• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Krnov: Využití Kulatého stolu ZM pro tvorbu Koncepce sportu

Město Krnov se, po vzoru jiných měst v ČR, rozhodlo zpracovat vlastní koncepci sportu. Aby tento strategický dokument měl opravdu váhu a smysl, bylo nezbytné do jeho tvorby zapojit širokou veřejnost. K tomu jsme využili, kromě dotazníkového šetření, již osvědčené platformy Fóra Zdravého města, jejíž princip jsme však přizpůsobili svým požadavkům a potřebám do formátu Kulatého stolu Zdravého města. Akci jsme tak zaměřili pouze tematicky a do diskuze zapojili občany, které tato problematika opravdu zajímá. Nejen úředníky, kteří mají účast na akci tzv. povinnou. Definované problémy pak byly konkrétnější a přesněji formulované, do ověřovací ankety se zapojilo mnohem více hlasujících než kdy dříve. Dotazníkové šetření mezi laickou i odbornou veřejností, Kulatý stůl i následná ověřovací anketa pak byly podkladem pro vznik Koncepce rozvoje sportu v Krnově. Tuto koncepci zpracovali pracovníci odboru školství, kultury a sportu MěÚ Krnov vlastními silami, bez zapojení externí firmy.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Krnov
Příjmení, jméno: Ing. Tomáš Hradil
Organizace: Město Krnov
E-mail: thradil@mukrnov.cz
Telefon: 608750103, 554697216
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci sběru podkladů pro tvorbu sportovní koncepce jsme využili formátu Kulatého stolu Zdravého města, který jsme přizpůsobili našim potřebám. Tematické zaměření akce se setkalo s pozitivním ohlasem u občanů, v ověřovací anketě se zapojilo téměř tisíc hlasujících, tj. cca čtyřnásobek oproti roku 2018.

Do tvorby koncepce byla zapojena široká veřejnost, obyvatelé a sportovci města Krnova, aktivně se zapojili členové sportovní komise nebo zástupci sportovních klubů a oddílů.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, průběh akce je zaznamenán na fotografiích, z dotazníkového šetření a Kulatého stolu jsou pořízeny hodnotící zprávy a celkovým výstupem je pak Koncepce rozvoje sportu v Krnově.
Začátek aktivity: 01.03.2019
Konec aktivity: 31.12.2019
Příloha
Fotodokumentace PDF (1,03 MB)
Jak byla aktivita financována? Veškeré aktivity související s tvorbou sportovní koncepce byly financovány z rozpočtu města Krnova, na zpracování koncepce nebyla najata externí zpracovatelská firma. Město při tvorbě koncepce nevznikly žádné dodatečné náklady. Jediné výdaje byly spojeny s pořádáním Kulatého Zdravého města, což je však běžný každoroční výdaj, stejný jako na Fórum Zdravého města. Samotnou koncepci zpracovávali pracovníci MěÚ Krnov v rámci náplně své práce.
Detailní rozpis: nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Podařilo se nám využít konceptu Fóra Zdravého města pro konkrétní téma. Zájem o obecné Fórum Zdravého města v Krnově opadal, tematickým zaměřením jsme u veřejnosti opět probudili pozornost a aktivitu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Přestože se do dotazníkového šetření a ověřovací ankety zapojilo velké množství respondentů, osobně na samotný Kulatý stůl dorazilo lidí méně. Tito však byli velmi aktivní a zaangažovaní do dané problematiky.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? K průběhu Fóra se mohli návštěvníci vyjádřit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Co se týká sportovní koncepce, její implementace je teprve na začátku a k vyhodnocení může dojít nejdříve za rok.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Výstupy z evaluačního dotazníku na Kulatém stole - spokojenost s tematickým zaměřením.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Určitě máme v úmyslu se tohoto formátu držet i nadále. Minimálně co dva roky bychom rádi uspořádali Kulatý stůl Zdravého města zaměřené na konkrétní oblast.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o dotazníkovém šetření, Kulatém stolu i sportovní koncepci jsme podávali veřejnosti prostřednictvím článků v místním tisku, na webových stránkách a facebookových profilech.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Krnov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296139
Adresa: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Web: http://www.krnov.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i