• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihlava: Využití GIS pro bydlení, investice, podněty občanů, MHD, pasporty

Geografický informační systém (GIS) na Magistrátu města Jihlavy využíváme i k jiným účelům, než jsou ty standardní jako je zobrazení územního plánu či jiných územně plánovacích dokumentací. Řada z nich neslouží výslovně jen pro veřejnost, ale mají další význam z hlediska vnitřní evidence majetku nebo další analýzy výsledků.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ing. Jaroslav ŠKROBÁK, DiS.
Organizace: "MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY, Odbor informatiky oddělení GIS"
E-mail: jaroslav.skrobak@jihlava-city.cz
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

GIS využíváme v Jihlavě pro řadu témat, nejen pro zobrazení územního plánu. GIS nástroje slouží jak pro vnitřní potřeby, tak pro veřejnost.

A) „Analýza městských bytů“- nástroj, který v první fázi sloužil pro zobrazení určitého typu bydlení ve městě, zejm. pro analýzu rozložení bytů pro sociálně slabé a housing first. Účelem byla možnost zhodnotit, zda nejsou všechny např. jen v jedné části, ale jsou z rovnoměrně rozložené po celém městě. Tedy, aby nedocházelo se zhlukováním na jednom místě a do budoucna nevznikaly v těchto lokalitách sociální problémy. Časem se z této aplikace stal standardní nástroj pro evidenci informací o městských bytech všech kategorií.

B) Jihlava mapuje zajímavé plochy pro investiční záměry (https://jihlava.cz/mapapozemku) a poskytuje k nim klíčové informace. Toto mapování probíhá „uvnitř“ úřadu, hodnotí se velké množství aspektů ke každé ploše a vnitřně se evidují. Pro samotnou veřejnost se zobrazují už jen ty vybrané, které jsou připravené k prodeji, a to pomocí nástroje ""Mapa pro investory"".

C) Podněty občanů v mapě: GIS využívá Jihlava i pro plánování rozvoje a Strategii rozvoje města Jihlavy na roky 2022 až 2032. Součástí procesu vzniku měly být také živé diskuze s občany, ze kterých mělo vzejít spoustu podnětů a připomínek k budoucímu směřování města. Ty se vzhledem k nouzovém stavu uskutečnily online a jednu z hlavních rolí zde hrál geoformulář, pomocí kterého se zadávaly tyto podněty do mapy (https://jihlava.cz/proberemeji). Podařilo se tímto způsobem posbírat víc než 9 stovek podnětů.

D) Online mapa MHD (https://jihlava.cz/mhd) využitelná zejména pro veřejnost, kdy se cestující mohou nejen díky ""chytrým"" zastávkám, ale také pomocí této aplikace dozvědět, kde se nachází jejich spoj nebo jaké má aktuálně zpoždění. Data se ale i dále analyzují a vyhodnocuje se zpožďování jednotlivých spojů MHD.

E) Pasporty a evidence městkého majetku, např. pasport hřbitova (https://jihlava.cz/hrbitovy) jako evidence hrobů, nájemních smluv (pro přehled, kdo má dané hrobové místo pronajaté a kdy mu nájemní smlouva končí) a jací zemřelí se zde nachází. Nabízíme tak veřejnosti možnost vyhledat si místo odpočinku svých předků, zesnulých kamarádů ap.. Praxe nabízí řadu „příběhů“, proč lidé tuto mapu pro veřejnost využívají.

 

Většina výše popsaných aktivit jsou dlouhodobého charakteru, takže probíhají/pracuje se s nimi průběžně. Pasport hřbitova od roku 2016, Online mapa MHD od roku 2018, Analýza městských bytů a Mapa pro investory od roku 2020. Pouze vytvoření geoformuláře pro Strategii rozvoje města Jihlavy běžela od 01/2021 do 05/2021.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Spíše ne. Jedná se o živé webové aplikace, které běží navýše uvedených URL adresách, kde je možné si je prohlédout v jejich aktuálním stavu. Pouze mapa Analýzy městských bytů je interní aplikací, která není veřejně dostupná. Dostupné jsou pouze aktuality/tiskové zprávy na webových stránkách města, kdy se o spuštění daných webových aplikacích informovala veřejnost.
Začátek aktivity: 01.01.2016

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 60
Jak byla aktivita financována? Geoportál ORP Jihlava, jehož součástí je Pasport hřbitova, byl financovaný z IOP.
Detailní rozpis: Věštinu z výše uvedených aktivit jsme dělali svépomocí, takže na ně nebylo nutné vynaložit extra finanční náklady z rozpočtu města. Jedinou financovanou akcí z rozpočtu města byl Pasport hřbitova, který byl součástí projektu Geoportál ORP Jihlava. Součástí tohoto projektu bylo řada nástrojů a pasportů. Ale pořízení Pasportu hřbitova bylo v rámci tohoto projektu naceněno na částku 60 tisíc Kč bez DPH.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nebojte se využívat GIS pro správu města, pro zobrazovaní důležitých informací, pro vedení pasportů městského majetku, protože tím získáte jiný pohled na data, využijete moderní technologie a zajímavé aplikace nejen pro veřejnost.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Se zásadními událostmi, které ovlivnily chod těchto projektů jsme se nesetkali.Vše probíhalo na plynulé bázi: idea - vytvoření aplikací - sběr dat - zpřístupnění GIS aplikacím zodpovědným osobám k jejich správě.Důležitá je však dostatečná a atraktivní propagace portálů, stejně jako jejich uživatelksá přívětivost, tak aby je veřejnost znala a využívala.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Neproběhla žádná "profesionální" evaluace. Jediným měřitelným ukazatelem je počet získaných podnětů v rámci projektu #proberemeJi, denní počty uživatelů, kteří využívají online mapu MHD, vysoký zájem o nabízené pozemky v Mapě pro investory. Částečně to platí také pro veřejnou část Pasportu hřbitova, kde sledujeme její návštěvnost. Ale u tohto projektu je důležitý konfort a přehlednost aplikace pro pracovnice správy hřbitova, které díky tomu získaly kompletní přehled nejen o množství hrobů, smluv, zemřelých, ale také výhody spojené s lokalizací všeho uvedeného. To samé se týká Analýzy městských bytů, která primárně slouží pro zhodnocení stav městských bytů a možnost budoucího plánování. Bez takového nástroje by se některé tyto analýzy dělaly obtížně a nedaly by reálný vhled do problematiky rozprostřední městských bytů po území města JIhlavy.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Byly zjištěny skutečnosti popsané v předchozím bodu, tedy zejména vysoká návštěvnost webů, vysoké počty posbíraných podnětů atd.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, většina výše popsaných projektů má potenciál na další zlepšování, přidávání nových funkcí, nové pohledy na data, atd.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O nových nástrojích je veřejnost informována prostřednictvím tiskových zpráv, článků v měsíčníku MMJ Ježkovy oči, příspěvků na městském FB

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz

Další aktéři

Název:Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25512897
Adresa:Brtnická 1002/23, 58601 Jihlava
Web:https://www.dpmj.cz/

Název:

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:60732105
Adresa:Rantířovská 5, Jihlava
Web:http://sml-jihlava.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i