• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberecký kraj: Zapojení veřejnosti do tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. Hlavním cílem bylo nejen vytvoření základního strategického dokumentu pro území Libereckého kraje na období 2021+, ale i co možná největší zapojení veřejnosti již od počátku přípravy dokumentu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ LIBERECKÝ
Příjmení, jméno: Mgr. Zuzana Šiftová
Organizace: Krajský úřad Libereckého kraje
E-mail: zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 309
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Práce na Strategii byly zahájeny na základě radou kraje schváleného Projektového plánu tvorby Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027, který popisuje organizační strukturu tvorby, jednotlivé aktivity, způsob komunikace a spolupráce s externími subjekty, a to vše včetně časového harmonogramu.

Pro zapojení široké veřejnosti bylo vytvořeno 14 pracovních skupin, do kterých se mohla veřejnost přihlásit. Do jednotlivých tematických pracovních skupin se přihlásilo více než 200 zájemců. Každá skupina se sešla na třech pracovních setkáních. Výstupy z jednání pracovních skupin se staly jedním z podkladů pro tvorbu nového dokumentu.

Po konzultaci s věcně příslušnými odbory krajského úřadu vzniknul první návrh Strategie, který byl zveřejněn na začátku listopadu 2019 a následně projednán v rámci veřejných diskuzí ve všech obcích s rozšířenou působností. Relevantní připomínky byly následně do dokumentu zapracovány a takto upravená finální verze byla v lednu 2020 předána zpracovateli Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA, na základě zákona č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví). Souhlasné stanovisko příslušného úřadu (odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje) ke koncepci bylo vydáno dne 26. května 2020. Finální verze Strategie, Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA) a Stanovisko příslušného úřadu ke koncepci byly společně předloženy a schváleny na jednání rady a zastupitelstva kraje v červnu 2020 (usnesení č. 211/20/ZK).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ano - veškeré výstupy a postup prací byl po celou dobu zveřejňovány na www.kraj-lbc.cz/srlk

Začátek aktivity: 01.08.2018
Konec aktivity: 01.07.2020
Příloha
Fotodokumentace PDF (6,65 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 500
Jak byla aktivita financována? rozpočet Libereckého kraje

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zapojení veřejnosti do tvorby dokumentu již od jejího začátku umožňuje získat důležité informace a podklady pro vlastní tvorbu. Hlavní přínos zapojení veřejnosti vidíme v tom, že zúčastnění berou dokument určitým způsobem za "svůj", spousta problémových a konfliktních věcí se podařila vyřešit již v rámci pracovních schůzek.Veřejnost má možnost vyjádřit se k jednotlivým částem dokumentu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Za riziko považujeme neúčast přihlášených na pracovních setkáních, a to zejména v případě druhých a třetích setkáních. Dosti problematické je i sladění časových možností jednotlivých zájemců.Dalším rizikem je nepochopení tématu či snaha prosadit vlastní zájmy nad konstruktivní debatou.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V rámci pracovních skupin proběhl evaluační dotazník s možností vyplnění on-line.

Součástí dokumentu je i nastavení způsobu monitoringu a evaluace, což je součástí samostatné kapitoly. V rámci platnosti dokumentu je každý rok vypracována monitorovací zpráva, která je zveřejněna na krajských stránkách.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? V rámci vyhodnocení dotazníku jsme došli k závěru, že naše metody byly přijímány veřejností velice kladně a velká většina oslovených a spolupracujících lidí by měla zájem se podobných aktivit zúčastnit i příště.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Vlastní naplňování dokumentu je běh na dlouhou trať a bude probíhat v následujícím období do roku 2027. Z projektu nám zůstala rozsáhlá databáze aktivních lidí, kteří mají zájem se podílet na rozvoji kraje a tuto databázi budeme i nadále využívat v koncepční činnosti.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Komunikace probíhala pomocí tiskových zpráv, placenou inzercí v novinách. Největší část komunikace s veřejností probíhala pomocí internetových stránek www.kraj-lbc.cz/srlk.

Aktéři

Název: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajský úřad Libereckého kraje
IČO nebo jiný registrační údaj: 70891508
Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Web: http://www.kraj-lbc.cz

Další aktéři

Název:Odborná a laická veřejnost z Libereckého kraje
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ LIBERECKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i