• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč: Manuál veřejných prostranství - kultivace předzahrádek, bezpečnější pohyb

Cílem opatření je kultivace veřejných prostranství, omezení reklamního smogu a zajištění podmínek pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Hlavním výstupem je samotný manuál, který je doplněn o nařízení města, které zakazuje některé typy reklamních médií. Město Třebíč jde cestou pozitivní motivace a vyhlásilo dotační program, který má motivovat vlastníky nemovitostí k úpravě stávajících restauračních předzahrádek nebo reklamních zařízení.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Třebíč
Kontakt: Ing. arch. Petr Ondráček
Příjmení, jméno: Ondráček, Petr
Organizace: město Třebíč
E-mail: petr.ondracek@trebic.cz
Telefon: 724383685
Téma: Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Od prvního okamžiku, kdy byly zahájeny přípravy rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči se hovoří o potřebě regulace všech prvků, které se významnou měrou podílí na vzhledu veřejných prostranství. Jedná se o restaurační předzahrádky, předsunutá prodejní místa, mobilní prodejní zařízení, označení provozoven a reklamní zařízení. V období přibližně před 6 lety byl zrušen poplatek za zvláštní užívání komunikace proto, aby se mohli provozovatelé restauračních zařízení finančně připravit na investici do nové předzahrádky. K umístění, technickému provedení a vzhledu nových restauračních předzahrádek a dalších prvků veřejných prostranství bylo třeba vytvořit pravidla, která budou podkladem a inspirací pro provozovatele při přípravě nového konceptu předzahrádky. Vznikl proto Manuál veřejných prostranství města Třebíče zaměřený na restaurační předzahrádky a reklamu, jehož platnost je omezena na území Městské památkové zóny Třebíč. Může však sloužit jako inspirace pro celé území města. Cílem opatření je kultivace veřejných prostranství, omezení reklamního smogu a zajištění podmínek pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Hlavním výstupem je samotný manuál, který je doplněn o nařízení města, které zakazuje některé typy reklamních médií. Město Třebíč jde cestou pozitivní motivace a vyhlásilo dotační program, který má motivovat vlastníky nemovitostí k úpravě stávajících restauračních předzahrádek nebo reklamních zařízení. Veškeré jmenované dokumenty byly schváleny radou města na podzim roku 2021. Nyní probíhá komunikace se zájemci o umístění restaurační předzahrádky, schvalování jejich dokumentací, výroba a instalace nových předzahrádek. Ty staré mohly zůstat přechodně instalované do 1.7.2022.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? V roce 2006 byl zpracován Návrh zásad pro umístění reklamních zařízení v centru města Třebíče. Manuál rovněž navazuje na dlouhodobou činnost pracovníků památkové péče a městských architektů, kteří ve městě působili.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.11.2021
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Při zpracování manuálu je třeba zohlednit požadavky vyhl. č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.V našem manuálu poskytujeme inspiraci, jak má vypadat kultivované provedení předzahrádek a reklamy. Negativní příklady uvádíme pouze na schématech. Kromě manuálu je důležité mít na úřadě i konkrétní osobu, která bude dbát na naplňování manuálu v prostředí města.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zvýšení turistické atraktivity města, lepší prezentace památkových objektů, lepší podmínky pro pohyb nevidomých a slabozrakých v historickém centru města.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Živelné šíření reklamy na území města a obtížná vymahatelnost odstranění nelegální reklamy.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Projekt nebyl zásadně ovlivněn, veškerá pravidla uvedená v manuálu byla předem důkladně zvážena, manuál byl prezentován místním provozovatelům a díky tomu byl přijat veřejností a vlastníky nemovitostí.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V průběhu letošního roku bylo s městským architektem konzultováno celkem 25 restauračních předzahrádek a předsunutých prodejních míst. Restaurační předzahrádky musí být provedeny podle manuálu od 1.7.2022, do této doby bylo provozovatelům poskytnuto přechodné období na zpracování dokumentace, nákup a zhotovení nové předzahrádky. Vyhodnocení projektu je zatím předčasné, ale podle prvních realizací lze hodnotit projekt jako úspěšný.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Aktivita bude dále rozvíjena a podporována. Bude nabízena podpora těm vlastníkům nemovitostí, kteří se rozhodnou kultivovat svoji provozovnu v souladu s manuálem.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O projektu byla informována široká veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv a proběhla prezentace na sociálních sítích. Vlastníci nemovitostí a provozovatelé restauračních zařízení byli informováni na osobní schůzce spojené s prezentací manuálu.
Příloha:

Aktéři

Název: město Třebíč
IČO nebo jiný registrační údaj: 00290629
Adresa: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Web: https://www.trebic.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Třebíč

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i