• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Valašské Klobouky: Přeměna brownfieldu na podnikatelské a kulturní centrum

Hlavní cíl byl smysluplně využít a zrekonstruovat chátrající areál přímo v centru města. Uskutečnila se přeměna na Valašskokloboucké podnikatelské centrum s doprovodnou funkcí kulturního centra v areálu, který tvoří zklidněné náměstíčko bez dopravy.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Klobouky
Příjmení, jméno: Kozel Petr
Organizace: Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
E-mail: petr.kozel@vpcsro.eu
Telefon: 605,701,120
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se vytvořit areál pronajímatelných komerčních prostor, který je plně zasídlen 18ti firmami, ostatním jsou nabízeny služby pronájem sdílené kanceláře, PC učebny, reprezentačního sálu anebo zřízení virtuálního sídla firmy. Areál byl převeden pod nově vzniklou městskou organizaci Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Město získalo na celou akci 85% dotaci z OPPI, takže všechny aktivity byly sledovány z hlediska povinné publicity projektu a jsou kompletně zdokumentovány.
Začátek aktivity: 17.10.2007
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Galerie VPC HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 48657,906
Jak byla aktivita financována? Na akci se podařilo získat dotaci z programu PROSPERITA v celkové výši 37 381 351 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučil bych synergický efekt, kdy vznikla spousta podnikatelských inkubátorů ze starých hal na okraji měst a v průmyslových zónách. Nám se osvědčilo a je to potvrzeno i podnikateli,umístit tuto realizaci přímo do centra, respektive učinit z podnikatelského inkubátoru centrum města.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? NE

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Pravidelně je monitorován počet zasídlených firem, počet firem využívající služby, počet spolupracujících firem, počet nových start-upů. Monitoring provádí donátor, evaluaci VPC spolu s Městem Valašské Klobouky
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Rostoucí počet podnikatelské aktivity a nových startupů ve vazbě na vytvoření podmínek, které přivádějí i firmy ze širšího okolí, dokonce i z jiného kraje.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V roce 2018 zpracovalo VPC s.r.o. a Město Valašské Klobouky návazný projekt a projektovou žádost do programu Regenerace brownfields na další(druhý a poslední) brownfield přímo v centru města a byli jsme s projektem Podnikatelského akcelerátoru úspěšní od roku 2019 do roku 2022 maximálně běží jeho realizace.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Všemi dostupnými způsoby a kanály. Tiskové zprávy si většinou zpracováváme sami a média je sdílí z odkazu viz. níže.
Příloha:

Další aktéři

Název:Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:27751422
Adresa:Masarykovo nám. 103, Valašské Klobouky, 766 01
Web:http://www.vpcsro.eu

Název:

Město Valašské Klobouky
Adresa:Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky 766 01
Web:http://www.valasskeklobouky.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Klobouky

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i