• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Pelhřimov: Portál občana města

Portál občana města Pelhřimov je elektronická služba veřejné správy poskytovaná široké veřejnosti na místní (lokální) úrovni. Elektronická služba je zaměřena na řešení životních situací pomocí prostředků elektronické komunikace. Cílem služby je umožnit veřejnosti řešit své požadavky vůči veřejné správě vzdáleně, elektronicky bez nutnosti návštěvy úřadu. Jedná se o webovou aplikaci dostupnou z veřejného internetu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Pelhřimov
Příjmení, jméno: Ing Václav Turek
Organizace: Město Pelhřimov
E-mail: turek@mupe.cz
Telefon: 777724470
Téma: Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)
Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Byla vytvořena elektronická služba pro širokou veřejnost poskytovaná lokální veřejnou správou na místní úrovni. Služba je zaměřena na řešení životních situací vzdáleně pomocí elektronických nástrojů za účelem minimalizace počtu nutných návštěv na úřadě, v ideálním případě bez návštěvy úřadu. Služba v plném rozsahu využívá možností elektronické identifikace občana (zákon 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci) k prokazování totožnosti poskytované státem (občanský průkaz s čipem, uživatelský přístup - uživatelské jméno, heslo, SMS). Aplikace při ověřování totožnosti uživatele prostřednicrvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace komunikuje se zákadními registry a u tzv. ztotožněného uživatele (uživatel Portálu občana s ověřenou identitou) komunikuje s interními systémy úřadu, standardně s modulem Pohledávky a se spisovou službou. Ztotožněný úživatel je autoamticky informovám o termínech nastavených událostí (služba Hlídací pes) nebo o změně stavu podání, pohlávek a pod. (Informační služba portálu občan). Portál občana dále umožňuje eletronické podání prostřednictvím technologie tzv. chytrých formulářů, které jsou k dispozici pro cca 100 životních situací.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? O realizované aktivitě byla veřejnost informována prostřednictvím zpráv uveřejňovaných na webových stránkách města, v místním tisku (Pelhřimovské noviny) - např. zpráva o spuštění Portálu občana města Pelhřimov, včetně základního představení Portálu veřejnosti, byla uveřejněna v místním tisku - Pelhřimovské noviny (datum vydání 1.3.2019) - příloha č. 1.1: priloha1_1_PEnoviny_1_3. Dále byla aktivita představena účastníkům (studentům středních škol a žákům základních škol) na akci "Fórum mládeže Pelhřimov", která se uskutečnila dne 12.4.2019 - příloha č. 1.2: priloha1_2_foto1. Aktivita byla dále představena na konferenci "Moderní veřejná správa v Olomouci", která proběhla ve dnech 16.-17.5.2019 (příloha č. 1.3: priloha1_3_foto_2) a v rámci konference "Rok informatiky ve Slavkově U Brna", která proběhla ve dnech 5.-7.6.2019 (příloha č. 1.4: priloha_1_4_foto_3). Dále byla realizovaná aktivita představena, v návaznoasti na projevený zájem, představitelům Města Tabár, a to dne 19.6.2017 na pelhřimovské radnici a současně také v rámci Benchmarkingového setkání tajemníků a dalších pracovníků z obcí s rozšířenou působností, které se uskutečnilo na Městském úřadě v Pelhřimově ve dnech 20. - 21.6.2019.
Začátek aktivity: 01.01.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2000
Jak byla aktivita financována? Finacování projektu bylo podpořeno EU dotací v rámci IROP, výzva č. 22 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
Detailní rozpis: Elektronická služba Portál občana města Pelhřimov je jedním z výstupů širšího projektu s názvem Online veřejná správa v ORP Pelhřimov. Finanční náklady na Portál občana města Pelhřimov činily 2 mil. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Realizovaná aktivita je možnou inspirací pro řešení elektronizace veřejné správy na místní úrovni v kontextu "českého" eGovermentu.
Příloha:

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Systém disponuje počítadlem přístupů - denně je evidováno řádově několik desítek přístupů v rozsahu 30 - 60 přístupů. V systému je registrováno cca 60 ztotožněných uživatelů.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Jelikož Portál občana Města Pelhřimov je jedním z prvních řešení elektronizace veřejné správy na místní úrovni, jedná se o novou službu tohoto typu a tudíž je i tak vnímána, nicméně zájem veřejnosti o tuto službu má vzrůstající tendenci.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Jedná se o otevřený systém. Portfolio služeb bude rozšiřováno podle požadavků a potřeb. Plánuje se mediální kampaň za účelem zvýšení efiktivity využívání této aplikace.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Byla zajištěna povinná publicita EU projektu. Veřejnost byla také informována o tom, že Město Pelhřimov využilo možnosti získání dotace z Evropských strukturálních fondů na rozvoj informačních technologií. O realizované aktivitě byly uveřejňovány články v místním tisku (Pelhřimovské noviny) a články na webových stránkách města. Prvotní představení Portálu občana veřejnosti proběhlo prostřednictvím článku uveřejněného v Pelhřimovských novinách (1.3.2019). O realizovaném projektu byli také informováni studenti středních škol a žáci základních škol na akci zaměřené na mládež "Fórum mládeže Pelhřimov" - zpráva "Fórum mládeže Pelhřimov: Jak se mohou mladí podílet na veřejném dění" byla uveřejna na webových stránkách města (15.4.2019) a v Pelhřimovských novinách - viz. příloha č. 4.1 - priloha4_1_PEnoviny_18_4. Dále byla veřejnost informována prostřednictvím článku uveřejněného v Havlíčkobroském deníku dne 25.6.2019 "Chotěbořští a Pelhřimovští už nemusí na úřad. Některé věci si vyřídí z domova" - viz. příloha č. 4.2 - priloha4_2_HBdenik. Realizovaná aktivita byla také prezentována na konferenci "Moderní veřejná správa v Olomouci", která proběhla ve dnech 16.-17.5.2019 - informace o konferenci byla uveřejněna na webových stránkách města a v Pelhřimovských novinách - viz. příloha č. 4.3 - priloha4_3_PEnoviny_31_5, a také na konferenci "Rok informatiky ve Slavkově u Brna", která proběhla ve dnech 5. - 7.6.2019.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Pelhřimov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00248801
Adresa: Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, 393 01
Web: https://www.mupe.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Pelhřimov

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i