• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jilemnice: Řešíme společně otázku bioodpadu

Město Jilemnice se rozhodlo reagovat na požadavky občanů a začalo společně řešit situaci bioodpadu. Připravilo komplexní projekt školení občanů v této problematice a zároveň jim nabídlo možnost aktivně se zapojit. Občané a příspěvkové organizace města si tak sami mohly vyzkoušet třídění a kompostování vlastního biodpadu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jilemnice
Kontakt: Město Jilemnice
Příjmení, jméno: Ing. Šnorbert Martin
Organizace: Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství
E-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Telefon: +420 481 565 111
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 1/3 oslovených respondentů by uvítala možnost třídění biologicky rozložitelného, kompostovatelného odpadu do zapůjčených kompostérů. Město Jilemnice proto zakoupilo 50 ks kompostérů o objemu 600 litrů. Následně proběhly 2 odborné přednášky o třídění odpadu se zaměřením na způsoby zpracování bioodpadu - první pro veřejnost, druhá pro příspěvkové organizace. Na přednášce byli účastníci seznámení s pravidly výpůjčky kompostérů. Zájemci se nejprve museli nahlásit telefonicky na odboru rozvoje a místního hospodářství - potvrdit zájem a zároveň nahlásit své kontaktní údaje včetně parcelního čísla a katastrálního území, kde měl být kompostér umístěn. Následně se mohli zájemci dostavit k podpisu smlouvy a na určeném místě si mohli kompostér vyzvednout. Celkem bylo zapůjčeno 50 ks kompostérů (výpůjčka na období 5 let, následně přechází do vlastnictví vypůjčitelů), 45 ks kompostérů mají v zápůjčce občané Jilemnice, zbylých 5 kompostérů bylo rozděleno mezi příspěvkové organizace. Po prvních 6 měsících kompostování bylo uspořádáno setkání, jehož hlavním cílem bylo zhodnocení prvních měsíců kompostování. Uživatelé jsou s typem kompostérů spokojení, velikost je odpovídající, z negativních věcí bylo zmíněno "boulovatění" kompostéru při přeplnění. Za rok od setkání proběhlo dotazníkové šetření s vypůjčiteli kompostérů. Šetřením bylo zjištěno, že vypůjčitelé aktivitu výpůjčky domovních kompostérů považují za úspěšnou a doporučují podobnou aktivitu realizovat i v následujících letech.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Z realizovaných aktivit byly pořízeny zápisy a fotodokumentace. Následně byla vyhotovena závěrečná zpráva z realizace.
Začátek aktivity: 01.05.2011
Konec aktivity: 27.03.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 105
Detailní rozpis: V rámci projektu Jilemnice - město zeleně spolufinancovaného z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při výběru kompostérů by se mělo přihlédnout k rozdílným potřebám výpůjčitelů (např. velikosti zahrad) a pevnosti konstrukce kompostérů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Hlavním rizikem bylo, že o výpůjčku kompostérů nebude ze strany občanů Jilemnice zájem.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Propagace na webových stránkách města a zpravodaji města Jilemnice.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky V letech před začátkem realizace projektu se rok co rok v 10 problémech města na FZM objevoval problém potřeby kompostování. Proto byla aktivita nákupu domovních biokompostérů zařazena do projektu Jilemnice - město zeleně. Po roce a půl užívání vypůjčitelé z 50% uváděli, že se jim podařilo sběrem a zpracováním bioodpadu snížit množství odpadu dávané do popelnice. Výpůjčitelé se dále shodli, že projekt domovních kompostérů byl úspěšný a doporučili dále v těchto aktivitách pokračovat.

Aktéři

Název: Město Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00275808
Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Web: http://www.mestojilemnice.cz

Další aktéři

Název:SAPA-Atelier, s. r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:27511031
Adresa:Železná146, 507 13 Železnice
Detailně zpracované dobré praxe

Jilemnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i