• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Nový Jičín: Participativní rozpočet města v evropském projektu mladých

Novojičínský participativní rozpočet posloužil jako nástroj pro mezinárodní projekt. Ve workshopu v rámci programu Erasmus+ jej využili studenti Mendelovy střední školy a spolu se svými zahraničními kolegy-studenty na něm testovali participaci "naživo".

Základní informace

Název obce/města/regionu: Nový Jičín
Příjmení, jméno: Hrdličková Lucie
Organizace: město Nový Jičín
E-mail: lucie.hrdlickova@novyjicin.cz
Telefon: 556768232
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt podpořil povědomí studentů o dění v místě, kde žijí a možnostech se do tohoto dění aktivně zapojit. Zároveň umožnil aktivní diskusi a sdílení zkušeností napříč několika evropskými zeměmi. Město Nový Jičín tuto aktivitu velmi rádo podpořilo a poskytlo studentům pro nácvik městský participativní rozpočet - nástroj, který se již v praxi pro komunikaci s občany osvědčil.
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem aktivity bylo přiblížit studentům z ČR, Norska, Španělska a Estonska principy fungování participativního rozpočtu města na konkrétním příkladu zkušenosti Zdravého města Nový Jičín.
Aktivita proběhla v rámci mezinárodního projektu ""Political Engagement and Participatory Budgeting"", v němž byla ČR zastoupena novojičínskou Mendelovou SŠ.
Tato škola začátkem roku 2021 zrealizovala online setkání studentů z uvedených evropských zemí. Zde proběhl modelový trénink zapojování veřejnosti prostřednictvím participativního rozpočtu.

Týdenní workshop probíhal s ohledem na aktuální opatření napříč Evropou online. Studenti rozdělení do 4 pracovních skupin spolupracovali s radnicí a využili pro participativní rozpočtování reálné podklady z webu města. Postupovali přesně tak, jako skuteční předkladatelé projektů, které mají zlepšit život ve městě.
Studentské týmy zpracovaly své náměty do formuláře pro participativní rozpočet a následně je odprezentovali na online setkání. Studenti dále hlasovali o vítězných projektech a v neposlední řadě obdrželi zpětnou vazbu ke svým projektům z hlediska souladu s podmínkami participativního rozpočtu, realizovatelnosti a udržitelnosti.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO

Videoreportáže na webu TV Polar
Tisková zpráva na webu školy
Facebook školy
Facebook Zdravého města
Začátek aktivity: 01.02.2021
Konec aktivity: 01.02.2021
Příloha
Jak byla aktivita financována? projekt EU
Detailní rozpis: Nespecifikováno (spolupráce bez finanční účasti města)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Osvědčila se nám spolupráce města se školami. V případě SŠ je ideální zaměřit se zejména na školy, které jsou oborově zaměřeny na oblast veřejné správy. V oblasti participace může město žákům a studentům poskytnout cenný pohled z praxe, naučit je přemýšlet o místě, kde žijí a zprostředkovat jim možnost se do rozhodování o rozvoji jejich města zapojit.
Doporučujeme vyčlenit si více času na projekty a aktivity, u kterých nejsme hlavními realizátory, ale jsme spolupracujícími partnery, poradci, konzultanty - může se stát, že někdo jiný realizuje projekt, který bude mít větší dopad než kdybychom sami realizovali třeba jen dílčí aktivitu s podobným cílem.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Aktivity měly původně probíhat prezenčně, nakonec se ale s přihlédnutím ke covidovým opatřením konaly online - vše ale fungovalo bez problému a bylo znát, že současná generace studentů na tento způsob fungování rychle přivykla. Komunikace probíhala v angličtině.

Pro všechny zapojené bylo zároveň příjemné a přínosné i zjištění, že ač jsme z různých kouzů Evropy, máme ve výsledku podobné potřeby a požadavky na místo, kde žijeme, pracujeme a trávíme volný čas.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Evaluace a monitorování je v kompetenci realizátora projektu, který sleduje naplnění indikátorů.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, se studenty plánujeme dále pracovat v rámci středoškolských studentských fór.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Reportáž s regionální TV Polar, webové a FB stránky, Novojičínský zpravodaj
Příloha:

Aktéři

Název: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj: 00845027
Adresa: Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín
Web: https://www.mendelova-stredni.cz/

Další aktéři

Název:Město Nový Jičín
IČO nebo jiný registrační údaj:00298212 
Adresa: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Web:https://www.novyjicin.cz/

Název:

Partneři mezinárodního projektu (Norsko, Špnělko, Estonsko)
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nový Jičín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i