• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Břeclav: Obřadní síň jako dřevostavba

Na místě původní smuteční síně ze 60tých let vyrostla během 15 měsíců moderní dřevostavba podle projektu břeclavského architekta Libora Foukala.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Břeclav
Příjmení, jméno: Fadrná Jana
Organizace: Město Břeclav
E-mail: jana.fadrna@breclav.eu
Telefon: 519,311,385
Téma: Udržitelná výstavba
Komunální služby a občanská vybavenost (veř. osvětlení, pohřebnictví, sítě, zásobování teplem)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Pro výstavbu obřadní smuteční síně bylo zvoleno dřevo jako hlavní stavební materiál. Pro nosnou konstrukci hlavního sálu dřevěné ramenátové konstrukce. Stropní desky, vstupní portál a oplocení stavby jsou provedeny z litého monolitického betonu a objekt zázemí byl řešen klasickou zděnou stěnovou konstrukcí. Ve vnitřních prostorách smuteční síně dominují materiály Gypton Big Curve a Riflex od společnosti Rigips, které byly využity na výstavbu podhledů. Tyto materiály jsou zajímavé tím, že se dají ohýbat do velmi malých poloměrů, čímž mohou vzniknout designové konstrukce. Navíc oba použité materiály splňují nejpřísnější požadavky na akustiku, která je u smutečních síní důležitým faktorem. Nová smuteční síň má kapacitu 120 smutečních hostů, kteří mají k dispozici také kryté venkovní čekací prostory.

Cílem řešení bylo též rozšíření nedostatečné kapacity odstavných ploch pro motorová vozidla a jízdní kola, vymístění stávající trafostanice při vstupu do areálu, doplnění a oživení zelených ploch. Dále doplnění stávajících rozptylových ploch o ochranné prvky před vlivy počasí a odpočinkový nábytek (sloupová arkáda před vstupem do obřadní síně, lavičky) a v neposlední řadě oddělení obslužného provozu od prostorů pro účastníky obřadu a návštěvníky hřbitova. Osazení novostavby obřadní síně v závěru hlavní nástupní osy areálu hřbitova, pozvolný přechod objektu do okolí, oblé tvary konstrukcí, terénní násypy, výhled ze sálu do meditační zahrady, zapojení přírodních prvků (zeleň, voda – fontána v respiriu) – to vše vytváří důstojné a současně uklidňující prostředí.

Začátek aktivity: 01.04.2017
Konec aktivity: 01.07.2018
Příloha
Fotodokumentace PDF (3,82 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 50000
Jak byla aktivita financována? Rozpočet města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? S architektem Foukalem město spolupracuje více než patnáct let. Za tu dobu nám vždy odevzdal projekt, který přinášel ucelený, inovativní, funkční a urbanistický pohled. Je pravdou, že některé stavby a řešení jsou ambiciózní a ne vždy pro město financovatelné. Proto u finančně náročných projektů přistupujeme k etapizaci. V případě dílčího rozdělní projektu se snažíme, aby byly etapy koncepční a měly pro danou lokalitu velký přínos a vedly k dalšímu rozvoji.

Stará obřadní síň už dlouhodobě nebyla důstojným místem pro poslední rozloučení a neměla kvalitní zázemí pro přípravu celého smutečního aktu. Proto město v roce 2010 vyhlásilo architektonickou soutěž, kterou Ing. arch. Foukal vyhrál se svým nadčasovým návrhem. Pro město Břeclav se jedná o jednu z mála staveb v moderním pojetí, která bude svým vzhledem a vnitřním uspořádáním důstojným místem, pro nelehké osobní chvíle každého z nás. Smuteční síň je navržena a realizována v čistých liniích, bez rušivých prvků a je zde velká symbióza s přírodou. Pro naše město je tento projekt velkou finanční investicí, ale i přes velké náklady si uvědomujeme, jak důležité tyto vynaložené prostředky jsou. Vnímáme, že tento objekt je budován s velkou časovou životností.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu realizace stavby se nevyskytly nepředvídatelné okolnosti, které by zásadním způsobem ovlivnily realizaci díla. Jistou, nikoli však zásadní, komplikací byly extrémní letní teploty, které omezovaly možnost realizace venkovních omítkových souvrství (tyto konstrukce bylo třeba z části realizovat v rámci nočních směn).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Příklad dobré praxe je prezentován ve Speciálu DŘEVO&stavby a zelená řešení pro města a obce, který byl připraven ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí, Centrem pasivního domu, Českou radou pro šetrné budovy a Národní sítí Zdravých měst. K dispozici je v tištěné i online verzi zde: https://online.drevoastavby.cz/files/pmo2020/

 

Stavba roku 2019

Rigips Trophy

celorepubliková soutěž Komunální projekt roku 2019

Příloha:

Aktéři

Název: Město Břeclav
IČO nebo jiný registrační údaj: 00283061
Adresa: Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Web: https://breclav.eu

Další aktéři

Název:F&K&B, a.s. (projektant)
IČO nebo jiný registrační údaj:26236061
Adresa:Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4
Web:http://www.fkb.cz/

Název:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. (dodavatel)
IČO nebo jiný registrační údaj:26285363
Adresa:Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Web:https://www.firmaplus.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i