• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice: Kampaň #DostByloPlastu

Cílem je snížení produkce plastového odpadu zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích a vytvoření příkladu pro ostatní organizace, zařízení a podniky v Litoměřicích.
Byl vytvořen plán aktivit zaměřen na snižování produkce plastového odpadu nejprve pro MěÚ, poté pro příspěvkové organizace a další zájemce, který byl schválen radou města.
K zahájení projektu jsme využili kampaně MŽP #dostbyloplastu. Litoměřice se tak staly prvním městem v ČR, které se k této kampani přihlásilo.
K financování využíváme již schválený grant společnosti Mondi Štětí a připravujeme žádost do programu NPŽP Ekoinovace, výzva č. 3/2018.
Kromě nádobí jsme se zaměřili také na igelitové tašky, které příležitostně nahrazujeme látkovými, pro velké městské akce připravujeme nákup vratných kelímků, pro děti jsou na různých místech města připraveny edukační chytré hry na chodník zaměřené na výchovu k třídění odpadu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Vodičková Irena
Organizace: Město Litoměřice, Zdravé město Litoměřice a odbor životního prostředí
E-mail: irena.vodickova@litomerice.cz
Telefon: 416 916 400, 734 170 925
Téma: Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě
Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR
Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt připravuje a astavuje podmínky pro:
- podporu udržitelného rozvoje v Litoměřicích
- posílení pozice města Litoměřice jako společensky odpovědného zaměstnavatele,
- příspěvek k naplnění bodu B.III Strategického plánu města „Udržet či zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit odpovědnost obyvatel k prostředí, kde žijí“ a Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice,
- snížení plastového odpadu v Litoměřicích v několika fázích:
- pro zaměstnance úřadu (odbourání jednorázového plastového odpadu - jídelní boxy, ""mlíčka"", cukry, …), odbourání igelitek - vybavení odborů opakovaně použitelnými obaly - džbány na vodu, konvičky na mléko, cukřenky,jídlonosiče, vybavení zaměstnanců látkovými taškami s logem města, ...)
- pro příspěvkové organizace - podobný postup
- pro organizace a podniky - být příkladem pro jejich vlastní aktivity
Zároveň proběhla koordinační schůzka s městskými příspěvkovými organizacemi - viz partneři, se kterými budeme všechny aktivity koordinovat.
V současné době připravujeme nákup vratných kelímků, letos byly kelímky na letní pivní slavnosti zapůjčeny.
Na různých místech města byly pro děti připraveny tzv. ""chytré hry na chodník"", které u dětí zvyšují povědomí o třídění odpadu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? v přípravě
Začátek aktivity: 01.09.2018
Konec aktivity: 31.12.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 3700
Jak byla aktivita financována? Výměna jednorázového plastového nádobí na MěÚ je financována ze schváleného grantu společnosti Mondi Štětí.
Na akci ""vratné kelímky"" je podána první žádost do programu NPŽP Ekoinovace (dotace 85 % - pro Ústecký kraj), zbylou část dofinancuje vzhledem k rychlé návratnosti město.
Detailní rozpis: cca 3,7 mil. Kč - je počítáno s rychlou návratností akce

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nadměrná produkce plastů je dnes jednou z největšíh hrozeb znečištění životního prostředí. I když jsou největšími producenty především asijské státy, snížit množství plastového odpadu se musíme snažit všichni. Proto jsme se zapojili na MěÚ v Litoměřicíh do kampaně MŽP #dost bylo plastu, a proto se snažíme jít na MěÚ v Litoměřicích příkladem jak našim zaměstnancům, tak dalším organizacím a jejich prostřednictvím celé veřejnosti.
Zároveň připravujeme pro městské velké akce (pivní slavnosti, vinobraní, akce Zahrady Čech, ...) nákup velkého množství vratných kelímků. Dle našich zkušeností se jedná rychle návratnou investici.Bez podpory vedení města bychom však jen těžko tuto akci prosadili a zvládli.
Připravujeme také workshop na výrobu (ušití) opakovaně použitelných sáčků na pečivo,ovoce atd.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Dosud ne, i když se v současné době potýkáme s nedostatečnou nabídkou vratného plastového nádobí na trhu - produkce firmy nick-nack je zcela vyčerpána, jednáme s jinými dodavateli.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dle předběžných propočtu se jeví, že se jedná o akci, která nejen účinně přispěje ke snížení produkce jednorázového plastového nádobí (např. u vratných kelímků se dle dosavadních propočtů jedná u velkých akcí o objem cca 6x 9 m3 jednorázového plastového odpadu), ale bude sloužit jako příklad efektivní péče o životní prostředí.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Projekt probíhá, bude hodnocen po dokončení první etapy.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, viz výše - prostřednictvím zaměstnanců MěÚ a následně příspěvkových a dalších organizací ovlivňovat myšlení obyvatel Litoměřic.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

O závazku byli informováni novináři, vyšly první články, k informování veřejnosti využijeme městský Radniční zpravodaj. Dosud v\lo téma zveřejněno:
http://litomericko24.cz/tagy/dost-bylo-plastu/
https://sever.rozhlas.cz/litomerice-se-rozhodly-omezit-pouzivani-plastu-na-uradech-jako-prvni-v-cesku-7588136
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2617007-dost-bylo-plastu-souhlasi-dalsi-firmy-zakaznik-ma-mit-moznost-si-treba-kavu-odnest
https://www.litomerice.cz/aktuality/7610-dost-bylo-plastu-hlasi-mesto-litomerice
https://twitter.com/mestolitomerice/status/1027513301679394818
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/apetit/pivo/pivo-uz-jen-ve-vratnych-kelimcich-rozhodla-radnice_491275.html
https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/236715-dost-bylo-plastu-ke-kampani-se-v-cr-prihlasilo-dalsich-pet-firem-a-jedna-instituce/
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/na-pivnich-slavnostech-budou-pouze-zalohovane-kelimky-20180802.html

Aktéři

Název: Město Litoměřice (odbor životního prostředí a Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: https://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Městská kulturní zařízení
IČO nebo jiný registrační údaj:44557141
Adresa:Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Web:https://www.mkz-ltm.cz

Název:

Zahrada Čech s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:22794701
Adresa:Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
Web:https://www.zahradacech.cz

Název:

v budoucnu také: Městská sportovní zařízení
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i