• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Snahou Parlamentu dětí a mládeže je aktivizovat děti a mládež formou zábavně - naučných aktivit a zprostředkovat jim takto možnost podílet se na veřejném životě ve městě. Významnou součástí jeho činnosti jsou pravidelná Ústecká dětská slyšení, kde se děti a mládež ptají představitelů města Ústí n. L., odborníků a významných osobností na otázky týkající se Zdravého města Ústí nad Labem. Finanční náklady hradí částečně město (5 tisíc Kč ) a dotace ze Spolchemie, a.s. Přílohy: fotografie, dokumenty související s ÚPDM, články v médiích.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Milan Langer
Organizace: Ústecký parlament dětí a mládeže
E-mail: parlamentdeti.usti@volny.cz
Telefon: 721585548
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? ÚPDM vytvořil tradici několika soutěží a akcí, které se pravidelně opakují každý rok: Výtvarná a literární soutěž „Znáte svá práva?“ upozorňující na existenci Úmluvy o právech dítěte; literární soutěž „Literární Ústí“ zaměřující se na historii, současnost i budoucnost města Ústí nad Labem. Dvakrát do roka se koná Ústecké dětské slyšení, kdy se děti a mládež ptají představitelů města Ústí n. L., odborníků a významných osobností na otázky, spojené s naším městem. Tohoto slyšení se pravidelně zúčastňují přední komunální politici, zástupci velkých firem. V minulosti se slyšení zúčastnil např. hejtman Ústeckého kraje, primátor města Ústí n. L. a jeho náměstci, pracovníci odboru dopravy, odboru životního prostředí, odboru kultury a péče o občany, Městské policie Ústí n. L., ZOO a mnozí další.
Mimo tyto své aktivity, pomáhá parlament i s organizací a zabezpečení velkých akcí v DDM Ústí n. L.: Dětský karneval, Den Země, Den dětí, Začínáme nanečisto, Halloween’s day, Mikulášská show.
ÚPDM se rovněž zapojuje do sbírkové akce „Dejte šanci dětem ulice“.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - letáky ze soutěží, sborník prací, fotodokumentace, novinové články, zápisy z jednání a přípravných fází jednotlivých akcí
Začátek aktivity: 01.12.2001
Konec aktivity: 10.05.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 15
Jak byla aktivita financována? vícezdrojové financování, 5 000,- z města Ústí nad Labem (ročně) + 10 000,- podpora ze Spolchemie, a. s.
Detailní rozpis: roční náklady jsou cca 15 tisíc korun

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Dobré fungování parlamentu vyžaduje, pokud možno, zapojení všech ZŠ a SŠ v místě. Aktivity parlamentu by měly být zaměřeny na školy (soutěže, anktety, podpora školních parlamentů) ale i na dětskou veřejnost (zábavná odpoledně, spolupráce s DDM) a dospělé (kulaté stoly s představiteli města a zajímavými osobnostmi, možnost účastnit se např. zasedání zastupitelstva města...)
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Problém činí nezájem některých škol o své zastoupení v městském parlamentu. Parlament se tak celkově potýká s nedostatkem členů. Z tohoto důvodu nemůže realizovat některé ze zamýšlených aktivit.
Naopak výrazně pomáhá přístup vedení města, které respektuje existenci parlamentu i zájem dětí a mládeže o dění ve městě. Z tohoto důvodu se vždy některý ze zástupců města účastní dětských slyšení.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zástupci novin, regionálních rozhlasových stanic a televizí jsou pravidelně zváni na dětská slyšení. Několikrát do roka se článek o některé z aktivit ÚPDM objevuje v regionálním tisku. Jeden z novinářů je i zván do hodnotící komise literárních soutěží.
Příloha:
Ústecký deník 2010 BMP (1,77 MB)

Aktéři

Název: Sdružení dětí a mládeže Tilia
IČO nebo jiný registrační údaj: 43225489
Adresa: Ladova 2531/4, 400 11 Ústí nad Labem
Web: http://www.volny.cz/tiliacz

Další aktéři

Název:Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem, W. Churchilla 8, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:00829986
Adresa:W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem
Web:http://www.ddmul.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i