• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč: Třebíč na kole - optimalizace cyklotras i městský cyklookruh

Cílem projektu „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“ bylo udělat město pro cyklisty bezpečnější, příjemnější a podpořit využití kola pro mnohem více lidí. Vznikl nový MĚSTSKÝ CYKLOOKRUH, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi, řada opatření nově přímo v ulicích. Díky nim je možné se na kole dostat bezpečněji do školy i do zaměstnání, za zábavou, kulturou, sportem, nebo do obchodu pro menší každodenní nákupy.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Kontakt: Mgr. Ivana Cahová
Organizace: Město Třebíč
E-mail: ivana.cahova@trebic.cz
Telefon: 568896240
Téma: Plánování a systémová dopravní řešení v místě a regionu, vč. systému parkování
Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem projektu „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“ bylo udělat město pro cyklisty bezpečnější, příjemnější a podpořit využití kola pro mnohem více lidí. Vedle úprav současných značených cyklotras Klubu českých turistů a vytvoření nového MĚSTSKÉHO CYKLOOKRUHU, který propojuje přírodně atraktivní území s dalšími zajímavostmi, vznikly nově i opatření přímo v ulicích. Díky nim je možné se na kole dostat bezpečněji do školy i do zaměstnání, za zábavou, kulturou, sportem, nebo do obchodu pro menší každodenní nákupy. Současně tato opatření navazují i na zmíněné cyklotrasy a cyklookruh, aby je každý mohl využít pro své individuální potřeby. Navrhované řešení zásadním způsobem mění přístup ke všem skupinám uživatelů jízdních kol v Třebíči z hlediska dopravy, rekreace a turistiky, aniž by současně docházelo k zásadním změnám v přerozdělování prostoru pro dopravu jinou. Jedná se pouze o úpravy v podobě opatření nestavebního charakteru - dopravní značení a zařízení. Smyslem řešení je nabídnout taková opatření, aby byli obyvatelé i návštěvníci dostatečně motivováni pro častější využití jízdního kola.Pro samotné cyklisty se zlepšuje orientace v prostoru nejen z hlediska cílů a směrů jízdy (směrové značení, tj. kudy projíždět městem a jeho okolím), ale nově se zdůrazňuje i orientace přímo v dopravním prostoru. Dopravní značení se umisťuje z hlediska bezpečnosti provozu (být informován, vidět, předvídat a orientovat se).Pro ostatní uživatele, zejména řidiče motorových vozidel, to znamená vyšší viditelnost cyklistů v prostoru, tj. zvýraznění jejich potenciální trajektorie pohybu (být viděn / předvídat, kde se může cyklista objevit).Cyklistická opatření jsou vzájemně propojená a dávají při průjezdu územím díky své kontinuitě smysl jako celek.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Generel Cyklodopravy
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Informativní web

Projektová dokumentace: „Optimalizace sítě cyklotras, městský cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“

Začátek aktivity: 01.07.2021
Konec aktivity: 01.09.2022

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 4 787
Jak byla aktivita financována? Město Třebíč: 3 753 164,70 Kč
SFDI: 383 946,-- Kč
Kraj Vysočina: 650 000,-- Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Důkladná příprava projektové dokumentace, hodně trpělivosti při projednání se všemi dotčenými orgány, intenzivní komunikace s veřejností.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Město pro cyklisty bezpečnější, příjemnější a podpora využití kola pro mnohem více lidí.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Neznalost řidičů nového dopravního značení pro cyklisty ve městě.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Odvaha vedení města realizovat takto rozsáhlý projekt v rámci celého území byla oceněna Cenou Víta Brandy - zvláštní cena za opatření pro cyklisty. Rozsáhlost projektu a vzájemná provázanost jednotlivých opatření byla důvodem pro přidělení finančního příspěvku 650 000,-- Kč z Kraje Vysočina.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Pouze hodnocení v rámci města: zvýšený počet uživatelů jízdních kol a jejich žádosti o rozšíření opatření i na další místa v rámci města.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Vytvořeny podmínky pro další projekty udržitelné mobility (sdílená kola), stavební řešení některých nepříznivých míst, při projektování nových dopravních staveb zohlednění provozu cyklistů

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Vytvoření informačního a edukativního webu; informace na webu města a sociálních sítích města; v Třebíčském zpravodaji.

Aktéři

Název: KASKA s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 26080966
Adresa: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

Další aktéři

Název:Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Adresa:Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2

Název:

Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70890749
Adresa:Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Název:

Státní fond dopravní infrastruktury
IČO nebo jiný registrační údaj:70856508
Adresa:Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i