• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dobříš: Pěšky do školy

V ranních hodinách se pravidelně v těsné blízkosti škol zahušťuje dopravní provoz. Důvodem je dovážení dětí automobily přímo před školy. Tento provoz je ale pro děti nejen nebezpečný, ale i zdravotně závadný. Dobříš se rozhodla toto změnit a v místě konkrétní školy v praxi otestovala nové řešení.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Dobříš
Příjmení, jméno: Romba Jindřiška, místostarostka / Krůtová Šárka, koordinátorka ZM
Organizace: Město Dobříš
E-mail: romba@mestodobris.cz; krutova@mestodobris.cz
Telefon: 318 533 302, 776 785 781
Téma: Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Pilotní projekt podporující pěší dopravu a zvyšující bezpečnost dětí na cestě do školy odstartoval v Dobříši v dubnu 2023. Podpořit tuto aktivitu vedení města přijel tehdy dokonce i velvyslanec z Nizozemska, které je v tomto ohledu evropskou velmocí.

Po pilotní třítýdenní fázi, kdy bylo testováno krátkodobé omezení provozu v okolí školy, byl projekt zhodnocen jako úspěšný a úprava provozu nastavena natrvalo. Ve dnech školní docházky tak bude od 7:30 do 8:00 hod. uzavřena část ulice Za Poštou v blízkosti škol. Vedení města chce nyní tímto projektem podpořit nejen bezpečnou cestu dětí do školy, ale zároveň podpořit jejich přirozený pohyb, samostatnost a zodpovědnost. V neposlední řadě má projekt přispět také ke snížení znečištění ovzduší v těsně blízkosti škol.

Výstupy:
- Bezpečnost dětí, zejména před školou.
- Podpora dětí v přirozenému pohybu jakým je chůze.
- Vést děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti.
- Podpořit orientaci dětí ve městě, odhad vzdálenosti a času
- Možnost navázání sociálních vztahů a dovedností.
- Snížit znečištění ovzduší v okolí škol.

Před spuštěním projektu, proběhla důkladná příprava:

Byla zjišťována reakce veřejnosti i žáků škol prostřednictvím dvou formulářů (pro žáky, pro veřejnost). Ten byl rozeslán prostřednictvím školy na rodiče všech žáků a současně byl zveřejněn na webu města.
Následovala informační kampaň na FB města, letáčky pro veřejnost, informováním rodičů prostřednictvím školy a roznosem letáčku do schránek rezidentů žijících v blízkosti škol.
Bylo vyjednáno dřívější otevření škol pro žáky (na místo 7:40 se školy otevřely pro žáky již v 7:30).
Dále byla navázána spolupráce s městskou polici, která pomáhala hlídat uzavírku ulice.
Byla navázána spolupráce s veřejností, která byla součinná při ranních hlídkách a upozorňování řidičů na dopravní omezení.

Pilotní část projektu pobíhala po dobu 3 týdnů, kdy v době od 7:30 do 8:00 byla dopravně omezena ulice před školou, kdy její příslušná část byla zcela na 30 min. uzavřená průjezdnost. Umožněn pouze výjezd rezidentům z přilehlých domů.

Po pilotáži následovala anketa pro žáky škol i veřejnost. Z této vzešly další zajímavé návrhy opatření - např. požadavek na zřízení školního autobusu z odlehlejší části města či navýšení počtu stojanů pro kola u škol.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Cyklogenerel, Program rozvoje obce
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? formuláře, letáčky, videozáznam, prezentace projektu dalším zájemcům, dopisy veřejnosti, rodičům
Začátek aktivity: 01.04.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu města
Detailní rozpis: náklady zahrnovaly zejm. tisk letáčků a pořízení reflexních vest

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? - akci dobře odkomunikovat, včas veřejnost informovat
- dobře nastavit komunikaci s dotčenými školami
- zvolit koordinátora projektu, který má celou aktivitu na starost
- dopravní omezení musí projít adekvátním správním řízením

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? bezpečnost, zdravý pohyb, samostatnost dětí, sociální kontakty, omezení ranního stresu a dopravního shonu před školami
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? - mobilita rezidentů v době uzávěry
- zásobování do přilehlých prodejen, parkování firem v ulici v době uzávěry
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zaměstnanci přilehlých obchodů, kteří pro zaparkování svého vozidla musí využít část uzavřené ulice, nechtěli přizpůsobit časový harmonogram, tj. přijet a zaparkovat před 7:30 nebo po 8:00. Znamená to pro ně omezení v časnějším vstávání a brzkého příchodu do zaměstnání. Vhodné je nabídnout parkovací alternativu na trvalo či na omezenou dobu s možností přeparkovat.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Mapování bezpečnosti prostřednictvím video záznamu, před a po zavedení. Anketa vyhodnocení po pilotáži projektu. Evaluace k počáteční velké vlně nevole zaznamenala naopak úspěch akce.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Projekt zaveden na trvalo, byla učiněna návazná opatření navržená veřejností, jako např. dopravní omezení v přilehlých ulicích, bude realizována výstavba cyklostojanů cca pro 80 kol pod kamerami, realizovano bude také vyznačení piktogramů pro cyklodopravu, školy se pro žáky otvírají dříve již v 7:30 na místo 7:40.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

články v radničním měsíčníku, na FB příspěvky, videokonference s obyvateli města, TV nova odvysílala reportáž v prvních dnech projektu, návazná prezentace projektu v rámci Aktivní Česko podporovaného poslankyní a garantkou Michaelou Šebelovou a paní Janou Havrdovou, předsedkyní FISAF, prezentace v rámci akce Na kole po Praze

Vybrané články:

Článek - projekt Pěšky do školy pokračuje

Článek - výsledky ankety po realizaci projektu

Článek - projekt přijede podpořit velvyslanec z Nizozemska

Článek - velvyslanec Nizozemska byl z návštěvy Dobříše nadšen 

Aktéři

Název: Město Dobříš
IČO nebo jiný registrační údaj: 00242098
Adresa: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Web: https://www.mestodobris.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Dobříš

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i