• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dačice: Finanční analýza města jako veřejnoprávní korporace

Naším cílem bylo posoudit finanční pozici veřejnoprávní korporace (dále také "VPK") Města Dačice, tj. města a jeho organizací. Na základě informací a dat získaných v průběhu zpracování analýz jsou navržena opatření vhodná pro udržení či zlepšení finančního zdraví veřejnoprávní korporace.

Pro zpracování finančních analýz byla zvolena metoda multidimenzionálního ukazatele tzv. Komplexní ukazatel finančního zdraví™ (dále také "KUFZ").

Díky KUFZ™ je také možné snadno provádět benchmarking s jinými, podobnými věřejnoprávními korporacemi.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Dačice
Příjmení, jméno: Karel Macků
Organizace: Město Dačice
E-mail: starosta@dacice.cz
Téma: Systém finanční a jiné podpory, získávání externích zdrojů; finanční řízení
Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Výsledkem bylo zhodnocení finační pozice města Dačice a to v několika oblastech např. krytí nákladů, celková zadluženost, finační nezávislost města či potenciál veřejných služeb. Klíčovým poznáním bylo především relativně vyčerpávající se využitelný potenciál infrastruktury pro poskytování veřejných služeb veřejnoprávní korporace Dačice v kombinaci s velmi vysokou měrou závislosti na daňových výnosech a negativním trendem v počtu obyvatel města. Tyto tři faktory dohromady znamenají zásadní riziko pro dlouhodobý úspěšný rozvoj municipality. Výhodou je značný prostor pro využití dluhového financování při případné snaze toto riziko snížit a trend zvrátit investováním do veřejné infrastruktury.

Součástí aktivity byla analýza vertikální spolupráce města Dačice se dvěma svými organizacemi (Městské lesy a Technické služby Dačice s.r.o). Snahou bylo poskytnout oběma organizacím ukázky řešení spolupráce s veřejnými zadavateli a naplnění požadavků zákona č. 134/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek na tzv. „in-house zadávání“ (tj. uzavírání smluv na dodávku zboží, služeb nebo stavebních prací, které nejsou považovány za zadání veřejné zakázky, a proto je možno je zadat „napřímo“ bez povinnosti uskutečnit zadávací řízení dle zákona). byla navržena řešení, která umožní organizaci uplatňovat § 11 a § 12 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a definovat případné nezbytné změny, které je nutno v této souvislosti provést.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
V rámci projektu byla předána písemná zpráva, která obsahovala veškeré informace o průběhu, výsledcích, závěrech a doporučeních, které vyplynuly z provedené finanční analýzy. Aktivity byly schváleny v RM a následně došlo k realizaci. Většina aktivit byla zrealizována do 6 měsíců od schválení v RM.
Začátek aktivity: 01.05.2018
Konec aktivity: 30.09.2018

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 264
Jak byla aktivita financována? Národní síť Zdravých měst ČR (projektové zdroje ESF/OPZ)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Dalším městů a obcím lze doporučit, aby se zaměřili na vyčerpávající se potenciál infrastruktury pro poskytování veřejných služeb, dále na vysokou míru závislosti na daňových výnosech, soulad strategických cílů města s cíli zřizovaných a zakládaných organizací a jejich operativní řízení a metodické vedení. Konkrétní aktivity a změny procesů byly odsouhlašeny vedením města v RM. Hlavní doporučení: 1)Status Quo (zachování stávajícího stavu) 2) Průběžný monitoring a controlling 3) Důsledně a kontinuálně propočítávat podíl poskytovaných služeb veřejným a soukromým subjektům k dodržení § 11 a § 12 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ze strany zakladatele doporučujeme pravidelný a průběžný monitoring tohoto ukazatele, který by klouzavě za poslední 3 roky neměl klesnout pod 80%.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Kladně projekt ovlivnila aktivní součinnost, kterou poskytoval starosta města Dačice.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Výstupy jsou monitorovány a navržená opatření realizována. Výsledky se nedají meřit či vyhodnotit v krátkém období např. do 1 roku od ukončení aktivity.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, nadále budeme uplatńovat navržená opatření.

Aktéři

Název: DYNATECH s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 25501003
Adresa: Londýnské náměstí 853/1, Brno, 639 00
Web: http://www.dynatech.cz

Další aktéři

Název:Městské lesy Dačice s.r.o.

Název:

Technické služby Dačice s.r.o.
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i