• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice: "Deset let s Vámi" - motivace k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu

Zdravé město Kopřivnice připravilo k desetiletému výročí projektu Zdravého města ukázky jak motivovat a podporovat občany k aktivnějšímu zdravému pohybu, zdravému životnímu stylu i aktivitám v seniorském věku. Projekt byl finančně podpořen z dotačního programu Moravskoslezského kraje.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Organizace: Město Kopřivnice, Odbor rozvoje města
Telefon: +420 556 879 671, +420 731 134 199
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Ve spolupráci s partnery působícími na území města a v rámci desetiletého výročí realizace místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město v Kopřivnici jsme si dali za cíl motivovat lidi k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu.

Hlavním záměrem projektu bylo, aby obsahoval všechny tři pilíře udržitelného rozvoje a jejich plnění v souladu s principy místní Agendy 21:
1. sociální – soulad projektu s tématem let 2012 a 2013: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
2. environmentální – v projektu zastoupeno aktivitami v rámci kampaně Evropský týden mobility.
3. ekonomický – samotné řešení (v tomto projektu) místní Agendy 21 za pomoci externích zdrojů
Přínos projektu:
- aktivizace občanů = přínos nejen pro ně samotné (zdravotně, psychicky)
- aktivní občan = předpoklad zdravého občana (zdravotně, psychicky) = základ zdravé společnosti
- zlepšení prostředí města, jako místa kde obyvatelé žijí a na jehož zlepšování se svou aktivní činností podílejí

Protože probíhalo vše pod hlavičkou Projektu Zdravé město nebylo třeba vytvářet další zdroje – ani
personální, ani institucionální. Projekt měl na starosti tým garantů, kteří byli zodpovědní za realizaci jednotlivých akcí - Koordinátorka ZM,
pracovnice odboru sociálních věcí, Bike club Kopřivnice, Klub českých turistů, atd.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

článek v Kopřivnických novinách

Natočení instruktážního videa

Reportáž v Kabelové televizi Kopřivnice

Začátek aktivity: 01.01.2013
Konec aktivity: 31.12.2013

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 142
Jak byla aktivita financována? Dotace z Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezkém kraji , rozpočet města
Detailní rozpis: Dotace 100.000,- Kč, spoluúčast 42.800,- Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Na počátku projektu uskutečnit setkání nejen s realizačním týmem, ale i s ostatními partnery. Přesně vymezit a rozdělit aktivity tak, aby se předešlo budoucím problémům vedoucím k možnému ohrožení či odchýlení se od naplánovaných aktivit v projektu.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V počátečním návrhu projektu bylo navrhnuto vypracování Profilu zdraví. Vzhledem k tomu, že tento profil svým obsahem sestává ze dvou koncepčních dokumentů a jedné studie, které již mělo město zpracováno, přetransformovala se aktivita tvorby Profilu zdraví na vytvoření Zdravotního plánu města Kopřivnice. Ten představuje důležitou součást strategické dokumentace města a doplňuje dosud chybějící strategické plánování v oblasti péče o veřejné zdraví.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Každá z naplánovaných aktivit byla medializovaná jak prostřednictvím tiskových zpráv, tak i v místních novinách. Několik reportáží bylo odvysíláno i v místní kabelové televizi. Především instruktážní video o správném využívání cyklostezek, jehož tvorba patřila k jedné z aktivit projektu, byl vysílán v opakovaných spotech a slouží jako výchovný a vzdělávací prostředek nejen v místních ZŠ. Samozřejmostí byla tvorba plakátů, letáků a dalších propagačních materiálů. Pojetí a volba medializace se vždy odvíjela od charakteru každé z jednotlivých akcí zvlášť.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Junák, svaz skautů a skautek ČR - středisko Kopřivnice
Adresa:Komenského 1520, Kopřivnice 742 21
Web:http://www.vanaivan.cz

Název:

Městská knihovna Kopřivnice
Adresa:Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21
Web:http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/

Název:

DDM Kopřivnice
Adresa:Kpt. Jaroše 1077, Kopřivnice 742 21
Web:http://www.ddmkoprivnice.cz

Název:

Bike club Kopřivnice
Adresa:Česká 318, Kopřivnice 742 21
Web:http://www.drticbike.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i