• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton Ženeva využil sociologického výzkumu mezi obyvateli tří ženevských obcí s cílem zajistit  vyhovující veřejná prostranství a celkově zefektivnit systém územního plánování. Tyto aktivity proběhly v rámci projektu Město, kde se dobře žije.

Cílem celého projektu je podpora zdraví a usnadnění pohybu na veřejných prostranstvích, a to zejména starší generaci a osobám s omezenou pohyblivostí. Splnění tohoto cíle je opřeno o vytvoření referenčního rámce pro územní plánování, který je možno aplikovat v jakékoli libovolné obci při tvorbě jejího územního plánu.

V rámci projektu Město, kde se dobře žije Ženeva připravila průvodce "Veřejné prostranství pro všechny, průvodce pro koherentní plánování" a spravuje internetový portál Mobilita pro všechny.  Významným příspěvkem projektu bylo rovněž celkové posílení interní a meziinstitucionální spolupráce při přípravě a realizaci územních plánů.

Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Příjmení, jméno: Basile Barbey / Natacha Litzistorf
Organizace: Equiterre
E-mail: barbey@equiterre.ch
Telefon: 0041 022 329 99 29
Téma: Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Projekt Bien vivre dans sa ville (Město, kde se dobře žije) byl zahájen v roce 2004 z pověření Kantonu Ženeva, přesněji le Département de l’Economie et de la Santé (DES).

Ústředním tématem projektu je zpracování či aktualizace územních plánů v souladu s potřebami starší generace a osob s omezenou možností pohybu. Neméně důležitou součástí projektu je pak celkové zohlednění principů a cílů podpory zdraví v městských oblastech a podpora interní i meziinstitucionální spolupráce, která je pro úspěšnou realizaci stanovených cílů nezbytná.

Projekt měl stanoveny 3 hlavní cíle:
- zohlednit v územním plánu města potřeby starší populace (podpora zdraví, mobilita)
- zefektivnit práci úřadů v oblasti územního plánování, které je v kompetenci jednotlivých obcí
- vytvořit referenční generický a operační rámec pro podporu zdraví a územní plánování

Zkoumání cílové populace odhalilo, že největší překážkou mobility pro starší osoby je nedostatek veřejných toalet a laviček. Pouhé potlačení fyzických překážek tak často může stačit k tomu, aby se město přizpůsobilo potřebám starších osob a ostatních osob se sníženou možností pohybu.

Výsledkem sociologického výzkumu (konkrétně tzv. participaticní analýzy) přístupnosti veřejného prostranství ve třech ženevských obcích (Onex, Grand-Saconnex, Avully) bylo zejména vyhotovení průvodce s názvem "Veřejné prostranství pro všechny, průvodce pro koherentní plánování". Tato publikace zobecňuje základní nezbytnosti pro potřeby starších osob a osob se sníženou možností pohybu. Dalším výstupem pak bylo vytvoření internetové stránky "Mobilita pro všechny" a podstatným přínosem je též zavedení systému školení pro odborníky z oblasti územního plánování.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

V závěru každé ze tří případových studií byla sepsána kompletní zpráva.
V roce 2007 byl vyhotoven průvodce "Veřejné prostranství pro všechny, průvodce pro koherentní plánování".

Začátek aktivity: 01.01.2004
Konec aktivity: 06.09.2020
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. CHF] 320
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Kantonu Ženeva (Département de l'Economie et de la Santé) a finančního systému švýcarsko-francouzské loterie.
Detailní rozpis:

Rozpočet se týká nákladů na participativní analýzu v obcích, vytvoření průvodce a internetové stránky.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Při plánování jakýchkoli veřejných prostranství se vyplatí provést vstupní analýzu, jež umožňuje identifikovat jejich případné nedostatky. V ideálním případě je žádoucí rozvíjet taková řešení, která budou odpovídat konkrétním potřebám různých skupin obyvatel.  V případě Ženevy se analýza zaměřila na potřeby starších a méně pohyblivých osob a jako určující odhalila nezbytnost zvýšení množství veřejných toalet a odpočinkových míst.

Práce s obyvateli a zapojení veřejnosti do možnosti určovat budoucí podobu veřejného prostranství usnadňuje přípravu i realizaci příštích projektů a rovněž zvyšuje důvěru obyvatel v práci veřejných institucí.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Překážkou úspěšné realizace Vašich plánů se může stát nefunkční vnitřní spolupráce v rámci instituce, tedy mezi jednotlivými obecními odbory (odbor plánování, sociálních služeb apod.). Je tedy nezbytné věnovat tomuto problému čas a pozornost a zaměřit se na zvyšování spolupráce a komunikace v rámci veřejné instituce obecně.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

V rámci mediální propagace projektu byl vytvořen průvodce "Veřejné prostranství pro všechny, průvodce pro koherentní plánování" a vyvinuta internetová stránka http://mobilitepourtous.ch/mpt/

K tématu byla rovněž zorganizována tisková konference.

Aktéři

Název: Natacha Litzistorf / Igor Moro /Basile Barbey
Adresa: 2, rue des Asters, 1202 Genève
Web: http://www.equiterre.ch/
Detailně zpracované dobré praxe

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i