• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jilemnice: Úprava veřejného prostranství za účasti veřejnosti

Město Jilemnice se rozhodlo předložit veřejnosti několik prostranství, která by byla vhodná zrevitalizovat. Veřejnost tak měla možnost již od samého počátku ovlivnit místo, které bude v měste Jilemnice revitalizováno a využít šanci zapojit se svými názory a podněty do samotné realizace.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jilemnice
Kontakt: město Jilemnice
Příjmení, jméno: Martin Šnorbert
Organizace: Městský úřad Jilemnice
E-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Telefon: Tel: 481 565 111
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Za účasti veřejnosti byl vybrán prostor pro revitalizaci prostranství. Z výběru byla možnost pionýrského parčíku, bývalého zahradnictví za zámkem a úpravy prostoru kolem kostela sv.Vavřince. Na kulatém stole si na základě hlasování vybrala veřejnost k úpravě prostor kolem kostela sv. Vavřince. Zpracovaná studie prostoru byla dále rozpracována do stupně pro provedení stavby, realizace začala v září 2012 a dokončena bude v červnu 2013. Prostor pro úpravu je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti, proto bylo zapotřebí uzavřít mezi městem a farností dlouhodobou smlouvu o výpůjčce. Účelem nájmu je zlepšení vzhledu veřejného prostranství okolo budovy kostela a umožnění užívání pozemků obyvatelům a návštěvníkům města. Trvání nájmu bylo uzavřeno na dobu 10 let.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Z výběru prostoru je k dispozici zápis, z dalších fází je výběr dodavatele stavby, fotodokumentace realizace úpravy prostoru kolem kostela sv. Vavřince.
Začátek aktivity: 01.02.2011
Konec aktivity: 30.06.2013
Příloha
FOTO: kulatý stůl JPG (560 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1350
Jak byla aktivita financována? cca 315 000 Kč bylo kryto z dotace Revolvingového fondu MŽP v rámci projektu "Jilemnice - město zeleně", zbylá část financována z rozpočtu města Jilemnice

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro větší transparentnost celé realizace byla s veřejností projednána již studie úpravy tohoto prostoru, při vlastní realizaci měla veřejnost možnost se účastnit kontrolních dní na stavbě.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci došlo k časovému posunu celé realizace a to z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů a získání patřičných povolení - stavební povolení, povolení kácení apod. Protože byla realizace částečně kryta z dotace Revolvingového fondu, bylo nutné realizaci rozdělit na 2 etapy. 1. etapa již byla dokončena - jednalo se o aktivity spolufinancované z PR, 2. etapa bude realizována v r. 2013 z rozpočtu města Jilemnice.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o projektu byly zveřejněny na www.mestojilemnice.cz, o rozsáhlé rekonstrukci byla veřejnost informována v listopadu 2012 prostřednictvím místního zpravodaje.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00275808
Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Web: http://www.mestojilemnice.cz

Další aktéři

Název:Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj:15045790
Adresa:Komenského 3, 514 01 Jilemnice
Detailně zpracované dobré praxe

Jilemnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i