnutí společného projektu. Akce, jichž se zúčastní větší počet dětí, kladou větší nároky na personální zajištění.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Pozitivním okamžikem česko-slovenského projektu byla například účast prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče na otevření víceúčelového hřiště v Pruském. Celkově se město shledává s kladnými ohlasy na projekt jako celek.

Mezi rizika mohou patřit nedodržené termíny staveb či neočekávané vyšší náklady - například město Vsetín muselo dofinancovat dodatečné potřeby projektu v roce 2009 z vlastních prostředků, a to ve výši 1.200.000 Kč.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O spolupráci Vsetína a Pruského informují zejména regionální média v obou partnerských obcích.

O projektu více na internetovém portálu http://www.vsetin-pruske.eu

Příloha:

Aktéři

Název: město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz

Další aktéři

Název:obec Pruské
IČO nebo jiný registrační údaj:00317721
Adresa:Pod kostolom 1, 018 52 Pruské, Slovensko
Web:http://www.obecpruske.sk

Název:

Základní škola Vsetín, Luh 1544
IČO nebo jiný registrační údaj:60990406
Adresa:Jasenická 1544, 755 01 Vsetín

Název:

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
IČO nebo jiný registrační údaj:60990457
Adresa:Rokytnice 436, 755 01 Vsetín

Název:

Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča
IČO nebo jiný registrační údaj:36124681
Adresa:Školská 369, 018 52 Pruské
Web:http://www.zspruske.sk
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i