• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kraj Vysočina: Program Vysočina v pohybu

Smyslem bylo po covidu motivovat lidi k pohybu a zároveň zpropagovat dlouho zavřená sportoviště a sportovní kluby. V průběhu "Týdne sportu zdarma" nabídnul kraj přehledně na webu všechna vnitřní sportoviště, která se do akce dobrovolně přihlásila. Vstup byl volný, zájem obrovský.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Kraj Vysočina
Organizace: Odbor školství, mládeže a sportu
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Smyslem a cílem akce „Vysočina v pohybu“ bylo podpořit, s ústupem pandemie Covid-19, návrat všech věkových skupin obyvatel k běžnému životu, kvalitní životosprávě a aktivnímu pohybu. A současně pomoci sportovním centrům a klubům, které byly po uvedený čas uzavřeny.

V průběhu tzv. Týdne sportu zdarma, tj. od 25. 4. do 1. 5. 2022, nabízela vnitřní sportoviště, která se do akce dobrovolně přihlásila, veřejnosti volný vstup a program, s časovým rozsahem a programem v závislosti na typu a kapacitách sportoviště.

Sportující měli vstup zdarma, sportoviště dostala pronájmy uhrazeny z rozpočtu kraje. S každým přihlášeným sportovištěm bylo individuálně jednáno o částce za pronájem s tím, že kraj respektuje ceny v místě obvyklé, ať už jde jen o pronájem sálu či např. cvičení s trenérem, konzultaci s koučem, sportovní dozor nebo jiný sportovně laděný program.

Postupné kroky:                                                                                              
- definování typů sportovišť vhodných k zapojení do akce (prosinec 2021 – leden 2022)
- příprava webové aplikace pro registraci sportovišť, vč. webových stránek pro veřejnost www.vysocinavpohybu.cz (leden – únor 2022)
- registrace sportovišť ve webové aplikaci (8. 2. 2022 – 15. 3. 2022), uzavírání smluvních vztahů s přihlášenými sportovišti (průběžně)
- doprovodná mediální kampaň, propagace směrem ke sportovištím a široké veřejnosti, aktualizace webu pro veřejnost (průběžně)
                                                                   

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina
Začátek aktivity: 25.04.2022
Konec aktivity: 01.05.2022

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1.916
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla financována z rozpočtu Kraje Vysočina.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Některá města se aktivně zapojila propagací a pomohla navýšit zájem o sportování rozšíření sportovních aktivit.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Níže následuje shrnutí nejdůležitějších postřehů a zpětné vazby členů realizačního týmu, kteří se podíleli na přípravě akce a většinu zapojených sportovišť osobně navštívili:

+ akce byla provozovateli vnímána jako zajímavý a vstřícný krok kraje směrem k širokému spektru sportovišť (podpora i v situaci, kdy kraj sám šetří, některá sportoviště se dosud vzpamatovávají po nucených pandemických restrikcích, apod.)

+ řada provozovatelů se ráda zapojí i do případného dalšího opakování akce

+ o nabízené hodiny byl ze strany veřejnosti převážně velký zájem, zejm. u lekcí s odborným vedením, kapacita většinou plně obsazená

+ funguje slůvko „zdarma“

+ spokojení návštěvníci o akci řekli dalším nebo sami přišli vícekrát

+ někteří provozovatelé se aktivně zapojili do další propagace (vlastní web, sociální sítě, ...)

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

V případě opakování akce sportoviště preferují termín v chladnější části, např. podzim, nyní na jaře již lidé provozují spíše venkovní aktivity a návštěvnost vnitřních sportovišť začíná klesat. Současně by však na podzim nebo v zimě některá sportoviště mohla mít problém nalézt volné hodiny (např. tělocvičny a haly jsou plně vytížené, mají dopředu nasmlouvané kapacity, pronájmy, apod.).
Pozn.: Termín akce zvolen krajem jako „bezpečný“ vůči probíhající pandemii Covid 19.

- lépe než veřejné výzvy k zapojení funguje přímé oslovení, osobní komunikace (ve veřejných výzvách se sportoviště ztrácejí, nemusí jim vždy být zřejmé či srozumitelné podmínky apod.)

- možné obavy provozovatelů z přísných kontrol návštěvnosti a administrativy („raději do toho nepůjdeme“)

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

V průběhu akce se neobjevily zásadní události, které by akci ovlivnily.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Realizační tým hodnotí akci z pohledu počtu účastníků a vynaložených finančních prostředků jako úspěšnou. Pozitivní byla rovněž i zpětná vazba jak provozovatelů zapojených sportovišť, tak i přítomných návštěvníků z řad veřejnosti. V případě opakování akce sportoviště preferují termín v chladnější části roku, např. podzim, nyní na jaře již lidé provozují spíše venkovní aktivity a návštěvnost vnitřních sportovišť začíná klesat. Současně by však na podzim nebo v zimě některá sportoviště mohla mít problém nalézt volné hodiny (např. tělocvičny a haly jsou plně vytížené, mají dopředu nasmlouvané kapacity, pronájmy, apod.).

Dle informací od provozovatelů jednotlivých sportovišť čítala celková návštěvnost v týdnu od 25. 4. do 1. 5. 2022 přibližně 10 000 účastníků, což činí v průměru okolo 170 účastníků/sportoviště; je však třeba vzít v úvahu, že do akce se zapojila sportoviště různorodá z pohledu jak rozsahu nabízených hodin, tak i návštěvnické kapacity. Jednotková cena za nájem/využití sportoviště v přepočtu na 1 návštěvníka činila cca 192 Kč.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Je snaha aktivitu opakovat i v roce 2023 s možností rozšíření termínu na jaře a podzim.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Komunikace probíhala všemi dostupnými prostředky.
Informace přes internet emailem a přes sociální sítě (facebook).
V krajských novinách, rozhlasovými vstupy na radiu Vysočina.

Informace propagace byly směřovány v první fázi na majitele sportovišť (žadatele), kteří aktivitu zařizovali, a v druhé fázi na účastníky akce, kteří mohli sportoviště v daném termínu využít zdarma.

Článek: https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/16699-vysocina-v-pohybu-lide-budou-moci-sportovat-zdarma-kraj-uhradi-najmy-sportovist.html

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Web: http://www.kr-vysocina.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ VYSOČINA

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i