• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihlava: Zásady pro spolupráci s investory - praktický argumentář

Cílem projektu bylo vytvoření praktického argumentáře (publikace), který má Jihlavě i dalším městům pomoct s vedením debaty o využití takzvaných Zásad pro spolupráci s investory. Zásady jsou nový způsob, jakým města regulují vstup developerů do svého území. Cílem argumentáře je ukázat, že Zásady pro spolupráci s investory jsou krokem k naplňování podmínek udržitelného rozvoje a ekonomické prosperity měst. Jejich smyslem je vytvářet transparentní podmínky a předvídatelné prostředí a lákat investory, kteří mají zájem podílet se s městem na zvýšení kvality života pro současné i nové obyvatele. Vychází z častých námitek, které se objevily v médiích nebo ve veřejné debatě a nabízí k nim věcnou argumentaci od právníků, představitelů samospráv, developerů, architektů i neziskových organizací. Publikace může být užitečná všem, kteří se chtějí o zásadách dozvědět víc, nebo mají pochyby o jejich vhodnosti. Zároveň může být argumentář přínosný pro další obce, které budou podobně jako Jihlava procházet veřejnou debatou o tom, zda zásady přijmout či nikoliv. Přijetí zásad může městům a jejich obyvatelům pomoci řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. Patří mezi ně chybějící místa ve školách a školkách, malá kapacita dopravní infrastruktury, neodpovídající kvalita veřejných prostranství nebo nedostatečná kapacita vodovodů a kanalizací. Velkou přidanou hodnotou zásad je to, že prospívají také developerům, protože jasně a transparentně stanovují pravidla a poskytují jisté garance. Věříme, že s jejich pomocí se brzy podaří vytvořit společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky
Organizace: Magistrát města Jihlavy
E-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz
Telefon: 565591602
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Schválení zásad spolupráce s developery zastupitelstvem města, vytvoření normy, jak město přistupuje k investorům, získání odpovědí na nejčastější námitky, které se objevily v médiích nebo ve veřejné debatě a argumentace od právníků, představitelů samospráv, developerů, architektů i neziskových organizací
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 01.01.2023
Příloha
Webinář HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 500
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zásady spolupráce s developery, argumentář na nejčastější námitky, usnadnění řešení problémů spojených s novou výstavbou - manuál pro výstavbu a stanovení jasných pravidel

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Průběh procesu realizace ovlivnilo čerpání zkušeností z ostatních měst, která již koncept spolupráce s investory praktikují (např. Městská část Praha 7), a také důkladné projednání s aktéry procesu v rámci úřadu.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V příštím roce bude vyhodnocován stav investiční poptávky za rok 2021

Cíl: prověření zvýšení investiční poptávkyve městě, transparentnosti a zrychlení předinvestiční přípravy developreských projektů

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Standardní tiskové zprávy a články v odborném tisku, plus proběhl i samostatný webinář a návazný právní online seminář ve spolupráci s FrankBold a NSZM

Příloha:
Webinář HTML ()

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz

Další aktéři

Název:PR Frank Bold Advokáti
IČO nebo jiný registrační údaj:28359640
Adresa:Údolní 567/33, 602 00 Brno
Web:http://www.fbadvokati.cz

Název:

Ing. akad. Arch. Hana Zachová
IČO nebo jiný registrační údaj:13125974
Adresa:Písecká 8, 130 00 Praha 3
Web:http://www.atelier-hz.cz

Název:

Centrum pasivního domu
IČO nebo jiný registrační údaj:26995140
Adresa:Údolní 33, 602 00 Brno
Web:http://www.pasivnidomy.cz

Název:

Ing. Renáta Pintová-Králová, člen České společnosti pro stavební právo
IČO nebo jiný registrační údaj:74333330
Adresa:Olgy Havlové 2874/14, 130 00 Praha 3

Název:

Atelier Bonmot
IČO nebo jiný registrační údaj:25870343
Adresa:Járy da Cimrmana 718, 779 00 Olomouc
Web:http://www.atelierbonmot.cz

Název:

Asociace developerů
IČO nebo jiný registrační údaj:04572696
Adresa:Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
Web:http://www.wedevelop.cz

Název:

Asociace společenské odpovědnosti
IČO nebo jiný registrační údaj:01467115
Adresa:Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Web:http://www.a-csr.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i