• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov

Nově zpracovaná urbanistická studie sídliště Spořilov vymezila soukromé prostory, řešení v dopravě a rozšířila vnímání sídliště jako integrovaného prostoru. Spoluprací s Centrem kvality bydlení získal projekt výzkumný přesah (mezinárodní projekt "Sídliště Jak dál?"). Veškeré úkony byly průběžně projednávány s veřejností.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jilemnice
Příjmení, jméno: Šnorbert, Martin
Organizace: Městský úřad Jilemnice; odbor rozvoje, investic a majetku
E-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Telefon: 481 565 127, 603 520 913
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje
Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Jednou z aktivit projektu ""Jilemnice - udržitelná"" podpořeného ze Švýcarských fondů, bylo zpracování urbanistické studie sídliště Spořilov Jilemnice. Urbanistická studie sídliště Spořilov slouží k novému náhledu na prostor sídliště především pro politiky a pro obyvatele sídliště, vymezila možné soukromé prostory, nastínila řešení v oblasti dopravy a zásobování teplem a rozšířila vnímání prostoru sídliště jako integrovaného prostoru v území celého města. Díky formě partnerské spolupráce s Centrem Kvality Bydlení získal projekt výzkumný přesah. Sídliště Spořilov by v tomto ohledu mělo sloužit jako případová studie pro získání zpětné vazby při aplikaci vybraných inovativních postupů a participaci s místními obyvateli. Díky vzájemné spolupráci město Jilemnice získalo model transformace sídlištní struktury připravený podle nejnovějších poznatků v oboru urbanismu a na druhé straně Centrum Kvality Bydlení ověřilo vybrané postupy vyvíjené v rámci výzkumné činnosti (pokračování mezinárodního projektu ""Sídliště Jak dál?""). Zadání, vlastní zpracování a finální podoba urbanistické studie byla průběžně projednávána s veřejností formou workshopů. Navržená řešení byla na setkání obyvatel sídliště se zpracovateli vesměs přijímána kladně, připomínky k řešení měly věcný charakter.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Dokument byl při své tvorbě pravidelně konzultován s místními občany, z těchto setkání jsou k dispozici prezenční listiny, pozvánky. Fotodokumenta byla pořízována pravidelně - na pracovních workshopech i na závěrečné konferenci.
Začátek aktivity: 01.04.2015
Konec aktivity: 31.03.2016
Délka přípravy projektu: [měsíců] 9
Příloha
foto z I. workshopu JPG (3385 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 426
Jak byla aktivita financována? Aktivita byla součástí projektu Jilemnice - udržitelná, který byl podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce s 15% spoluúčastí města Jilemnice. Vlastní náklady na vytvoření urbanistické vize byly hrazeny v rámci osobních nákladů partnera CKB (375 900 Kč).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? V rámci participačního procesu a ve spolupráci s partnery se podařilo vytvořit rozvojový dokument, který nastiňuje další možnost rozvoje prostoru jediného panelového sídliště v Jilemnici. Bylo prokázáno, že i pro menší města je možné zapojení do výzkumných projektů, které se týkají specifických oblastí (urbanistická studie panelového sídliště). Nový náhled ze strany špičkových odborníků (arch. Tichý a Tittl s kolektivem) pomohl změnit zaběhlý názor, že prostor panelového sídliště je již dokončený a není třeba uvažovat o urbanistických změnách. V rámci projektu byla zároveň řešena i doprava s energetikou. Součástí práce byly dva workshopy, které zapojily do procesu přípravy místní komunitu. První workshop proběhl na úvod jako sběr podnětů a upřesnění zadání, součástí tohoto workshopu byla přednáška na téma udržitelný rozvoj. Druhý workshop proběhl v rozpracovanosti projektu, byl veden v rovině společného hledání odpovědí na klíčové otázky. Výstupy studie byly vyhodnoceny, publikovány formou odborných článků a použity pro další výzkum v oblasti adaptability struktur modernistických sídlišť. Výstupy byly zpracovány do přehledné brožury, která má za cíl zvýšit informovanost mezi obyvateli. Výstupy byly dále prezentovány na závěrečné konferenci.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Začátek celého projektu (Jilemnice - udržitelná) zahajovala přednáška o udržitelném rozvoji PhDr. Ivana Ryndy.Tak se podařilo účastníkům přednášky nastínit populární formou danou problematiku. Obava tvůrců projektu, zda se podaří zapojit jilemnickou veřejnost k participaci v otázce účasti na procesu urbanistického plánování sídliště byla rozptýlena při workshopech, kdy účast na workshopech měla zvyšující tendenci (na prvním 20 osob, na druhém 47 osob). Očekávání pouze nenaplnila nejmladší generace (pravděpodobně bylo téma již hodně specifické).

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad realizované aktivity zatím měřen nebyl, v rámci dotazníkové šetření byl pouze sledován "počáteční" stav území a názor místních obyvatel. V rámci workshopů měli účastníci možnost vyslovit svůj zájem o získání dalších informací k urbanistické studii, tato skutečnost byla podmíněna zapsáním svých kontaktních údajů do prezenční listiny. Tito účastníci pak byli zváni k přímé účasti na tvorbě studii.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Urbanistická studie je rozvojovým dokumentem, což samo o sobě značí, že bude využívána v další práci politiků, úředníků, ale i místních obyvatel. Zpracovaný dokument má výzkumný přesah, slouží rovněž partnerovi projektu, Centru kvality bydlení, který získá možnost ověřit vybrané postupy vyvíjené v rámci výzkumné činnosti. V prosinci 2015 byla uzavřena smlouva se společností UNIT s.r.o. Praha (Ing. arch. Filip Tittl) na architektonické řešení a vypracování dokumentace k vydání správních rozhodnutí pro oblast parku a navazujíích ploch mezi ulicemi Jana Weisse a Jaroslava Havlíčka na sídlišti Spořilov Jilemnice (jedna ze stěžejních ploch vytipovaných ve studii).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Projekt byl připravován ve spolupráci s místní komunitou, uskutečnil se 2 x workshop, 1 x závěrečná konference. Veřejnost byla pravidelně informována o projektu v Jilemnickém zpravodaji, byla vydána brožura shrnující základní informace z Urbanistické studie, tiskové zprávy byly zasílány do regionálního tisku, studie je dále zveřejněna na webových stránkách města: http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/jilemnice-udrzitelna/studie-sidliste/. Výzkumná rovina experimentálního projektu byla mimo jiné prezentována publikačně - příspěvek ve sborníku mezinárodní konference GLOBAL DWELLING, dále byla vydána kniha shrnující celý výzkumný projekt Sídliště, jak dál? včetně prezentace případové studie sídliště Spořilov v Jilemnici. Publikace měla premiéru na mezinárodní konferenci "Evropský habitat" (v Praze).
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Velmi důležité bylo najít vhodné partnery projektu, město Jilemnice zapojilo do Urbanistické studie 3 různé subjekty - Centrum kvality bydlení - zpracovatelé dokumentu, CI2 - spolupráce při organizaci workshopů a závěrečné konference, PORSENNA - zpracovatel dílčí části Urbanistické studie - Studie energetického řešení prostoru sídliště Spořilov v Jilemnici. S pomocí osvědčených postupů Zdravého města Jilemnice se podařilo zapojit místní obyvatele. Motivací pro zúčastněné byla přímá účast starostky, případně místostarostů na organizovaných workshopech (obyvatelé získali pocit, že vedení města otázka budoucnosti sídliště zajímá a že navržené kroky budou dále uskutečňovány). Bližší informnace nejen o urbanistické studii , ale i o celém projektu "Jilemnice-udržitelná" lze získat na adrese: <p>Velmi důležité bylo najít vhodné partnery projektu, město Jilemnice zapojilo do Urbanistické studie 3 různé subjekty - Centrum kvality bydlení - zpracovatelé dokumentu, CI2 - spolupráce při organizaci workshopů a závěrečné konference, PORSENNA - zpracovatel dílčí části Urbanistické studie - Studie energetického řešení prostoru sídliště Spořilov v Jilemnici. S pomocí osvědčených postupů místní Agendy 21 ve zdravém městě Jilemnice se podařilo zapojit místní obyvatele. Motivací pro zúčastněné byla přímá účast starostky, případně místostarostů na organizovaných workshopech (obyvatelé získali pocit, že vedení města otázka budoucnosti sídliště zajímá a že navržené kroky budou dále uskutečňovány). Bližší informnace nejen o urbanistické studii , ale i o celém projektu "Jilemnice-udržitelná" lze získat na adrese:<a>http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/jilemnice-udrzitelna/</a>

Aktéři

Název: Město Jilemnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00275808
Adresa: Masarykovo náměstí čp.82, 514 01 Jilemnice
Web: http://www.mesto.jilemnice.cz

Další aktéři

Název:Centrum Kvality Bydlení
IČO nebo jiný registrační údaj:2285847
Adresa:Slezská 1454/177, 130 00 Praha 3
Web:http://www.cekb.cz/

Název:

CI2, o. p. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:26415585
Adresa:Ke Školce 1319/5f, 252 19 Rudná
Web:http://ci2.co.cz/

Název:

PORSENA o. p. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:27172392
Adresa:Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4
Web:http://www.porsennaops.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Jilemnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i