• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Valašské Meziříčí: Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Hospic Citadela ve spolupráci se střediskem domácí péče Diakonie ČCE vyzkoušel v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko za finanční podpory Zlínského kraje pilotní model možného způsobu poskytování domácí hospicové paliativní péče v podmínkách současné legislativy. Ta zatím vytváří řadu bariér jak z hlediska financování této péče, tak z hlediska forenzní odpovědnosti ošetřujícího personálu. Třem terminálně nemocným tak bylo umožněno prožít maximálně dlouhou dobu v domácím prostředí. Pečující rodina měla dostupné informace o způsobu péče a jistotu, že se v případě potřeby mohou a mají na koho obrátit.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Diakonie ČCE-hospic Citadela, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Ing. Běťák Miloslav
Organizace: Diakonie ČCE - hospic Citadela
E-mail: betak@citadela.cz
Telefon: 602777252
Téma: Zdravotní služby, zdravotní pojišťovny
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V rámci tříměsíčního pilotního projektu domácí paliativní péče poskytla Domácí péče Diakonie ČCE v plném rozsahu zdravotně ošetřovatelskou péči, Hospic Citadela zajistil roli garanta v oblasti specializované paliativní péče včetně lékaře konziliáře. Třem terminálně nemocným tak bylo umožněno prožít maximálně dlouhou dobu v domácím prostředí. V těchto případech se podařilo pokrýt potřeby pacienta nejen v oblasti zdravotní a ošetřovatelské péče, ale i sociální, psychologické a duchovní. Pečující osoby získaly rady, jak o terminálně nemocného pečovat a jistotu, že se v případě potřeby mohou a mají na koho obrátit. Byl vyzkoušen model pro zajišťování specializované domácí paliativní péče v mikroregionu Valašskomeziříšsko - Kelečsko. Projekt měl ukázat na nedostatečnou legislativu v oblasti domácí hospicové péči a to jak v oblasti financování, tak v oblasti určení odpovědnosti ošetřujícícho lékaře.
V roce 2011 domácí paliativní péče pokračuje u čtyřech klientů ve spádové oblasti města Valašské Meziříčí. Financování již zajišťuje Diakonie ČCE ze svých zdrojů.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Získané poznatky byly předány poskytovatelům domácí péče v regionu, praktickým lékařům i laické veřejnosti. Byly vydány informační letáky a brožura Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě. V závěru pilotního projektu byl uspořádán odborný seminář pro agentury poskytující domácí zdravotně ošetřovatelskou péči v regionu. Byla též zpracována metodika poskytování domácí paliativní péče pro poskytovatele standardní domácí zdravotně ošetřovatelské péče.
Začátek aktivity: 01.09.2010
Konec aktivity: 30.11.2010
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 134
Jak byla aktivita financována? 100 000 Kč grant Zlínského kraje, 34 484 Kč dary fyzických osob

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Největším problémem je obecně nízká informovanost laické i odborné zdravotnické veřejnosti o možnostech hospicové a domácí hospicové paliativní péče. Mnoho pacientů v terminálních stádiích onemocnění tak zbytečně zůstává na lůžkách následné péče v nemocnicích, která nejsou uzpůsobena pro potřebnou multidisciplinární péči tohoto typu. Je proto zapotřebí věnovat pozornost vhodné osvětě.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V průběhu realizace se ukázalo, jak mnoho předsudků existuje v povědomí laické i odborné zdravotnické veřejnosti ve vztahu k problematice péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Někteří praktičtí lékaři se nechtěli zapojit do realizace domácí paliativní péče. Toto se částečně podařilo odstranit tím, že komunikací s praktickými lékaři byl pověřen renomovaný primář interního oddělení nemocnice ve Valašské Meziříčí, který převzal roli konziliáře.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O realizaci projektu byl informován regionální tisk a o jeho výsledcích byla též zmíňka v rozhlasové relaci vysílané zlínskou redakcí Českého rozhlasu Brno. Informace jsou uvedeny i ve Výroční zprávě hospice Citadela.

Další poznámky

Další poznámky Na základě získaných zkušeností z realizace tohoto projektu bylo iniciováno vyjednávání Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o potřebných změnách v legislativě, která by měla umožnit nastavit standardní způsob poskytování domácí paliativní péče a odpovídající způsob financování.

Aktéři

Název: Diakonie ČCE - hospic Citadela
IČO nebo jiný registrační údaj: 73632783
Adresa: Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí, 757 01
Web: http://www.citadela.cz

Další aktéři

Název:Diakonie ČCE - středisko Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:47863561
Adresa:Vrbenská 803, Valašské Meziříčí
Web:http://www.diakonievm.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Valašské Meziříčí

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i