• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hodonín: Systém přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek

Město Hodonín dlouhodobě podporuje neziskové organizace, finanční forma této podpory se však ukazovala jako nejvíce problematická. Proto město hledalo jiný způsob rozdělování prostředků, který by byl více transparentní a "spravedlivý". Tento nový systém tzv. grantových poukázek byl nejprve zaveden v oblasti podpory sportovních organizací a spočívá v tom, že město vydává pro děti a mládež, které jsou členy sportovních oddílů, grantové poukázky. Tyto poukázky si na městském úřadě mohou vyzvednout rodiče dětí, případně děti starší 15 let, a následně je odevzdávají do sportovních organizací. Jednotlivé sportovní organizace poté tyto poukázky odevzdají zpět na městský úřad. Na základě celkového počtu odevzdaných poukázek je stanovena částka připadající na jednu poukázku a poté je dle počtu poukázek odevzdaných jednotlivými organizacemi stanovena částka připadající každé organizaci.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hodonín
Kontakt: Koordinátorka ZM
Organizace: Město Hodonín
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Město Hodonín dlouhodobě podporuje neziskové organizace zabývající se činností v oblasti kultury, sportu, ekologie, sociální oblasti a prevence sociálně patologických jevů. Finanční forma této podpory se však ukazovala jako dlouhodobě problematická, jelikož bylo neustále vznášeno velké množství připomínek k rozdělování podpor. Proto město hledalo jiný způsob rozdělování prostředků, který by byl více transparentní a "spravedlivý". Tento nový systém tzv. grantových poukázek byl nejprve zaveden v oblasti podpory sportovních organizací, jelikož jim připadá více než 50% částky přidělované všem neziskovým organizacím.

Orgány města bylo rozhodnuto, že bude podporována sportovní činnost dětí a mládeže ve věku 6-18 let, a to těch, které mají trvalé bydliště v Hodoníně nebo navštěvují v Hodoníně školu. Systém spočívá v tom, že město vydává pro děti a mládež, které jsou členy sportovních oddílů, grantové poukázky. Tyto poukázky si na městském úřadě mohou vyzvednout rodiče dětí, případně děti starší 15 let, a následně je odevzdávají do sportovních organizací. Každá poukázka má dvě části, je tedy možné odevzdat je do dvou sportovních organizací. Jednotlivé sportovní organizace poté tyto poukázky odevzdají zpět na městský úřad. Na základě celkového počtu odevzdaných poukázek je stanovena částka připadající na jednu poukázku (předem je stanovena částka určená na podporu sportovních organizací) a poté je dle počtu poukázek odevzdaných jednotlivými organizacemi stanovena částka připadající každé organizaci.

Hlavními cíli systému grantových poukázek je tedy:

1. transparentní rozdělování veřejných prostředků neziskovým organizacím

2. zpřístupnění finanční podpory města všem sportovním organizacím ve městě

3. zjednodušení systému rozdělování dotací

4. zvýšení počtu podpořených dětí

Tyto cíle se úspěšně daří naplňovat: byl snížen počet stížností a dotazů od jednotlivých sportovních organizací na výši poskytnité dotace, oproti předcházejícím rokům byl zvýšen počet příjemců finanční podpory a rovněž byl snížen potřebný čas nutný na zpracování žádosti na straně jednotlivých organizací i čas nutný na kontrolu těchto žádostí.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.01.2008
Konec aktivity: 23.06.2020
Příloha
Jak byla aktivita financována?

Z rozpočtu města Hodonín

Detailní rozpis:

nespecifikováno

v roce 2009 však město rozdalo na dotacích pro sportovní oddíly 2 000 000 Kč

pro rok 2010 se plánuje rozdělení stejné finanční částky

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Systém grantových poukázek přináší zásadní změnu v tom, že o přidělení či nepřidělení finanční podpory a o její výši jednotlivým sportovním organizacím nerozhodují politici, ale uživatelé těchto služeb, tedy děti respektive jejich rodiče. V podstatě jde o svěření rozhodování do rukou veřejnosti. Tento systém přináší možnost dosáhnout na finanční podporu všem sportovním organizacím, i těm nejmenším, a přináší jednoznačně zprůhlednění systému přidělování financí a snížení časové náročnosti na obou stranách. Toto řešení může být snadno aplikováno u jakéhokoli jiného územně samosprávního celku. snadná přenositelnos je dána jeho jednoduchostí, finanční nenáročností a též tím, že není vázán na žádné specifické programové vybavení.

Nejdůležitější pro zavedení systému je získat podporu vedení města. Důležité je také s novým systémem s dostatečným časovým předstihem seznámit jednotlivé žadatele (sportovní organizace) a veřejnost (rodiče sportujících dětí) a v rámci prezentace tohoto systému vysvětlit, jaké výhody má nový systém oproti stávajícímu. Doporučujeme využít maximum prostředků pro prezentaci nového systému (místní tis, městské listy, lokální rádia, webové stránky, kabelové televize, základní školy atd.)

Příloha:
Granty 2009 XLS (23 kB)
Granty 2010 JPG (35 kB)

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu zavádění tohoto systému se město nesetkalo s výraznějšími překážkami v rámci přístupu zaměstnanců. V rámci přístupu veřejnosti (rodičů) se vyskytla překážka v podobě neochoty vyzvednout si grantovou poukázku na městském úřadě. Mnoho rodičů nechalo vyzvednutí poukázky na poslední chvíli a mnozí si tuto poukázku nevyzvedli vůbec.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O novém způsobu přidělování dotací informovala lokální média.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Hodonín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00284891
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín
Web: http://www.hodonin.eu

Další aktéři

Název:sportovní organizace města Hodonín
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i