• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihlava: Výsadby stromů do strukturálního substrátu

Jihlava má od května 2022 svůj „zelený pokojíček“ na Masarykově náměstí. Jeho součástí je pět jerlínů zasazených ve strukturním substrátu. Městu se postup osvědčil a bude v něm i nadále pokračovat. „Protože stromy v městském prostředí trpí nejen nedostatkem vody, ale i nedostatkem půdního vzduchu, jsou zasázeny do speciálního substrátu, který by jim měl zajistit přístup k pro jejich dobrý růst oběma důležitým substancím,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Jihlava
Příjmení, jméno: Ruschková, Katarína
Organizace: Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí
E-mail: katarina.ruschkova@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593 300
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? První výsadby do strukturálních substrátů byly realizovány v místě, kde se opakovaně nedařilo vysázet dřeviny. Důvodem byla jílovitá navážka, ve které stomům chyběl půdní vzduch. Cílem bylo rovněž vytvořit "pokusnou plochu", na které ověříme, jak rostou stromy ve strukturálních substrátech a jak fungují bez zálivky jako součást zelenomodré infrastruktury, proto zde bylo vysázeno 12 stromů různých druhů a velikost. Protože se výsadby ukázaly jako úspěšné, byl tento způsob výsadby použit i při realizaci "zeleného pokojíčku" jako první fáze revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Projekt revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě a Strategie adaptace na klimatickou změnu.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Z Masarykova náměstí časosběrné video, prezentace na konferencích a seminářích, data o vývoji vlhkosti přímo ve výsadbové jámě i jejím okolí sledované po dobu více než dvou let.
Začátek aktivity: 01.03.2020
Konec aktivity: 01.04.2022
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5362
Jak byla aktivita financována? Vlastní rozpočet města.
Detailní rozpis: Výsadby na Vrchlického ulici 389.000,- Kč,
Výsadby na náměstí (včerně všech izolací, zpevněných povrchů a mobiliáře) 4.973.000,- Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vyšší vstupní náklady na realizaci zaručují dlouhodobou perspektvu dřevin na stanovišti a současně tyto výsadby můžou být prostředkem k lepšímu nakládání s dešťovou vodou, protože jsou úspěšným příkladem zelenomodré infrastruktury ve městě. Je důležité celou akci komunikovat s veřejností.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Možnost realizace výsadeb stromů i v místech, kde to standardní přírodní podmínky neumožňují.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Vyšší vstupní náklady.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizace na náměstí byla silně determinovaná existencí podzemních chodeb i inženýrsých sítí. Dále pak podmínkami orgánu památkové péče.
Projekt na náměstí bylo nutné konzultovat s řadou zúčastněných institucí a musel vycházet z celkového návrhu revitalizace Masarykova náměstí.
Zásadní byl i výběr druhu dřeviny, který byl volen s perspektivou vývoje klimatu ve městě a s ohledem na komplikované stanovištní podmínky.
Celá akce byla předem komunikována s veřejností, byly zde umístěny vizualizace budoucího prostoru.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Po dvou letech od realizace výsadeb bylo ověřováno prokořenění a růst podzemní části dřevin a bylo prokázáno, že stromy rostou velmi dobře. Tento způsob výsadeb pomohl umístit stromy i do nepříznivých pedologických podmínek a do míst, která jsou pro výsadby jinak velmi problematická. Veřejností jsou výsadby přijímány velmi pozitivně, je však nutné vysvětlovat nutnost vyšších vstupních výdajů tím, že nejde pouze o prosté výsadby stromů, ale o realizaci souboru opatření ke zlepšení klimatu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Celá akce byla komunikována prostřednictvím webu města, sociálních sítí, voutube kanálu města i v tištěném měsíčníku Ježkovy oči.

časosběrné video: https://www.youtube.com/watch?v=jgwROXQVNaU 

https://www.jihlava.cz/na-namesti-si-mohou-lide-odpocinout-v-pokojicku-s-jerliny/d-553046

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Jihlava-Podivejte-se-jak-na-namesti-rostl-pokojicek-708710

https://www.facebook.com/watch/?v=648237403147852

Příloha:

Aktéři

Název: Statutární město Jihlava
IČO nebo jiný registrační údaj: 00286010
Adresa: Masarykovo náměstí 97/1 Jihlava
Web: http://www.jihlava.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i