• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10: Komunitní kompostování

Jednou z cest, jak se Desítka snaží předcházet vzniku odpadů je komunitní kompostování. Jde o jakýsi mezistupeň mezi domácím a komunálním kompostováním. Umožňuje i lidem v sídlištní zástavbě se odpovědně zbavit svých bioodpadů a následně získat pro svou potřebu kvalitní kompost.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 10
Kontakt: Městská část Praha 10
Příjmení, jméno: Kaštovský, Roman
Organizace: Úřad městské části Praha 10
E-mail: roman.kastovsky@praha10.cz
Telefon: 736499364
Téma: Cirkulární ekonomika, re-use, plýtvání zdroji

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Cílem je přispět k snížení množství produkovaných komunálních odpadů, zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech, jak odpadu předcházet, jak s ním správně nakládat, jak zlepšit životní prostředí v obci, jaké benefity pro zahradu a zeleň obecně kompostování přináší.Výstupem je zapojování komunit do kompostování, pořízení nových kompostérů, úprava okolí komunitních kompostérů, edukace veřejnosti formou veřejných akcí či informačními podklady. Realizace je kontinuální a zahrnuje např. zajištění kompostérů pro obyvatele MČ, zřízení a údržbu komunitních kompostérů, setkání se správci kompostérů, uspořádání ekoosvětových akcí - divadélka pro děti, kompostovací poradny pro veřejnost, diskuzní „(bez)odpadová“ fóra za účasti zástupců profesních organizací, info stánky v rámci akcí Den Země a Reuse dnů na Praze 10, spolupráci s ekospolky apod.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Např. na Strategii hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku a Krajský plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy, dále obecné požadavky vyplývajících z národní legislativy v oblasti prevence vzniku odpadu, a také Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030. V roce 2021 MČ Praha 10 uskutečnila dotazníkové šetření mezi správci komunitních kompostérů a zahrad, viz:

https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna-zprava_anketa_komunitni-kompostovani-2.pdf 

https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zaverecna-zprava-z-ankety_Komunitni-zahrady-na-Desitce-cervenec-2021.pdf.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO K dispozici jsou brožurky pro zájemce o zahradní kompostér; sestaven byl podklad Desatero kompostování na Praze 10, jenž je součástí elektronicky dostupné brožury Praha 10 bez odpadu; dále textové výstupy v radničním periodiku Praha 10, v magazínu o ekovýchově Pražská evvoluce nebo na sociálních sítích atd., a vyrobeny byly výstavní panely věnované kompostování a prevenci vzniku odpadu.
Začátek aktivity: 01.05.2022
Příloha
Jak byla aktivita financována? Náklady na realizace spojené s naplňováním aktivity jsou hrazeny průběžně z příslušných rozpočtových kapitol MČ Praha 10, z grantů MČ Praha 10, případně z dotačních titulů - např. Státního fondu životního prostředí ČR.
Detailní rozpis: Zajištění dotačního titulu na poskytnutí kompostérů pro občany MČ proběhlo v r. 2015 a pak v r. 2021.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nezbytnou součástí projektu je spolupráce s osobami a organizacemi, které se problematice kompostování dlouhodobě a profesně věnují, a které vnášejí do realizace na Praze 10 nové náměty a inovativní prvky. Příkladem je ve solupráci se spolkem Ekodomov úprava bezprostředního okolí komunitních kompostérů v ulicích Nučická, Lvovská a Oravská, a jich samotných formou iniciativy Zelené zákoutí, jejímž cílem je jednotlivé kompostéry zatraktivnit a přitáhnout ke kompostování další obyvatele. Právě podporu komunit, šíření průběžné osvěty mezi veřejností a zapojení dětí, považujeme za zásadní pro úspěšnou realizaci.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Prevence vzniku odpadu. Využití rostlinných zbytků v místě jejich vzniku. Zlepšení kvality půdy využitím získaného kompostu při úpravě zahrad. Zvýšení povědomí o odpovědném přístupu k domácím bioodpadům mezi veřejnosti. Podpora komunitních aktivit a zlepšení komunikace s veřejností. Plnění strategických plánů a cílů na úseku nakládání s odpadem.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zapojení veřejnosti by mohlo být širší.
Nižší zájem o kompostéry v druhé dotační nabídce.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Rádi bychom do projektu kompostování a snižování množství odpadu ještě více zapojily školy. Některé kroky již byly zahájeny, např. proběhly osvětová divadélka a kompostovací aktivity ve školkách. Na jaře 2021 pak založila MČ 10 ""Školní fórum"", což je skupina aktivních mladých lidí z různých škol na Desítce od 12 do 16 let. Vytipovali si témata, kterým se chtějí na Desítce věnovat a jedním z nich je bezodpadovost a kompostování. V červnu měli besedu s Ekodomovem o kompostování a jeho dalším využití, v listopadu besedu s EKO-KOM, kterou zajistila společnost Tesco. Projevili zájem o pořízení vermikomposterů do svých škol. Na podzim budeme zjišťovat zájem ze strany vedení škol. Více na https://strategieprodesitku.cz/desitka-ocima-mladych/.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Pro medializaci projektu a všeobecně kompostovací (a bezodpadových) aktivit jsou především využívány webové stránky a fcb MČ Praha 10; a radniční periodikum PRAHA 10.

Další poznámky

Další poznámky

Městská část Praha 10 získala za své bezodpadové a kompostovací aktivity ocenění v roce 2021 jako vítězný projekt v soutěži Komunální projekt roku 2021 v kategorii Ekologický projekt: https://komunalniprojektroku.cz/vysledky_soutezi/2021/; a v roce 2022 jako vítěz vítěz v kategorii Inovace s environmentálním zaměřením: https://www.csq.cz/clenstvi/udilene-ceny/mezinarodni-cena-inovaci .

Aktéři

Název: Městská část Praha 10
IČO nebo jiný registrační údaj: 00063941
Adresa: Vršovická 1429/68; 101 00 Praha 10
Web: https://praha10.cz/

Další aktéři

Název:Ekodomov, z. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26664488
Adresa:V Podbabě 29b/2602; 160 00 Praha 6
Web:http://www.ekodomov.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i