• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znojmo: Diskuse k obnově parku - online participace

Město Znojmo realizovalo v průběhu roku 2020 druhou etapu obnovy Jubilejního parku. V rámci této aktivity jsme nechtěli nechat veřejnost stranou. Pandemická situace neumožnila živé setkání, město tedy uspořádalo živou online veřejnou prezentaci, jejímž cílem bylo představit plán prací a také odpovědět na dotazy či náměty od veřejnosti. Online vysílání předcházela pečlivá příprava, tak aby akce zaujala co nejširší spektrum zájemců a zároveň bylo vše co nejpřehledněji prezentováno. Samotné živé vysílání proběhlo na Facebooku města. Občané zde měli možnost nad plánovanou obnovou diskutovat nejen s vedením města, ale také s autorem projektu a ředitelem Městské zeleně Znojmo. Do budoucna upřednostňujeme opět živé akce s veřejností, nicméně uvedená zkušenost ukázala, že je vhodné je kombinovat s online nástroji typu poutavá video-pozvánka na akce apod.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Znojmo
Příjmení, jméno: Bystřická, Soňa
Organizace: Městský úřad Znojmo
E-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz
Telefon: 730534153
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Díky zajímavé video-pozvánce, na níž vystupuje nejen zástupce města, ale i samotný autor projektu, se podařilo oslovit široké spektrum zájemců o akci. V pozvánce zazněly nejen informace k samotnému online živému vysílání, ale zejména zde byly stručně a přehledně představeny základní práce plánované v rámci obnovy Jubilejního parku. Občané pak měli možnost ještě před akcí zasílat své dotazy k projektu na e-mailovou adresu zástupce MěÚ.

V online vysílání byl pak postup prací podrobněji představen. Jednotlivé vstupy účastníků vysílání byly pro větší přehlednost vždy doprovázeny video-náhledy na dotčená místa parku, kde budou práce probíhat. Občané měli možnost pokládat dotazy přímo v rámci živého vstupu. Byla to první zkušenost města Znojma s tímto formátem participace. Získali jsme tak cenné zkušenosti a další možnost, jak v dnešní době s občany efektivně komunikovat.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO

Video-pozvánka s představením plánovacích prací a informací o živé diskusi na FB
Záznam z živého online vysílání
Začátek aktivity: 01.05.2020
Konec aktivity: 31.05.2020
Příloha
Plakát PNG (2,38 MB)
Detailní rozpis: Náklady na realizaci byly v podstatě nulové. Realizaci zajistili zaměstnanci IT oddělení a oddělení vnějích vztahů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? 1) Je potřeba klást velký důraz na PR propagaci, aby se informace o konání akce dostala mezi širokou veřejnost. My jsme k tomu využili všechny komunikační kanály, které máme k dispozici - tisková zpráva, místní média, plakátovací plochy, sociální sítě, weby, rádio, Mobilní Rozhlas.

2) Je potřeb pečlivá technická příprava. Před akcí ideálně vše vyzkoušet ""nanečisto"". Na akci mít k dispozici kolegu z IT oddělení, který je v případě potřeby připraven pomoci (výpadek internetu, problémy s obrazem, zvukem apod.)

3) Připravit rámcovou režii akce - kdo bude mluvit k jakému tématu, kdo bude moderovat, kdo bude číst dotazy v rámci živého vysílání ad.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce byla původně připravena jako živé setkání, nejvíce nás tedy ovlivnila nastalá omezení související s pandemií a nutnost se této situaci přizpůsobit. Co se týče online akce samotné, tak jsme nereflektovali žádné překážky.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Úvodní video s představením projektu zhlédlo téměř 350 osob. Samotného živého vysílání se zúčastnilo 78 osob. Co se týče zpětné vazby, tak jsme měli od obyvatel především pozitivní ohlasy.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Tato zkušenost nám ukázala, že participaci lze realizovat i v online prostoru. Občané se chtějí aktivně zapojovat do dění ve městě a diskutovat o místech, kde žijí či tráví volný čas. V situaci, kdy není možno realizovat tuto diskusi na živých akcích, což je samozřejmě pro participaci ideální, je online setkání vhodný postup. Zároveň tato forma online diskusi může oslovit i občany, kteří by jinak z časových, zdravotních či jiných důvodů na živé setkání dorazit nemohli.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Do budoucna se plánujeme vrátit zejména k živým akcím a vhodně je dle potřeby kombinovat s online formáty.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Byly vydány tiskové zprávy před i po akci, ty byly rozeslány místním médiím a zveřejněny na webu města Znojma a webu Zdravého města Znojma. Dále byl natočen spot v rádiu.
Příloha:

Aktéři

Název: město Znojmo
IČO nebo jiný registrační údaj: 00293881
Adresa: Obroková 1/12, 669 22
Web: http://www.znojmocity.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i