• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín: Index kvality života na sídlišti

Podstatou je vytvoření metodiky pro stanovení standardu kvality života na sídlištích, která uplatnitelná i v ostatních městech ČR. Standardy kvality jsou založeny na pasportizaci a lokalizaci služeb, činností či prostředí, které může město ovlivnit a současně modelovat jejich užití na základě demografických průzkumů tak, aby občané měli k dispozici optimální služby.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Příjmení, jméno: Štěpaník Jan, Ing.
Organizace: MěÚ Vsetín
E-mail: jan.stepanik@mestovsetin.cz
Telefon: 571 491 703
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podstatou je vytvoření metodiky pro stanovení standardu kvality života na sídlištích, která uplatnitelná i v ostatních městech ČR. Standardy kvality jsou založeny na pasportizaci a lokalizaci služeb, činností či prostředí, které může město ovlivnit a současně modelovat jejich užití na základě demografických průzkumů tak, aby občané měli k dispozici optimální služby.

Základní členění jednotlivých vrstev pasportů je:
1. Doprava - komunikace, parkování, stezky pro cyklisty
2. Komunální odpad
3. Veřejná zeleň
4. Veřejné osvětlení
5. Dětská hřiště a sportoviště
6. Městský mobiliář

Podstatou indexu kvality života je měřitelnost. Vyhodnocením jednotlivých služeb či složek prostředí umožní navzájem srovnávat a modelovat dané území dle požadavku, zpracovávat návrhy opatření a tyto projednávat v zastupitelstvu obce s důrazem na efektivnost vynaložených prostředků spolu optimalizací.

Pro výpočet indexu kvality života na vsetínských sídlištích, monitoring a určení jeho dílčích složek zpracovaly Technické služby Vsetín 6 samostatných studií pod názvem „Standardy života na sídlištích". Studie byly zpracovány pro sídlitě Hrbová, Jasenka, Luh, Ohrada, Rokytnice a Rybníky.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, bylo zpracováno 6 samostatných studií a závěrečná zpráva.
Začátek aktivity: 01.01.2006
Konec aktivity: 09.07.2007
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1643
Jak byla aktivita financována? Celý projekt byl spolufinancován z iniciativy společenství INTEREG IIIB CADSES.Detailní rozpis: Projekt „Index kvality života na sídlištích“ stál celkem 1.642.557,- Kč včetně DPH. Studie „Standardy života na sídlištích ve Vsetíně“ stála včetně návrhů opatření a zdrojů financování 500.157,-Kč. Celková částka za analýzu a pasporty byla 1.142.400,- Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Z projektu vyplynula následující doporučení:
• v maximální možné míře využívat moderní informační systémy, digitalizaci dat a zejména vzájemně propojovat získaná data,
• využitelnost studie by se neměla omezit pouze na město Vsetín, nástroj je tedy nutné šířeji popularizovat a představovat v rámci odborných akcí a konferencí a v tisku
• zpřístupňovat data pro řízení a zkvalitnění postupu,
• rozšíření jednotlivých atributů k vyhodnocení kvality života v jednotlivých městech a jejich srovnání vždy za dva roky a jejích vzájemná výměna poznatků, komunikace prostřednictvím www stránek,
• otevřeně komunikovat s veřejností
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní ovlivnění přinesla zejména poptávka ze strany zadavatele, město Vsetín, které hledalo vhodný nástroj pro vyhodnocování opatření ke zkvalitnění života na sídlištích a optimalizaci vynaložených rozpočtových prostředků.

Použitá metodika je v plné míře inovativní. Nebyl nalezen žádný obdobný systém, který by umožnil výše zmíněné funkce. Je řada programů pro monitorování a databáze, ale žádný ze systémů nedokáže propojit zmonitorovaná území s vyhodnocením kvality o hodnoty života s vynaloženými finančními prostředky a sloužit tak cílovým skupinám – od pracovníka konkrétního oddělení na městském úřadu, přes vedoucího odboru, tajemníka, ale i pracovníka vybraného odboru či mezinárodní instituce, který sleduje naplňování strategií v praxi až po požadavky z řad veřejnosti.

Plnění, získávání dat a jejich průběžná správa je časově i odborně náročná. Práce na programování a vylepšování tohoto typu informačního systému nikdy nekončí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? 5.9. 2006 Litoměřice - představení Vsetína jako člena NSZM
13.9.2006 Černošice - představení Standardů kvality života na sídlištích
15.12.2006 Liberec - presentace u příležitosti Cena za inovaci MV ČR

Aktéři

Název: Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz

Další aktéři

Název:Technické služby Vsetín, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:26782596
Adresa:Jasenická 528, 75501 Vsetín 1
Web:http://www.tsvsetin.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i