• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Brno: Školní komunitní projekt "I my budeme potřebovat pomoc"

V rámci projektu Škola pro udržitelný život měli žáci Bezpečnostně právní akademie v Brně možnost navazovat kontakty se seniory a předat jim své školní poznatky a dovednosti.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Brno
Kontakt: Krajský koordinátor programu Škola pro udržitelný život
Příjmení, jméno: Mgr. Zdeňka Jičínská
Organizace: Lipka – školské zařízení, pracoviště Rychta
E-mail: jicinska@lipka.cz
Telefon: +420 517 385 429, +420 736 473 849
Téma: Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče
Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt byl zaměřený na sociální interakci seniorů a mládeže, na navázání osobního kontaktu žáků školy s klienty Domova pro seniory Koniklecová, předání školních poznatků a dovedností z oblasti první pomoci a praktické provádění zdravotního cvičení se seniory. Projekt byl realizován v rámci celorepublikového programu Škola pro udržitelný život. Žáci sestavili návrh setkání a jejich konkrétní náplně, která zahrnovala praktické otázky, cvičení a přednášky navazující na školní výuku a specializaci této střední školy (prevence kriminality, první pomoc, cvičení pro seniory).
Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Lipka je krajským koordinátorem a členem pracovní skupiny k programu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Průběh projektu byl řádně fotograficky dokumentován.
Začátek aktivity: 01.09.2011
Konec aktivity: 30.12.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 30
Jak byla aktivita financována? Projekt byl hrazen z programu Škola pro udržitelný život.
Detailní rozpis: Přibližně 30 000,- na zdravotnický materiál a pomůcky, občerstvení.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Projekt byl motivován zvyšující se kritikou vztahů mladých ke stáří. Na základě zkušeností doporučujeme zaměřit se na dnes opomíjené sociální vztahy (neleknout se neviditelných hmotných výsledků).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Velmi nás překvapilo, jak aktivně se naši studenti do projektu zapojili, jak se starali o lidi s různými handicapy, navazovali vztahy se seniory, zajímali se o jejich život. A to vše v jejich volném čase. Velmi potěšující byla pozitivní odezva z řad klientů Domova pro seniory i vedení Domova.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v místním i regionálním tisku, propagace na webu školy i zapojených organizací (Partnerství, Lipka), publikace projektu v příručkách dobré praxe (opět Lipka a Partnerství).
Příloha:

Aktéři

Název: Bezpečnostně právní akademie Brno
IČO nebo jiný registrační údaj: 25335791
Adresa: Zoubkova 20, 634 00 Brno
Web: http://www.bpa-brno.cz/

Další aktéři

Název:Domov pro seniory Koniklecová
IČO nebo jiný registrační údaj:70887047
Adresa:Koniklecová 442/1, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Web:http://www.kon.brno.cz/

Název:

Lipka – školské zařízení pro environ. vzdělávání
IČO nebo jiný registrační údaj:44993447
Adresa:Pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04
Web:http://www.lipka.cz/rychta

Název:

Nadace Partnerství
IČO nebo jiný registrační údaj: 457 73 521
Adresa:Údolní 33, 602 00 Brno
Web:http://www.nadacepartnerstvi.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i