• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Týnec n.S.: Spolupráce s městským architektem

Je nezbytné, aby město/obec mělo svého architekta? Některé obce, zejména menší velikosti, se zřízením této funkce váhají. Na druhou stranu s rostoucí poptávkou po zkvalitňování veřejných prostranství se v mnoha malých a středně velkých obcích zvyšuje zájem o zřízení institutu městského architekta. Týnec s městským architektem spolupracuje již řadu let a tato spolupráce se jednoznačně osvědčila.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Týnec nad Sázavou
Příjmení, jméno: Pivoňková, Alena
Organizace: Město Týnec nad Sázavou
E-mail: pivonkova@mestotynec.cz
Telefon: +420 608 217 964
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem byla dlouhodobá spolupráce s odborníkem - architektem, ve snaze o koncepční přístup k prostorovému uspořádání města, architektonické sjednocení vizuálu města, včetně kontinuity postupů, použití vhodných materiálů při rekonstrukcích ad.

Práce městského architekta je koordinována v rámci pracovní skupiny, která se schází 1x měsíčně a jíž se účastní též zástupce vedení města, tajemník, zástupce stavebního úřadu a odboru majetku. Na těchto kontrolních setkáních se projednávají úkoly z minulých jednání, navrhují se další aktivity (v případě města Týnce řešena např. architektonická soutěž na smuteční síň na hřbitově a navýšení kapacity ZŠ, záměr rekonstrukce toalet na základní škole a ve svatební obřadní síňi apod., návrh informačních pilonů na stezce podél Sázavy).

Důležitou rolí architekta je též vytváření stanovisek k novým či rekonstruovaným stavbám v katastrálním území města, ke kterým se město musí vyjadřovat.

Úkolem městského architekta je rovněž shromažďování a poskytování ucelených informací o podmínkách, možnostech a omezeních rozvoje města tak, aby se všechny subjekty působící v území mohly rozhodovat poučeně na základě relevantních informací. Zároveň městský architekt garantuje zveřejňování nejdůležitějších záměrů a včasné uveřejnění informací vůči veřejnosti.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Strategický plán rozvoje města

Filosoficko- architektonická koncepce

 

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Dokument "5 klíčových úkolů městského architekta"

Manuál povrchů a mobiliáře

Spolupráce zmíněna též ve videu "Participace ve městech: Jak na participaci - tedy zapojování veřejnosti a různých cílových skupin do rozvoje města"

Informace a dokumenty ke spolupráci městského architekta na webových stránkách města

Další výstupy viz přílohy níže

 

Začátek aktivity: 01.08.2013
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2
Jak byla aktivita financována? financováno z rozpočtu města
Detailní rozpis: 2 tis. Kč měsíčně

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Role městského architekta má dlouhodobý charakter. V Týnci spolupráce započala v roce 2013.

Díky dlouhodobé spolupráci je zajištěna kontinuita postupů i rozdělení rolí tak, aby politici měli prostor věnovat se politice, architekti architektuře, úředníci pak mohli vykonávat úřednickou agendu.

Působení městského architekta prokázalo jeho nezastupitelnou roli odborníka, který dává odborné stanovisko ke všem stavbám, které ve městě vznikají, zvlaště pokud jsou v exponované části města. Architekt dohlíží na jednotnou vizuální stránku staveb ve městě. Svými kreativními nápady dále iniciuje oživení veřejného prostoru.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Dohled nad vzhledem města, kvalitou staveb, provázanost strategických dokumentů a vizuální styl propagace města.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Změna polického vedení obce nemusí preferovat stejného městského architekta. Pokud se nepodaří navázat dlouhodobou spolupráci, práce jednotlivých architektů nemusejí navazovat a udržovat soulad.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při spolupráci s architektem jsme se nesetkali s událostí, která by ji zásadně ovlivnila. Samozřejmě největší nepřítel všech je nedostatek času. Příprava projektů a aktivit vyžaduje čas a spolupráci dalších aktérů.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Konkrétní aktivity a postupy jsou vyhodnocovány na pravidelných setkáních vedení města s architektem; kontroluje se plnění úkolů, návazně na ně probíhá úhrada dle odvedené práce.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Důležitou roli městského architekta budeme udržovat i nadále.

Zároveň byla započata práce na interpretačním plánu města, jehož úkolem je prezentace města navenek (nejen vůči obyvatelům, ale i návštěvníkům, médiím apod.).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

V médiích (webové stránky města, facebookový profil města, Týnecké listy) jsou prezentovány výstupy, na kterých architekt spolupracuje (např. generel rozšíření školy, naučná stezka podél Sázavy, architektonická soutěž na smuteční síň na hřbitově).

Článek: Veřejné setkání na téma Investice v Týnci (11/2022)
Článek: Týnec - nábřeží (2020)
Článek: Koncept nové smuteční obřadní síně (06/2022)

 

Aktéři

Název: Město Týnec n. Sázavou
IČO nebo jiný registrační údaj: 00232904
Adresa: K Náklí 404, Týnec n. Sázavou 25741
Web: http://www.mestotynec.cz

Další aktéři

Název:Ing. Jan Vaněček
IČO nebo jiný registrační údaj:74716883
Adresa:Jiráskova 2222, Benešov 25601
Web:https://ateliervas.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Týnec nad Sázavou

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i