• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha-D.Měcholupy: Polytechnická učebna ZŠ

Vzhledem k potřebě navýšení kapacity ZŠ Kutnohorská byla postavena budova, která slouží jako jídelna, učebna pro nejmladší žáky i malý společenský sál určený pro setkávání s veřejností. Hlavním cílem bylo vytvořit příjemné prostředí pro děti, čemuž napomáhá zelená střecha, vzrostlé stromy, inteligentní systém vzduchotechniky či práce s dešťovou vodou.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha-Dolní Měcholupy
Příjmení, jméno: Doláková, Jana
Organizace: Městská část Praha - Dolní Měcholupy
E-mail: jdolakova@dolnimecholupy.cz
Telefon: +420 737 270 882
Téma: Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Potřeba navýšení kapacity školy byla řešena prostřednictvím vybudování přístavby polyfunkční učebny a jídelny. Díky větším prostorovým možnostem získala škola vyšší úroveň vzdělání, učebna splnila svůj úkol pro výuku dětí v přírodě. Zároveň se rozšířila i kapacita stávající jídelny; vznikl též malý společenský sál určený pro setkávání s veřejností. Hlavním cílem bylo vytvořit příjemné prostředí pro děti, čemuž napomáhá zelená střecha, vzrostlé stromy, inteligentní systém vzduchotechniky či práce s dešťovou vodou.

Samotný průběh realizace předcházela důkladná administrativní příprava. Stavba poté byla v rukou zhotovitele a stavebního dozoru. Přístavba je z velké části dřevostavbou. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází několik vzrostlých stromů, které chtěla škola zachovat, musela se jim budova přizpůsobit. Tvar i konzolování přístavby neohrožuje kořeny stromů. Mohou tak přirozeně stínit budovu i přilehlé (dočasné) hřiště. Aby neležely kořeny v dešťovém stínu, svádí se přebytečná dešťová voda ze střechy drenážním systémem do vsakovacího zařízení u kořenů stromů, které jim pomáhá udržet dostatek vody v letních měsících.

Budova je přístupná z hlavní budovy školy a skrz terasu také směrem od dětského hřiště. Zastavěnou plochu kompenzuje zelená střecha. Ta v kombinaci s řízenou vzduchotechnikou energetické třídy A++ zajišťuje příjemné klima v místnostech i čištění vzduchu. Systém dokáže během krátké doby (např. během přestávky) regulovat teplotu či snížit vlhkost vzduchu a nerušit tak výuku.

Prosklená západní stěna a světlík poskytují dostatek přirozeného světla a snižují tak potřebu umělého osvětlení. Z hlediska energetické náročnosti se jedná o mimořádně úspornou budovu. Výhodou nové přístavby je také mobilní protihluková stěna, díky níž lze prostor rozdělit na dvě menší místnosti.

K prevenci dlouhodobého sucha byla vybudován vsakovací systém, který zadržuje vlhkost v půdě a je zdrojem vláhy pro rostliny a stromy na přilehlém dětském hřišti. Vegetační střecha vytváří příznivé mikroklima a zároveň zpomaluje odtok přívalových srážek. Přebytek srážkové vody je pak odváděn do vsakovacího zařízení u kořenů stromů. Veškerá dešťová voda je tak zachována na pozemku a její odpařování (vaporizace) přes listy rostlin zlepšuje klima v daném místě.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Dokument navazuje na studii - demografický vývoj žijících občanů / dětí v MČ Dolní Měcholupy a Školní vzdělávací program
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Video

Začátek aktivity: 01.11.2019
Příloha
Foto - interiér JPG (137 kB)
Foto - stromy JPG (340 kB)
Foto - střecha JPG (281 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 11000
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu MHMP a z rozpočtu Městské části
Detailní rozpis: Celkové náklady na stavbu polytechnické učebny dosáhly výše 11 milionů Kč. Uhradila je dotace od Magistrátu hlavního města Prahy a vlastní rozpočet městské části Praha - Dolní Měcholupy. Životnost stavby se odhaduje na 40 let, návratnost investice pak na 20 let.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Velmi se nám osvědčila práce s dešťovou vodou a zelená střecha včetně vsakovacího systému, který poskytuje vláhu stromům a rostlinám. Prostor je k dispozici nejen jako učebna a jídelna, ale má širší využití podle potřeb školy/MČ.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Ekonomické vyhodnocení provozu, bezbariérový přístup, propojení a zvětšení prostoru dle potřeby, světelnost
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Stavbou se zmenšil prostor dětského hřiště, do jehož části stavba zasahuje
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Původně se mělo jednat o dřevostavbu. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nachází sportovní hala s velkými okny, bylo potřeba řešit některé stěny, světlíky a terasu jako protipožární a nehořlavé, což značně navýšilo rozpočet. Posunout budovu škola nechtěla, protože by musela pokácet vzrostlý strom.

Škola zvažovala klasickou zděnou budovu s betonovým stropem a střechou z PVC folie. Z environmentálních i estetických důvodů nakonec zvítězila složitější konstrukce.

I přes veškerou opatrnost je jedním z rizik vyvolaná změna vodního režimu v okolí stavby, která by mohla negativně ovlivnit sousední stromy.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Oficiálně nebyl proveden žádný průzkum.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V rámci vzduchotechniky s energetickou třídou A++ bychom byli rádi, kdyby systém stavby bylo možné realizovat i na dalších objektech MČ Dolní Měcholupy. Prostor je využíván nejen základní školou, ale i jako zázemí pro akce MČ, Vítání občánků apod. Plánujeme na přilehlém hřišti venkovní učebnu pro 24 žáků.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Zpravodaj vydávaný MČ Praha - Dolní Měcholupy

web MČ

článek Adapterra Awards

Další poznámky

Další poznámky Předpokládaná roční spotřeba plynu na vytápění činí zhruba 1 300 m³ rok. Až bude mít přístavba samostatnou měřící jednotku, bude možné odhadnout i náklady na elektrickou energii. Z hlediska údržby škola nepočítá s ničím výjimečným kromě péče o vegetační střechu 2x do roka.

Aktéři

Název: Adevita s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 04255071
Adresa: Pražská 636, Dolní Břežany
Web: http://www.adevita.cz

Další aktéři

Název:ZŠ Dolní Měcholupy
IČO nebo jiný registrační údaj:70926280
Adresa:Kutnohorská 36, Praha 10
Web:https://www.kutnohorska.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Praha-Dolní Měcholupy

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i