• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kroměříž: Bezpečná komunita - mezinárodní projekt

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kroměříž
Kontakt: Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01
Příjmení, jméno: MUDr. Jarmila Číhalová
Organizace: Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, prac. Kroměříž
E-mail: jarmila.cihalova@zuzlin.cz
Telefon: +420573338326
Téma: Úrazy a otravy

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Bezpečná komunita" je mezinárodní projekt Světové zdravotní organizace (WHO) zaměřený na snižování úrazovosti a následků úrazů. Kroměříž se do projektu zapojila v roce 2000. Po splnění stanovených kriterií byla v roce 2003 jako první ve střední Evropě přijata do mezinárodní sítě Bezpečných komunit WHO.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO - byla pořízena fotodokumentace
Je monitorována úrazovost
Začátek aktivity: 01.01.2000
Konec aktivity: 05.12.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 200
Jak byla aktivita financována? Přibližně 200 tisíc Kč ročně z rozpočtu města Kroměříž a z Projektů podpory zdraví Národního programu zdraví

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro dobré fungování projektu je třeba zajistit a realizovat:
1. Infrastrukturu založenou na partnerství a spolupráci, řízenou pracovním týmem sestaveným ze zástupců různých oborů. Tento tým zodpovídá za prevenci úrazů v komunitě;
2. Dlouhodobý, udržitelný program pokrývající jak obě pohlaví tak všechny věkové skupiny obyvatel, prostředí, a situace;
3. Programy, zaměřené na vysoce rizikové skupiny a prostředí, a programy, které podporují bezpečí pro zranitelné skupiny;
4. Programy, které dokumentují frekvenci a příčiny zranění;
5. Měření a vyhodnocování programů, procesů a účinků změny;
6. Spolupráci s Bezpečnými komunitami na národní i mezinárodní úrovni.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Prozatím není vyčleněn fond na úrazovou prevenci a není vyčleněna osoba, která by se věnovala této problematice alespoň na částečný úvazek. Pokud bychom chtěli realizovat všechna potřebná opatření (např. úpravu dětských hřišť), potřebovali bychom větší objem financí.
Na základě získaných dat se nám dobře daří přesvědčit politiky a další osoby o zapojení do úrazové prevence (pedagogy, policisty apod.). Daří se nám také změnit chování lidí v komunitě, zejména dětí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tiskové konference, tiskové zprávy, novinové články, rozhlasové vysílání

Aktéři

Název: Město Kroměříž
IČO nebo jiný registrační údaj: 00 287 351
Adresa: Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01
Web: http://www.mesto-kromeriz.cz

Další aktéři

Název:Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, prac. Kroměříž
IČO nebo jiný registrační údaj:71009515
Adresa:Havlíčkova 792/13 Kroměříž
Web:http://www.zuzlin.cz

Název:

Centrum Úrazové prevence
Adresa:Univerzita Karlova, 2. LF, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Web:http://www.cup.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Úrazy a otravy

Kroměříž

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i