• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Bystřice: Modernizace veřejného osvětlení

Město Bystřice přistoupilo k výměně světelných zdrojů veřejného osvětlení za energeticky úspornější variantu. Nová LED světla sníží spotřebu energie a přispějí k ochraně životního prostředí.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Bystřice
Příjmení, jméno: Michal Hodík
Organizace: Město Bystřice
E-mail: starosta@mestobystrice.cz
Telefon: 420 602 402 325
Téma: Komunální služby a občanská vybavenost (veř. osvětlení, pohřebnictví, sítě, zásobování teplem)
Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Veřejné osvětlení (dále jen VO) svým rozsahem pokrývá téměř celou rozlohu města. Jeho rozmístění je poměrně rovnoměrné. Ve městě Bystřice je soustava VO napájená celkově z 34 rozvaděčů. Ovládání spínání soustavy VO je přímo v samotných rozvaděčích pomocí soumrakových spínačů, astronomických a spínacích hodin. Veřejné osvětlení jako celek nebylo žádným způsobem regulováno, u některých modernizovaných částí je zavedeno autonomní stmívání svítidel. V řešené části města Bystřice (město a místní část Mokrá Lhota) se jedná o soustavu VO připojenou přes šest vytipovaných rozvaděčů označených v pasportu jako RVO 1, RVO 2, RVO 3, RVO 4, RVO 5 a RVO 32. Napájení jednotlivých světelných míst je provedeno ve většině případů kabelovým zemním vedením. Technický stav řešené soustavy VO odpovídal době jejího vzniku, starší svítidla měly špinavé a poškozené difuzory, celkový stav byl neuspokojivý. V řešené části soustavy VO byly instalovány svítidla různých výrobců, ta byla nejčastěji osazena sodíkovými výbojkami o příkonu 70 W až 150 W. Předmětem projektu je tedy část svítidel připojených přes řešené RVO, kde je celkem zapojeno 329 svítidel. Na soustavu VO nejsou připojeny další spotřebiče vyjma dekorativního osvětlení v době adventu, osvětlení kapličky a místního/nouzového rozhlasu. Celkový současný příkon svítidel včetně předřadných obvodů je dle pasportu 33,64 kW (některé příkony sv. zdrojů bylo nutné v rámci pasportu odhadnout). Současná soustava VO svým rozmístěním a kvalitou s největší pravděpodobností v některých částech neodpovídala platným normám souvisejících s osvětlováním pozemních komunikací.

V rámci výměny byla navržena výměna svítidel včetně světelných zdrojů za nové moderní s parametry plnícími požadavky ČSN na osvětlenost komunikací a také požadavky programu podpory MPO ČR EFEKT. V návrhu nové soustavy VO jsou použita svítidla se zdrojem LED, konstrukce je v hliníkovém provedení, optická část svítidla je z tvrzeného skla a je navržena tak, aby byl světelný tok svítidla směřován tam, kde je potřebné osvětlení a nevznikalo tím žádné rušivé oslnění. V rámci řešené části soustavy VO, která se týká rozvaděčů RVO 1, RVO 2, RVO 3, RVO 4, RVO 5 a RVO 32 je instalováno 329 ks svítidel. Z toho se neřešilo z technických a provozních důvodů 21 ks svítidel. Pro nadbytečnost byla zrušena 2 svítidla. K výměně bylo tedy určeno 306 ks stávajících svítidel. Tímto návrhem se zlepšil světelný komfort a bezpečnost v obci a zároveň byla dodržena platná norma pro osvětlování pozemních komunikací. Komunikace ve výše popsaných částech města jsou členěny do tříd osvětlení M4, M5, P3, P4 a P5. V návaznosti na již proběhlé rekonstrukce VO a podmínky dotačního titulu byla v návrhu použita svítidla s náhradní teplotou chromatičnosti 2700 K. Všechna použitá svítidla jsou vybavena systémem udržování konstantního světelného toku a možnosti regulace. Životnost zdrojů LED je udávána na 100.000 h provozu, tímto dlouhodobě docílíme i velkých úspor na běžné údržbě soustavy VO. Svítidla na komunikacích budou ve většině případů instalována na stávající sloupy a výložníky. Pouze v některých případech je z důvodu splnění veškerých normovaných hodnot osvětlení nutné ve stávající pozici vyměnit sloupy za nové. V těchto případech byla nová svítidla instalována na AL sloupy a výložníky do potřebné výšky. U všech starších sloupů byla provedena výměna kabelu CYKY 3x1,5 mezi stožárovou svorkovnicí a svítidlem. Bylo provedeno seřízení a optimalizace řídicích prvků dotčených RVO včetně osazení čítačů provozních hodin, v případě jednoho RVO se jednalo o kompletní výměnu za nový. Nových svítidel bylo instalováno celkem 331 ks se střední hodnotou příkonu 8,22 kW. Navržená svítidla jsou vybavena regulací (stmíváním) podle předdefinovaného harmonogramu ve shodě s limity dle ČSN EN 13201. Toto snížení světelného výkonu a vliv systému udržování konstantního světelného toku zohledňuje stanovená střední hodnota příkonu svítidel. Žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesměřuje nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla. Navržená koncepce osvětlení zajišťuje výpočtově pro jednotlivé konfigurace nepřekročení úrovně osvětlení nebo jasu komunikace o více než 30 % nad požadavek ČSN EN 13201. Výpočet stanovení úrovně rušivého světla (dle ČSN EN 12464-2) byl proveden u vybraných konfigurací s nepříznivou geometrií soustavy VO vzhledem k blízkému umístění obytných nebo rodinných domů. U ostatních konfigurací toto ověření není nutné, neboť se v blízkosti soustavy VO nenacházejí bytové domy, RD apod.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Strategie rozvoje města na roky 2020 - 2030 (https://www.mestobystrice.cz/mesto/strategicke-planovani-a-rizeni/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-2020-2030/ )

Generel veřejného osvětlení pro Město Bystřice - aktualizované vydání (https://www.mestobystrice.cz/mesto/strategicke-planovani-a-rizeni/strategicke-dokumenty/aktualizovany-generel-verejneho-osvetleni/)

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Generel veřejného osvětlení Města Bystřice včetně zatřídění komunikací dle ČSN - https://www.mestobystrice.cz/e_download.php?file=data/editor/511cs_1.pdf&original=Aktualizovany_Generel_Bystrice_%2002_2023%20%2B%20zatrideni%20komunikaci.pdf

Začátek aktivity: 01.10.2022

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6.829 Kč vč. DPH
Jak byla aktivita financována? Dotace z programu EFEKT MPO ČR (NPO 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení) - 2.445.269 Kč

Rozpočet města - 4.383.729 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Nebát se realizovat výměnu stávajících nevyhovujících světelných těles VO. Postupovat systematicky - tj. pasportizace, zatřídění komunikací dle ČSN normy, fixace jednotného standardu místního VO v generelu, návrh nového stavu s důrazem na plnění všech nových norem ohledně světelného smogu a pod., kalkulace úspor v kombinaci s využitím dotačních titulů - ověření plnění 3E (hospodárnost - efektivita - účelnost vynaložení veřejných prostředků) - dobré nastavení veřejné zakázky na výběr zhotovitele a kvalitní technický a autorský dozor při realizaci.

Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Značná úspora provozních nákladů jak na energie, tak i na opravy a údržbu. Sjednocení typu svítidel i jejich soulad s požadavky ČSN norem.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Riziko výběru zhotovitele a typu výrobku v rámci veřejné zakázky.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ano - například absence uzemnění u některých větví VO nebo jejich špatný stav a nutnost výměny což vedlo k vícenákladům.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Monitorování probíhá kontinuálně. Předpokládáme dosažení úspory 81,509 MWh/rok což je úspora ve výši 66,55% - tato úspora by měla být potvrzena do 12 měsíců od ukončení projektu.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Ano - jedná se o I. etapu z celkově dvou etap - ve druhé etapě by měla být dokončena výměna zbývajících bodů VO v dalších částech města. Město Bystřice má celkem 26 částí města rozložených na 65 km2 v 10 katastrálních územích. První etapa řešila pouze 2 z těchto 26 částí města i když co do počtu bodů VO nejvýznamějších.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Web města: https://www.mestobystrice.cz/volny-cas/aktuality/projekty-modernizace-verejneho-osvetleni-1649cs.html

resp. https://www.mestobystrice.cz/mesto/dotace/dotace-z-eu/

Zpravodaj města HLAS BYSTŘICE - č.2/2023 - strana 10: https://www.mestobystrice.cz/modules/file_storage/download.php?file=cab20b9a%7C666&inline=1

Příloha:
Zpravodaj města pdf (3 273 kB)

Aktéři

Název: Elmoz Czech, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 47544929
Adresa: Černoleská 2326, 25601
Web: http://elmoz-czech.cz/

Další aktéři

Název:Město Bystřice (zadavatel)
IČO nebo jiný registrační údaj:00231525
Adresa:Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Web:http://www.mestobystrice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Bystřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i