• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Čepřovice: Klubovna "Jezevčárna" pro myslivecký kroužek

Nové vzdělávací zázemí pro myslivecký kroužek, napomáhající výchově mladé generace k lásce k přírodě, je další ukázkou podpory komunity a spolkové činnosti v obci Čepřovice.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Čepřovice
Příjmení, jméno: Poláčková Barbora
Organizace: Obec Čepřovice
E-mail: obec.ceprovice@seznam.cz
Telefon: +420 606 630 489
Téma: Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem projektu bylo zajistit důstojné zázemí pro myslivecký kroužek Jezevci, který působí v obci již od roku 2016. V současné době navštěvuje kroužek 12 dětí ve věku 4-12 let. Do konce roku 2023 se kroužek scházel v zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavním cílem bylo vytvořit zázemí dostatečně důstojné, ale zároveň splňující podmínku umístění v blízkosti přírodě, s dostatkem prostoru pro myslivecký materiál a vybavení a s možností přespání.

V rámci domluvy ohledně možných variant řešení nakonec byla z řad zástupců obce, vedení kroužku a dětí z kroužku vybrána mobilní maringotka. Na společných setkáních se za pomoci této skupiny dohodlo také vybavení zázemí maringotky - bylo důležité, aby se do realizace zapojily i děti z kroužku. Slavnostní otevření se uskutečnilo v lednu 2024, po celou dobu příprav probíhala spolupráce obce a mysliveckého kroužku. Zázemí v současnosti navštěvuje také místní mateřská škola a využívá zde environmentálních materiálů k výuce.

Cílem nové klubovny je podpořit děti v pobytu venku a posílit jejich vztah k přírodě. Zázemí klubovny bude fungovat na několika úrovních:

1.    Vzdělání a povědomí: Místo, kde se děti dozvídají o myslivosti, ochraně přírody a biodiverzitě. Myslivci mohou dětem ukázat, jak se starat o lesy, zvěř a životní prostředí.

2.    Přímý kontakt s přírodou: Zázemí pro pobyt v blízké přírodě – návštěvu okolních lokalit, zkoumání přírodnin.

3.    Aktivity a hry: V klubovně mohou děti hrát myslivecké hry, učit se o zvěři, pozorovat ptáky a stopy zvířat ad.

 

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Program rozvoje obce Čepřovice (2020-2025)

 

Začátek aktivity: 01.01.2023
Konec aktivity: 01.01.2024
Příloha
Foto JPG (117 kB)
Foto JPG (216 kB)
Foto JPG (192 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1250
Jak byla aktivita financována?

1 000 000 Kč - obec obdržela dotaci prostřednictvím MAS Šumavsko (dotace ze SZIF); 250 000 Kč - spoluúčast obce.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Každý spolek může mít za pomoci obce své důstojné zázemí. Realizaci nám umožnila získaná dotace (ve výši 80% nákladů).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Realizace umožnila zajištění dostatečného pobytu a pohybu dětí v přírodě, sbližování dětí a přírody nenáročnou a nenásilnou formou.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Zázemí je určeno jen pro určitou skupinu obyvatel obce.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Žádné neočekávané situace se nevyskytly. Celá akce proběhla hladce a dá se říci, že podle plánu.

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Určitě plánujeme ještě rozšíření zázemí kolem klubovny. Dále se nám povedlo navázat spolupráci s místním kroužkem Bába kořenářka, který od letošního jara také využívá prostor maringorky po dohodě s vedením kroužku. Vzniká zde také spolupráce s MŠ Čepřovice, kdy i děti z mateřské školy budou moci v rámci environmentální výchovy využívat tyto prostory.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Článek z časopisu Myslivost (leden 2024)

Příloha:

Aktéři

Název: Obec Čepřovice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00228702
Adresa: Čepřovice 58
Web: https://www.ceprovice.cz/

Další aktéři

Název:Myslivecký kroužek Jezevci
Adresa:Čepřovice 58
Web:https://www.ceprovice.cz/spolky-a-organizace/myslivecky-krouzek-jezevci/kontakty/

Název:

Myslivecký spolek Mlaka Čepřovice
Adresa:Jiřetice 1
Web:https://www.ceprovice.cz/spolky-a-organizace/myslivecke-sdruzeni-mlaka/kontakty/
Detailně zpracované dobré praxe

Čepřovice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i