• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Prachatice: Rekreační ohniště pro veřejnost na území města

Od jara do podzimu nastává sezóna grilování a opekání špěkáčků, posedávání u ohně a klábosení na čerstvém vzduchu. Aby si takové příjemné atmosféry mohli užít i obyvatelé města, kteří nemají příležitost trávit tímto způsobem večery na své vlastní zahrádce, rozhodlo se město obnovit na svém území dvě veřejná ohniště, která již byla občany využívána - ovšem v souladu s přísnými bezpečnostními podmínkami, aby byla zajištěna požární ochrana. Na bezpečných ohništích se mohou obyvatelé sházet a za splnění daných podmínek rozdělávat oheň.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Příjmení, jméno: Bc. Jeřábková, Ivana
Organizace: MÚ Prachatice
E-mail: ivana.jerabkova@mupt.cz
Telefon: 388 607 506
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Na území města Prachatice se nacházela dvě ohniště, která občané města při příznivém počasí využívali k trávení svého volného času. Tato ohniště však nesplňovala základní bezpečnostní a požární podmínky, město je proto nechalo posoudit odbornou firmou v oblasti požární ochrany, aby zajistilo jejich bezpečný provoz. Jednalo se o ohniště na Lázních sv. Markéty u Fefrovského potoka a ohniště Na dubovém vršku.

Na základě stanovených bezpečnostních podmínek byla ohniště upravena, došlo k vysypání prostoru nehořlavým materiálem, ohraničení ohnišť kameny, odstranění náletových dřevin v bezprostřední blízkosti ohnišť a v blízkosti byl umístěn písek pro dohašení. Dále byly zpracovány podmínky pro rozdělávání ohně, které jsou umístěny u každého ohniště, včetně uvedení kontaktů na důležitá telefonní čísla. Město věří, že ohniště budou sloužit občanům města k příjemnému trávení volného času a nestanou se terčem útoků pro vandaly.


Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO.

Je pořizována fotodokumentace, články v tisku.

Začátek aktivity: 06.09.2010
Konec aktivity: 06.06.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 25
Jak byla aktivita financována? Z vlastních zdrojů rozpočtu města Prachatice
Detailní rozpis: Celková částka vynaložená na realizaci městských ohnišť činila 25 705 Kč, předpokládaná výše financí vynaložená na jejich údržbu se pohybuje okolo 2000 Kč za měsíc.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jedná se o další možnost pro trávení volného času občanů a návštěvníků města a zabránění vzniku neoficiálních ohnišť a tím i zamezení případného požáru. Nezbytné je podniknout všechny kroky k tomu, aby byla nová ohniště bezpečná - vyvěsit na viditelném místě bezpečnostní pokyny a použít v blízkosti ohniště nehořlavé materiály.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?

Výhodou prachatického projektu je, že ho podporuje vedení města. Proto se město při realizaci nesetkalo s překážkami.

Komplikace se mohou vyskytnout časem zejména v případě bezohledného využívání ohniště. Úklid a uhašení ohně by měla zajistit zúčastněná veřejnost, stálá údržba je pak starostí městských pořádkových služeb.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Aktivity projektu jsou průběžně medializovány v regionálním tisku, na webu zúčastněných subjektů, v Radničním listu.

V příloze články z internetového zpravodajství.

Příloha:

Aktéři

Název: Město Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00250627
Adresa: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Web: http://www.prachatice.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i