• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim: Bezpečná cesta do školy

Projekt je určen dětem, které navštěvují mateřské a základní školy v Chrudimi. Důležitým předpokladem u mladších dětí je zapojení jejich rodičů. Všichni se společně zamýšlí nad nebezpečnými místy, která děti potkávají při každodenní cestě do školy. O zásadách bezpečného pohybu na silnici, zásadách přecházení či správném vybavení kol pak diskutují děti např. se strážníky Městské policie. Své znalosti v oblasti první pomoci si mohou upevňovat při praktických nácvicích, jejichž součástí je v Chrudimi i speciální plachtová hra „Jdeme bezpečnou cestou?“ zaměřená na hledání správného řešení na základě informací, které děti předtím získaly například v hodinách dopravní výchovy. Své místo v projektu má i osvědčená kampaň Na kolo jen s přilbou – díky níž dnes 79 % chrudimských dětí nosí cyklistickou přilbu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: Město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 469 645 260, 737 770 811
Téma: Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)
Úrazy a otravy

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt vychází z metodiky Bezpečná cesta do školy, jejíž autorem je Centrum dopravního výzkumu. Obsah projektu byl propojen s dalšími aktivitami, které Zdravé město Chrudim připravuje se svými partnery (MŠ, ZŠ, Besip, Městská policie, ČČK apod.). Realizaci projektu přijala všechna školská zařízení v Chrudimi (MŠ, ZŠ, Speciální základní škola a Střední škola zdravotnická a sociální). Obsah a realizaci projektu si přizpůsobila každá škola svým potřebám a podmínkám.

Součástí projektu jsou:

1. Besedy strážníků Městské policie u žáků prvních tříd – obsahem besed bylo připomenutí zásad bezpečného přecházení a bezpečného pohybu na komunikacích, opakování důležitých telefonních čísel, předávání reflexních samonavíjecích pásek apod.,

2. Besedy strážníků Městské policie ve čtvrtých třídách: Bezpečná jízda = radostná jízda – obsah těchto besed byl zaměřen na zásady bezpečné jízdy na kole, základní vybavení kola, opakování základních dopravních předpisů.

3. Cyklus besed s mluvčí Policie ČR. Námětem besed bylo objasnění významu policie, chování chodců na silnici, nebezpečí, které může žáky potkat při setkání s cizími lidmi. Celoroční cyklus bývá zakončen v červnu výcvikem na dopravním hřišti.

4. Besedy pro žáky Speciální základní školy v Chrudimi, které připravila manažerka prevence kriminality na téma „Prevence dopravních úrazů“ . Besedy byly zaměřeny na předcházení vzniku dopravních nehod, jejichž účastníci jsou děti, na dodržování bezpečnosti při cestě do školy.

5. Dozor strážníků Městské policie na přechodech pro chodce, které jsou v blízkosti základních škol.

6. Aplikace preventivního programu na MŠ a ZŠ – byla aplikována metodika Centra dopravního výzkumu.Tematika dopravní výchovy byla na ZŠ zahrnuta průběžně do matematiky, českého i anglického jazyka, výtvarné výchovy, prvouky, vlastivědy, praktik ze zeměpisu. Do realizace projektu se zapojily i MŠ v Chrudimi. Tematika dopravní výchovy prolíná výchovnou prací ve všech oblastech. Byla zařazena do bloků Dítě a svět a Dítě a společnost.

7. Součástí projektu bylo i mapování cest dětí do školy. Děti ze ZŠ zakreslovaly samy cestu do školy do map města Chrudimě a zaznamenávaly i nebezpečná a kritická místa. U dětí z MŠ byla nezbytná spoluúčast jejich rodičů. Byl tak vytvořen soubor míst, které byly označeny dětmi , popř. jejich rodiči za nebezpečná, nepřehledná, popř.kritická. Žáci ZŠ navrhovali i případná řešení.

8. Pro účastníky projektu byla vyhlášena výtvarná akce na téma: „Bezpečná cesta do školy“. Výkresy posoudila porota a vybraná díla malých autorů byla odměněna cenou.Povedené z nich byly vystaveny na akcích a poté využity na přípravu propagačních materiálů.

9. Projekt byl propojen s kampaněmi - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, kampaň Na kolo jen s přilbou a kampaň Vidíš mě?

10. Zážitková forma získávání znalostí a dovedností - Městská policie nepřipomínala žáčkům hlavní zásady pohybu v dopravním prostředí pouze ve třídách při besedách, ale dnes už vyráží s dětmi přímo do ulic. Takto na svoji žádost strávila třída 3. B. Základní školy Dr. Malíka v Chrudimi hodinku a půl v terénu s městským strážníkem. Tam jim byla ukázána všechna potencionální nebezpečná místa v blízkosti školy, jež by mohla vyústit v nehodu s tragickými následky, místa, kterými děti každý den přichází do školy a neuvědomují si jejich nebezpečnost. Je to další z kroků, jak dětem zopakovat zážitkovým způsobem to, o čem si myslí, že už vědí. Bohužel praxe ukazuje, že složitost křižovatky je někdy záludnější, než děti čekají.

11. Městská policie i v MŠ – strážníci Městské policie pobývali s dětmi po celý den v MŠ, kde zážitkovou formou opakovali s dětmi z MŠ i ZŠ zásady bezpečného přecházení, pohybu na silnicích v roli chodce, cyklisty (u těchto dětí na koloběžkách), ale i spolucestujícího. Akce byla zaměřena všeobecně a sloužila jako opakování a připomenutí zásad. Tato akce se velice osvědčila, neboť děti v tomto věku mají před strážníky respekt, ale dochází takto i k navázání vzájemné důvěry, která je zase důležitá ve školním věku.

12. Cyklus besed „Alenku nic nebolí“ - zaměřený na zásady poskytování první pomoci, ošetření masivního krvácení,umělé dýchání, masáž srdce, ošetření drobných poranění a obvazové techniky. Smyslem besed bylo naučit děti předcházet a zmírňovat utrpení a chránit si své zdraví. Děti se hravou formou seznamovaly s principy ochrany zdraví a záchrany života. Besedy se setkaly s velkým zájmem z řad pedagogů i dětí.

13. Kampaň Pásovec byla zaměřena na používání dětských zádržných systémů – bezpečnostních pásů, autosedaček.

14. Chceme mít bezpečnou MŠ a bezpečnou cestu do ní - cílem projektu je vytvářet u dětí pocit odpovědnosti za bezpečnost svoji i za bezpečnost ostatních. Děti jsou seznamovány s pravidly bezpečného pobytu v MŠ i mimo ní a všechny činnosti probíhají formou prožitkového učení se zapojením všech smyslů.

15. Projekt Bezpečná a zdravá MŠ - Projekt Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi. Jeho cílem je informovat přiměřenou formou děti v MŠ o nebezpečích v běžném životě, přiblížit jim v MŠ možnosti, jak předcházet úrazům, seznámit je s principy elementárních základů první pomoci, se stavbou lidského těla, s tím, co potřebuje člověk k tomu, aby žil zdravě, mohl růst a vyvíjet se apod.

16. Pomoc nejen pro Alenky - Projekt realizovaný na MŠ SV. Čecha ve spolupráci s ČČK. Vznikl z iniciativy ČČK jako reakce na obecně neutěšenou situaci v oblasti poskytování první pomoci v mladé populaci a na signály z řad rodičů. Cyklus besed pro rodiče bude probíhat celý rok – témata - Jak přivolat pomoc, Zástava krvácení, Bezvědomí, resuscitace,popáleniny, opařeniny, omrzliny, Úrazy v domácnosti, Otravy apod.

17. Pro děti předškolního a mladšího školního věku byl připraven doprovodný metodický materiál (omalovánky s dopravní tematikou, hledej rozdíly, pracovní listy atd.) a plachtová hra "Jdeme bezpečnou cestou", se kterou se
také můžete seznámit v databázi příkladů dobré praxe, viz <a href=https://www.dataplan.info/index.shtml?apc=j1982346p>zde</a>.

18. dotazníkový průzkum v rámci sledování Společných evropských indikátorů - Cesta dětí do školy
 
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ano, fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2005
Konec aktivity: 17.09.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR - Národní programy zdraví - projekty podpory zdraví, Grant Pardubického kraje, grant Zdravého města Chrudim, rozpočet jednotlivých partnerů
Detailní rozpis: nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Projekt je dlouhodobého charakteru. Je velice dobře uchopitelný pro školy - mateřské i základní a lze ho aplikovat v průběhu celého školního roku (škola si obsah projektu může přizpůsobit vlastním podmínkám).Prostřednictvím vzájemné propojenosti partnerů se dosahuje rok od roku lepších měřitelných výsledků (kampaň na kolo jen s přilbou, dotazníková šetření apod.). Vzhledem k větší angažovanosti Městské policie dochází ke zlepšení kontaktů mezi dětmi a strážníky. Velice se osvědčily zážitkové vycházky do okolí škol. Je dobré zařadit i prvky poskytování první pomoci. Téma bezpečná cesta do školy byla jedním z témat grantů Zdravého města a MA 21(dotační program města Chrudim).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? -

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? články v Chrudimském zpravodaji, Novinách Crudimska, Český rozhlas apod.

Další poznámky

Další poznámky Další pertneři:

Název: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO: 498891
Adresa: Poděbradova 336, Chrudim
http://www.szs.chrudim.cz

Aktéři

Název: město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Mateřská škola Dr.Jana Malíka / Mateřská škola Sv.Čecha
IČO nebo jiný registrační údaj:75015544 / -
Adresa:Dr.Jana Malíka 765, Chrudim / Svatopluka Čecha 345, 537 01 Chrudim
Web:http://www.klicekksrdci.com/

Název:

Městská policie
IČO nebo jiný registrační údaj:00207211
Adresa:Resselovo náměstí 77, Chrudim, 537 16
Web:http://www.chrudim-city.cz

Název:

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj:00498891
Adresa:Poděbradova 336, Chrudim
Web:http://www.szs.chrudim.cz

Název:

Český červený kříž
Adresa:Městský park 274 , Chrudim
Web:http://cck.chrudim.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i