• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Prachatice: Možnosti a příležitosti romské komunity ve městě

Práce s romskou komunitou je palčivou otázkou, která trápí řadu měst a obcí. Prachatice přicházejí s dlouhodobým a systematickým konceptem, jak s touto otázkou naložit - díky spojení vlastní iniciativy, finančních prostředků a spolupráci s dalšími subjekty (školami, školkami, občanskými sdruženími i vlastní romskou menšinou) se daří postupně začleňovat problémové obyvatele do života města, stimulovat je k zájmu o práci, podporovat děti ke studiu a celkově zvyšovat bezpečnost ve městě.

Od roku 2002 město organizuje pravidelná setkávání, zřídilo romskou školičku a rozvíjí soustavnou spolupráci se školami, v roce 2006 byla vytvořena pozice terénního pracovníka pro romskou menšinu, od roku 2008 ve městě funguje o. s. Lungo drom, od r. 2009 instituce veřejné služby a od roku 2010 je menšině k dispozici komunitní místnost pro setkávání a jiné akce.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: Městský úřad Prachatice
Příjmení, jméno: Rabenhauptová, Hanka
Organizace: Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I.
E-mail: hana.rabenhauptova@mupt.cz
Telefon: 388 607 533, 724 188 864
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Městský úřad Prachatice je iniciátorem několika akcí, pomocí nichž se pokouší dát prostor romské menšině a zároveň ji začlenit do společnosti v obci. Romské menšině je věnována pozornost systematicky a dlouhodobě, aktivity tedy zahrnují oblast sociálního zabezpečení, bydlení, zaměstnání, vzdělávání i volnočasových aktivit.

Městský úřad Prachatice pořádá:

  1. Pravidelná veřejná setkávání - zde mají Romové možnost společně se zástupci města prodiskutovat nejpalčivější otázky 
  2. Alternativní romská školička - snahou města je v tomto případě připravit děti na vstup do základní školy, naučit je základním hygienickým návykům i slušnému chování
  3. Terénní služba zdravotně sociálního pomocníka - zdravotně sociální pracovník je k dispozici přímo v terénu a může se podílet na řešení řady sociálních a zdravotních otázek přímo na místě v ohrožených lokalitách
  4. Aktivity občanského sdružení Lungo drom - možnost volnočasového vyžití, rozvíjení romských tradic a kultury
  5. Zavedení příležitosti veřejné služby - registrovaní zájemci, kteří se věnují veřejné službě, mají právo na vyšší sociální dávky
  6. Zkušební komunitní místnost
  7. Spolupráce se školou

Díky výše zmíněným aktivitám města došlo k většímu zapojení romské veřejnosti do života obce. Rozšířila se nabídka volnočasových aktivit a alternativních způsobů využití času, která byla podnícena poptávkou ze strany romské komunity.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Existuje fotodokumentace z akcí, natočen byl rovněž vstup do kabelové televize ve formátu DVD, dále jsou k dispozici zprávy v tisku a PPT prezentace.

Fotografie, články a zvuk ze setkání na www.prachatice.cz.

Začátek aktivity: 13.01.2002
Konec aktivity: 13.12.2020
Příloha
Foto - ve škole JPG (56,6 kB)
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města, ale v případě romské školičky se na financování podílel i Krajský úřad, v případě pomocníka a zřízení o. s. Lungo drom i zdroje EU, vlastní zdroje účastníků a veřejná služba ÚP (MPSV)
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Den Romů - setkání na radnici: Na úrovni obcí se vyplatí setkávat se se všemi cílovými skupinami, tedy i romskou komunitou, která má svá specifika a vytvoření fungující komunikace chce čas a trpělivost. Za dobu několika let se prachatická romská komunita naučila navštěvovat setkání se zástupci města a dalšími hosty a diskutovat o problémech v dopředu dohodnutém čase a za jasně stanovených podmínek.

Začleňování romské komunity: Velkou výhodou je, můžeme-li nabídnout širší možnosti alternativního využití volného času. V Prachaticích se mohou děti, mládež i občané zapojovat nejen do klasických aktivit, ale též do aktivit, které udržují a rozvíjejí romské tradice. Důležité je též nabídnout Romům možnost prezentace své vlastní práce a nápadů.

Každá aktivita vyvíjená ve prospěch (nejen) romské komunity pomáhá všem. Každá nabídka aktivity přijatá romskou komunitou posiluje sounáležitost s městem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Nezbytně nutné je dopředu stanovit jasná pravidla pro jednání (např. mluví vždy pouze jeden, nepřekřičují se, dodrží se stanovená doba).

U akce, v jejímž rámci mezi ostatními vytupuje i romská skupina, je nutné domluvit respekt i k ostatním vystupujícím (stalo se, že po vystoupení romské skupiny ze sálu odešlo 50-60 lidí, kteří cíleně přišli jen na tuto skupinu).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Na pravidelných tiskových konferencích jsou novináři 1x za 14 dní informováni o všech významných a zajímavých aktivitách města, tedy i o setkání s veřejností (a romskou komunitou). Zprávy z akcí jsou vyvěšovány na webové stránky města, Zdravého města Prachatice, do Radničního listu.

Vstup o setkání s romskou komunitou se objevil i v místní kabelové televizi.

Příloha:

Aktéři

Název: Městský úřad Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj: 250627
Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I
Web: http://www.prachatice.cz

Další aktéři

Název:Lungo Drom - (Dlouhá cesta) o. s. Prachatice
Adresa:Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Web:http://www.romano-pt.blog.cz

Název:

DROM, romské středisko, o. s. Brno, pracoviště Prachatice
Adresa:Vodňanská 7, 383 01 Prachatice
Web:http://www.drom.cz

Název:

Základní škola Zlatá stezka
Adresa:Zlatá stezka 387, 383 01 Prachatice II.
Web:http://www.prachatice.cz/skoly
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i