• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Havlíčkův Brod: Elektrotechnický kroužek pro mladé

Propojení firem, škol a neziskovek v oblasti volnočasových aktivit nese své ovoce. Na Havlíčkobrodsku tak prohlubují zájem o vybrané technické obory a motivují mladé k jeho studiu na střední nebo vysoké škole. Výroba reproduktorů, elektronické hrací kostky či programovatelné baterie.. to a mnohem více se učí mladí na kroužku, setkávají se na letních soustředěních. Aktivně se zapojují odborníci z firem i pedagogové.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Havlíčkův Brod
Příjmení, jméno: Bc. Lenka Klimešová, PR & Marketing Manager
Organizace: B:TECH, a.s.
E-mail: lenka.klimesova@btech.cz
Telefon: +420602368906
Téma: Mimoškolní vzdělávání
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem této dlouhodobé aktivity je popularizace technických oborů a zvyšování atraktivity oboru pro budoucí studenty a vytváření podmínek pro podnikáním v našem regionu (kvalifikovaní odborníci). Navazuje na workshopy pro ZŠ a umožňuje zájemcům systémově a dlouhodobě zvyšovat svoje znalosti a motivaci pro studium elektrotechnických oborů. Pod záštitou AZ Centra Havlíčkův Brod realizuje společnost od roku 2016, v ročníku 2022/2023 je zapojeno 32 účastníků. Setkávají se 1x týdně na 90 minut, rozděleni do 4 skupin. Věnují se jim zaměstnaci společnosti B:TECH v roli lektorů, společnost poskytuje také prostory a materiálové vybavení.

Na tuto aktivitu navazuje partnerská spolupráce firmy se školami, speciální vzdělávání pedagogů a jejich odborný výcvik či stáže, ativní propagace a popularizace technických oborů jak pro školy, tak pro děti a jejich rodiče a také sdílení dobrých praxí s dalšími regiony.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Výstupy z průběhu elektrotechnického kroužku lze sledovat na FB profilu:
https://www.facebook.com/elektrotechnickykrouzek

Začátek aktivity: 01.09.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] nespecifikováno
Jak byla aktivita financována?

Mzdy lektorů - AZ Centrum - příspěvková organizace města Havlíčkův Brod
Prostory a materiálové vybavení - B:TECH
Aktivita nevyužívá žádné veřejné prostředky.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Osvědčil se dlouhodobý koncepční přístup a synergická spolupráce mezi firmou a příspěvkovou organizací. Aktivita je součástí politiky společenské odpovědnosti firmy B:TECH. Identifikována byla na základě principu sdílené hodnoty.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Dlouhodobý a systémový přístup
Navazuje na workshopy pro ZŠ a pokračuje ve formě spolupráce se SŠ
Zapojení odborníků z praxe

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Omezené prostory
Omezené kapacity - horší zastupitelnost

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Významným momentem byla materiálová podpora společnosti Mitsubishi Electric, která nám umožnila pořízení vybavení pro výuku za velmi výhodných podmínek. Toto vybavení slouží nejenom pro kroužek, ale také pro vzdělávání, které zajištujeme pro naše zákazníky i zaměstnance. Využíváme ho i pro praktickou výuku studentů a v našem kroužku.

Do realizace kroužku zasáhl covid a nutnost reflektovat zavedená opatření. Ročník 2020/2021 probíhal víceméně online. To mělo negativní dopad do docházky. Ta se snížila na cca 50 %. Po opětovném zavedení prezenční výuky v ročníku 2021/2022 se docházka vrátila do původního stavu tj. cca 90 %.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Evaluace probíhá na úrovni realizátora. Zabýváme se měřením docházky, ekonomického hospodaření projektu, % účastníků, kteří pokračují ve studiu na SŠ, VŠ.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Aktivitu plánujeme rozvíjet v rámci regionu Havlíčkobrodska. V ročníku  2021/2022 jsme po akvizici společnosti ZPA Industry zrealizovali i pilotní skupinu v Karlových Varech.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

https://www.denik.cz/pribehy-a-rozhovory/b-tech-havlickuv-brod-elektrokrouzek-20211119.html

https://sdeleni.idnes.cz/vary/rok-od-zmeny-vlastnika-rozjizdi-zpa-industry-aktivity-pro-mladez.A210830_142320_vary-sdeleni_hradr

https://www.btech.cz/cs/elektrotechnicky-krouzek-jsme-zakoncili-letnim-soustredenim

https://www.btech.cz/cs/letni-soustredeni-elektrotechnickeho-krouzku-se-neslo-v-duchu-elektroniky-programovani-robotiky

Aktéři

Název: B:TECH, a.s., Havlíčkův Brod
IČO nebo jiný registrační údaj: 05615348
Adresa: U Borové 69, Havlíčkův Brod
Web: https://www.btech.cz

Další aktéři

Název:AZ Centrum Havlíčkův Brod - Středisko volného času
IČO nebo jiný registrační údaj:72063050
Adresa:Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod
Web:https://www.azcentrumhb.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Havlíčkův Brod

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i