• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 12: 36 míst = 36 příběhů revitalizace veřejného prostoru, které jsme spolu začali psát


Setkávání s obyvateli a jejich zapojování do rozhodování je důležitým faktorem udržitelného rozvoje každé lokality. Zejména ve větších městech či městských částech hl.m.Prahy se osvědčila participace na úrovni drobnějších lokalit (vnitrobloků, menších veřejných prostranství), díky níž je možno co nejlépe mapovat potřeby obyvatel, kteří zde žijí, pracují či tráví volný čas. Praha 12 se pustila cestou těchto "sousedských setkání" a plánuje v ní pokračovat i nadále.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 12
Příjmení, jméno: Ing. Vildmanová Denisa
Organizace: MČ Praha 12
E-mail: vildmanova.denisa@praha12.cz
Telefon: 244 028 213 / 773 738 837
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Sousedská setkání jsou sérií participačních akcí zaměřených na různé lokality v rámci MČ Praha 12. Na rok 2023 jich MČ plánuje realizovat celkem 36 s cílem setkat se s obyvateli MČ, zjistit jejich přání a návrhy na zlepšení městské části.

O konkrétních možnostech zlepšení okolí a projektech revitalizace jsme se s občany bavili již na na 17 společných sousedských setkáních,které probíhaly v průběhu března, dubna, května a června (zbylé navazují na podzim 2023). Na setkáních jsme prezentovali návrhy podob jednotlivých ploch a přítomní občané si sami odsouhlasili jednotlivé prvky a sdělili nám své podněty nejen k jednotlivým lokalitám, ale měli možnost se vyjádřit i k celému území městské části Praha 12. Děkujeme všem, kdo se za námi zastavili a přispěli svým dílem ke zlepšení naší Dvanáctky. Všechny další podněty si poctivě zapisujeme a postupně se do nich pouštíme.

K realizaci akcí:
Před samotnou akcí je potřeba nepodcenit přípravu. V našem případě připravíme 3 flipcharty s archy papíru.
1. arch je určen k hlasování o variantách (ponechat stávající stav X změna s hlasováním pro jednotlivé navržené varianty – výhodou jsou předem zpracované vizualizace).
2. arch slouží k zapisování podnětů (vysvětlení) bodů vyznačených na pocitové mapě lokality.
3. arch slouží k psaní podnětů na celé území Prahy 12.
Na místě máme také k dispozici reklamní předměty, převážně pro děti k zabavení (pastelky s omalovánkami, křídy, frisbee apod.). Celkem tedy máme 3 prázdné archy na zapisování podnětů a hlasování a mapu s podrobnou mapou lokality, kde se nacházíme.

Hlavním výstupem z celé akce je vždy souhrn podnětů ke zlepšení v dané lokalitě, hlasovací archy s vyjádřením občanů a arch s podněty nejen k dané lokalitě (pocitová mapa), ale také k celé Praze 12.

Série těchto setkání je určitě velice přínosná a doporučujeme ji všem, kteří mají možnost tato (nebo podobná) setkání uskutečnit (nemusí jich být mnoho, stačí pár dle možností a potřeb). Při setkáních vyplynula na povrch přání a žádosti občanů, ale také nedostatky a ""průšvihy"", které je potřeba odstranit a sjednat nápravu.

Setkání jsou také velmi inspirativní pro další tvorbu strategických dokumentů. Velký úspěch má také přítomnost radních MČ a pana starosty, jelikož s místními občany mohou rovnou prodiskutovat problémy a v mnoha případech také řešení problému, čímž se zamezí nebo omezí dosahu šíření nepravd a subjektivních názorů dotčených jednotlivců.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na roky 2020-2026
Akční plán a zásobník projektů - cíl: A3.1.1. Pořádání participativních setkání s občany včetně následného vyhodnocování (str. 11).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - z každé participace vznikne soubor podnětů od veřejnosti, se kterými se nadále pracuje - vyhodnocení, zjištění proveditelnosti a realizovatelnosti, následně realizace, případně zařazení do zásobníku projektů na další roky (vyřazení v případě nerealizovatelnosti).

Jako případ web. odkaz na dokumentaci na webu městské části, veřejně přístupnou všem: https://www.praha12.cz/asfaltova-plocha-imrychova-5/os-1622/p1=105215

Začátek aktivity: 01.03.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] nespecifikováno
Jak byla aktivita financována? 6 z již proběhlých setkání a realizace návrhů je financována pomocí Norských fondů.
Ostatní setkání a realizace námětů je financována zdroji (rozpočtem) městské části.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Základem je mít vše v klidu připraveno, rozmyslet si cíl setkání. Je možné, že si na setkání přijde někdo vylít zlost - je tedy třeba s tím počítat a být na to připraven. Pokud se na podobnou konfrontaci necítíte, je určitě lepší si přizvat na pomoc profesionálního facilitátora, který umí jednat s větším počtem osob vč. těch, které nespolupracují. Určitě je dobré se nenechat odradit jedou nepříjemnou zkušeností, ale vytrvat a i přes případný počáteční neúspěch uspořádat další setkání na jiných místech, třeba s jiným tématem k řešení.

Velmi důležité také je, abyste se do participovaných lokalit vrátit a představili obyvatelům výsledek -např. studii na revitalizaci, návrh hřiště s možností hlasování o variantách apod.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Setkání s obyvateli/sousedy, budování platformy pro udržitelný rozvoj MČ, podíl na rozvoji MČ, implementace principu demokracie, spolurozhodování občanů o uzemí kde žijí, zpětná vazba pro úřad - funkčnost a efektivnost, podchycení krizových a rizikových lokalit a míst na MČ.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Malý reprezentační vzorek demografického zastoupení obyvatel, rozpočet MČ je omezen vůči realizaci všech požadavků, nezbytnost ověřování a stanovení priorit Rady MČ.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ano, při jednom z prvních setkání se velmi angažoval aktivní občan, který v podstatě zavedl podobu setkání, která v prvopočátku ještě nebyla úplně vytříbená. Jelikož se podoba, kterou zavedla tato osoba líbila, převzali jsme ji s mírnými úpravami do dalších setkání.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Při akci probíhá dotazníkové šetření na kvalitu a efektivnost konané akce. Při následném návratu do participované lokality se vracíme s výsledky předchozí participace. Nejlepší zpětnou vazbou je vidět realizovaný projekt v provozu (děti na hřišti, senioři na lavičce u nového záhonu, povrchy přizpůsobené adaptaci na klima...).
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, již nyní je plánováno cca 25 setkání na rok 2024 s tím, že podobný počet plánujeme udržet do dalších let.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Každá participace/setkání je cca 14 - 10 dní dopředu uveřejněna na webu MČ a na Facebooku. Pokud je to akce plánovaná více dopředu, proběhne pozvánka i v aktuálních Novinách Prahy 12. Následně je cca 10 - 7 dní před akcí obejita osobně lokalita participace, kde proběhne roznos pozvánek/plakátů do schránek RD/BD/SVJ. Současně rozešleme stejné pozvánky/plakáty e-mailem síti kontaktů v dané lokalitě. Stejné prostředky používáme i pro propagaci ve školách/školkách a dalších centrech vyššího výskytu obyvatel dané lokality.

Ukázka plakátu: Revitalizace sportovního areálu Smolíček

Ukázka plakátu: Vnitroblok Otradovická 

Ukázka plakátu: Zelená plocha v ul. Zárubova

Aktéři

Název: Úřad městské části Praha 12
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231151
Adresa: Generála Šišky 2375/6 Praha 4 - Modřany
Web: https://www.praha12.cz/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i