• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihomoravský kraj: Kampaň Kraj bez plastu

Jihomoravský kraj stal lídrem mezi regiony v aktivním přístupu k minimalizaci zbytečných plastů a jako první kraj v republice se tak Jihomoravský kraj připojil ke kampani MŽP #DostByloPlastu. Jihomoravský kraj již dlouhodobě usiluje o uplatňování principů udržitelného rozvoje a odpovědného chování k životnímu prostředí. Od roku 2008 je Jihomoravský kraj členem Národní sítě Zdravých měst České republiky a přijal také Deklaraci Projektu Zdravý kraj, jehož cílem je zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel regionu. Jihomoravský kraj se k iniciativě MŽP připojuje vlastní kampaní #KrajBezPlastu, jejímž cílem je omezit užívání jednorázových plastových obalů a dalších zbytečných plastů v regionu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Příjmení, jméno: Trenzová Daniela
Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje, útvar řízení kvality
E-mail: trenzova.daniela@jmk.cz
Telefon: 541,658,835
Téma: Udržitelná spotřeba města, úřadu a zřizovaných organizací; plánování v oblastech USV
Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Kampaň je zaměřena na předcházení vzniku plastového odpadu při činnosti krajského úřadu a organizací JMK a rovněž i na území kraje (nikoliv na třídění odpadů). Podařilo se dosáhnout ukončení používání jednorázových plastových obalů a PET lahví na krajském úřadě, zorganizovat konferenci pro zástupce z obcí, krajských organizací, NNO a příp. i veřejnost zaměřenou na téma "Jak žít bez odpadu, bez obalu, bez plastu", podařilo se zaangažovat některé obce na území JMK k tomu, aby pořádaly osvětové akce zaměřené na omezení produkce odpadu, pravděpodobně se podaří (aktuálně je ve fázi realizace) pořídit z prostředků rozpočtu JMK vratné nápojové kelímky pro obce začleněné do Projektu Zdravý kraj. Podařilo se vzbudit zájem zaměstnanců krajského úřadu o "bezplastový" život, což se projevuje aktivním přístupem a novými návrhy z jejich strany, podařilo se navázat spolupráci s NNO a jednotlivci, které problematika eliminace plastového odpadu také oslovuje.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Existují tiskové zprávy ke Kampani, v největším počtu byly vydány ihned po zahájení kampaně. O kampani informovaly také další instituce, např. MŽP, Asociace společenské odpovědnosti, enviweb …
Začátek aktivity: 17.12.2018
Příloha
Foto 1 PNG (371 kB)
Foto 2 JPG (314 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 411
Jak byla aktivita financována? Rozpočet kraje (z toho 267 tis. Kč z výdajů vyčleněných na Projekt Zdravý kraj, 144 tis. Kč z výdajů na provoz úřadu)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležité je hlavně propagovat myšlenky kampaně v co nejšírším rozsahu a především jít dobrým příkladem a začít sami u sebe. Ukázat, že je možné se obejít bez PET lahví a jednorázových kelímků. Spolupracovat s partnery, kteří mají větší komunikační dosah než samotný úřad (u nás např. IMPACT HUB Brno, Nadace Veronica). Využívat sociální sítě, u nás Facebook - založili jsme skupinu "Jihomoravský kraj bez zbytečných plastů", která je více sledovaná než oficiální web a FB. Spolupracovat také se studenty VŠ - setkali jsme se s pozitivním ohlasem a nabídkou např. na zpracování diplomové práce nebo návrhy pro zlepšení situace na úřadě (např. pořízení kompostéru pro úřad). Doporučujeme neplýtvat finančními prostředky na pořizování dárečků (např. látkových sáčků) bez adekvátní informační kampaně. Důležité je, aby se s myšlenkami zaměstnanci kraje a jeho volení představitelé skutečně ztotožnili a zvolit cestu pozitivní informační motivace - nedoporučujeme zavádět striktní zákazy do směrnic a předpisů (vyvolají spíše nevoli). U větších úřadů zapojit zaměstnance do aktivit - například společné háčkování síťovek místo igelitových tašek (po pracovní době), informovat zaměstnance zábavnou formou například ve vnitřním zpravodaji nebo na intranetu, doporučit zaměstnanců třeba bezobalové obchody v okolí, restaurace, které vydávají obědy do přinesených krabiček apod. a usnadnit tak cestu k postupnému snižování odpadů.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? "Velkou počáteční nevýhodou kampaně bylo její ""spontánní"" vyhlášení v závěru roku 2018 v době, kdy byl již schválen rozpočet na rok 2019, který s touto aktivitou nepočítal. Od začátku roku jsme se museli potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Tato situace se částečně vyřešila tím, že v rámci rozpočtu Projektu Zdravý kraj nebyly realizovány některé plánované akce a uvolnily se finance, dále se situace vyřešila tím, že kampaň Kraj bez plastu se stala tématem plánované Konference společenské odpovědnosti (Jak žít bez odpadu, bez obalu, bez plastu) a využily se finance plánované na tuto konferenci. Pozitivní skutečností byla spolupráce s IMPACT HUB Brno, v jehož prostorách se konference konala a pomoc s propagací od IMPACT HUB Brno. Dalším pozitivním faktorem byla vysoká angažovanost ze strany RNDr. Miroslava Kubáska, člena ZJMK, který se velkou měrou zasadil o propagaci myšlenek kampaně a založil mj. Facebookovou skupinu Jihomoravský kraj bez zbytečných plastů.

U kampaně tohoto typu je zapotřebí dávat si pozor, aby nebyla zaměňována s problematikou třídění odpadů. Kampaň je zaměřena na PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU! Cílem je, aby plastový odpad nevznikal (následné zpracování vytříděného odpadu s sebou nese problémy, jak se v poslední době ukazuje)."

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad kampaně nebyl hodnocen exaktními metodami. Bohužel se v minulosti nijak nesledovalo množství vyprodukovaného plastového odpadu u krajského úřadu (na krajské úrovni se sice množství patrně sleduje, nicméně nedovolíme si domnívat se, že by kampaň měla až takové silné dopady v celokrajském měřítku). Protože se množství odpadu na krajském úřadě dříve nesledovalo, není možné porovnat s aktuální situací.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Vizuálně je však zřejmé, že během vzdělávacích akcí a jiných setkáních na úřadě (např. zasedání ZJMK) se přestaly používat PET lahve, jednorázově balené smetany apod., použití PET lahví je považováno za "faux pas". Zaznamenali jsme zájem obcí začleněných do Projektu Zdravý kraj o tuto problematiku, obce pořídily nebo budou pořizovat (a kraj je v tomto finančně podpoří) vratné nápojové kelímky, ve svých plánech aktivit obce uvádějí vzdělávací akce pro občany zaměřené na eliminaci plastového odpadu.
Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, kampaň pokračuje, minimálně do konce roku 2020 viz "dobrovolný závazek" JMK na webu https://www.cr2030.cz/zavazky/plast/krajbezplastu/ Počítá se se zaváděním dalších opatření, rada kraje pověřila předsedu výboru ZJMK pro meziregionální vztahy RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D., a Pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti, koordinovat a průběžně zpracovávat návrhy na další opatření.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Tisková zpráva vyšla dne 18.12.2018 na hlavní stránce portálu JMK. Příspěvek o kampani vyšel dne 19.12.2018 v Deníku Rovnost a byl zveřejněn rovněž na Facebooku Projektu Zdravý kraj a na www stránkách PZK. Na Facebooku založil RNDr. Kubásek skupinu Jihomoravský kraj bez zbytečných plastů #krajbezplastu. V lednu vyšla tisková zpráva k oficiálnímu zahájení kampaně, které proběhlo na krajském úřadě v rámci tzv. "zdravé a férové snídaně". O kampani informovala také Asociace společenské odpovědnosti na svých webových stránkách v sekci aktuality a Enviweb 11.2.2019 (http://www.enviweb.cz/113166). Informace byly zveřejněny rovněž na stránkách kampaně MŽP Dost bylo plastu dne 21.2.2019 (https://www.dostbyloplastu.cz/#urady) a na stránkách https://www.cr2030.cz/zavazky/plast/krajbezplastu.Na území JMK byly všechny obce informovány o vyhlášení kampaně v tzv. elektronických aktualitách pro obce, které zasílá kraj s dvouměsíční periodicitou. Dále byli formou prezentace seznámeni také tajemníci obcí typu II a III na poradě s ředitelem krajského úřadu v březnu roku 2019. Obce začleněné do Projektu Zdravý kraj byly navíc informovány na společném setkání s koordinátorkou projektu v lednu a dále v elektronickém "Newsletteru Projektu Zdravý kraj". Příspěvkové organizace byly informovány do 31.12.2018 prostřednictvím dopisu ředitele krajského úřadu a počátkem roku 2019 na poradách konaných v prostorách úřadu. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni ve vnitřním zpravodaji úřadu, který vychází cca 1 za 2 měsíce a na intranetu. Občané, kteří jsou zapojeni do krajského systému tzv. "Rodinných pasů", byli informováni v květnu 2019 prostředictvím časopisu Rodinka. Informace o kampani Kraj bez plastu se průběžně objevují také na webových stránkách Projektu Zdravý kraj v sekci věnované činnosti JMK (https://www.zdravyjmk.cz/jihomoravsky-kraj/). Informace o konferenci zaměřené na téma "Jak žít bez odpadu, bez obalu, bez plastu" byly distribuovány také prostřednictvím IMPACT HUB Brno.

Příloha:
Screenshot webu PNG (719 kB)

Další poznámky

Další poznámky Z pozice kraje je zapotřebí snažit se do kampaně zaangažovat co nejvíce obcí, neboť obce jsou tím, kdo je nejblíže občanům. Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců na samotném úřadu a v jeho příspěvkových organizacích nelze podceňovat ani dopad na jednotlivce - rodiny zaměstnanců představují poměrně velkou skupinu obyvatelstva. Nebát se spolupráce s neziskovými organizacemi a mladšími občany, kteří mají často velmi neotřelé nápady a také mohou zajistit potřebnou medializaci (např. youtubeři, blogeři apod.). Doufáme, že se nám podaří rozvíjet spolupráci s některými přednášejícími konference Jak žít bez odpadu, bez obalu, bez plastu, například Kokoza, o.p.s., minimalista Alvin Korčák, blogerky Czech Zero waste apod. V průběhu letních prázdnin plánujeme oficiálně rozšířit existující pracovní skupinu projektu Zdravý kraj a MA 21 o zástupkyni ze sektoru ekologicky zaměřených organizací, konkrétně o ředitelku Nadace Veronica.

Aktéři

Název: Jihomoravský kraj (Projekt Zdravý kraj + Pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti úřadu)
IČO nebo jiný registrační údaj: 70888337
Adresa: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Web: https://zdravyjmk.cz

Další aktéři

Název:Práh jižní Morava, z.ú.
IČO nebo jiný registrační údaj:70288101
Adresa:Tuřanská 199/12, Brno
Web:http://www.prah-brno.cz/

Název:

Nadace Veronica
IČO nebo jiný registrační údaj:44992742
Adresa:Panská 9, 602 00 Brno
Web:https://nadace.veronica.cz/

Název:

Tři ocásci sou družstvo. Sociální družstvo!
IČO nebo jiný registrační údaj:04668120
Adresa:třída Kpt. Jaroše 1935/18, 602 00 Brno
Web:https://triocasci.cz/

Název:

RegioHub, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:24145424
Adresa:Držinova 557/10, Praha 5 - Smíchov
Web:https://www.hubbrno.cz/

Název:

KOKOZA, o.p.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:24228630
Adresa:Chodská 1281/30, 120 00 Praha - Vinohrady
Web:https://www.kokoza.cz/

Název:

Ministerstvo životního prostředí
IČO nebo jiný registrační údaj:164801
Adresa:Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Web:https://www.mzp.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i