• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Prachatice: Plán rovných příležitostí pro zdravotně postižené


Zdravotně postižení tvoří část populace každého města, obci či regionu. Územní samosprávy mají řadu nástrojů, jak ovlivnit kvalitu jejich života, dostupné služby a bezpečné prostředí. Jak tyto nástroje využít co nejlépe? Tak, že budou komunikovány právě s osobami, jichž se bezprostředně týkají. Touto cestou se vydaly i Prachatice a na výstupu je praktický dokument, tvořený za intenzivní spoluúčasti handicapovaných občanů.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: odbor kanceláře starosty
Příjmení, jméno: Rabenhauptová, Hanka RH+
Organizace: Městský úřad Prachatice
E-mail: hrabenhauptova@mupt.cz
Telefon: 388607533
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem "Plánu  vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" (dále jen Plán) je co nejlépe ošetřit kvalitu života zdravotně postižených žijících ve městě Prachatice a bližším okolí.

Město se na tuto cílovou skupinu intenzivně soustředí již řadu let, nicméně dílčí cíle byly do této doby zaznamenávány pouze v Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb města Prachatice, díky pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením a v průřezových tématech.

Plán stanovuje nejen rámcové priority a návazná opatření, ale i konkrétní aktivity směřující k odstraňování bariér v různých oblastech života lidí s handicapy, jako je sport, kultura, volný čas, zdravotnictví, ale i vzdělávání.

Záměrem města bylo zapojit do tvorby Plánu zejména ty, kterých se tato problematika týká. Dokument proto vznikal s výraznou participací osob se zdravotním postižením i seniorů, a to zejména prostřednictvím organizací, které s nimi v prostředí města pracují, ale i prostřednictvím neorganizovaných aktivních občanů. V průběhu tvorby Plánu proběhlo několik kulatých stolů, speciální tematická pocitová mapa a také závěreřné veřejné projednání dokumentu.
 
Na výstupu této činnosti je dokument, který stanovuje cíle a opatření pro 10 základních oblastí, a který plnohodnotně navazuje krajskou verzi Plánu.

Dokument byl schválen Radou a následně i Zastupitelstvem města.

 

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Dokument navazuje na na schválený Krajský plán rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Jihočeského kraje na období 2022–2025.

Dokument je dále v souladu s Programovým prohášením Rady na období 2022-26.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO, Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022-25
Začátek aktivity: 01.05.2022
Konec aktivity: 01.02.2023
Příloha
Jak byla aktivita financována?

Náklady na vznik dokumentu byly hrazeny z rozpočtu města, dále byl dokument finančně podpořen v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR: "PART-NET" z fondů EHP 2014-2021

Detailní rozpis:

15 tis. Kč (podpora z projektu PART-NET pro pocitovou mapu a realizaci participačních akcí).

Náklady města (zejména formou mezd pro pracovníky MěÚ, kteří se na dokumentu podíleli).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Při vzniku tohoto typu dokumentu je naprosto klíčové, aby se do jeho tvorby zapojila dotčená cílová skupina. Prachatice v tomto směru postupovaly velmi pečlivě - proto bylo například uspořádáno několik kulatých stolů - nejen pro skupiny s různým typem postižení, ale i pro pečující či studenty a žáky škol.

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Dokument přehledně uchopil a popsal priority města vůči zdravotně postiženým, návazná opatření i konkrétně aktivity a odpovědnosti. Řadu z těchto aktivit již město realizovalo, ale nebyly systémově uchopeny. Některé aktivity vyplynuly zcela nově až v rámci participačních setkání.

Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci?

Cílová skupina zdravotně postižených je specifická, co se týče participačních technik. Je třeba mít toto na vědomí při pořádání akcí a celkové komunikaci vůči cílové skupině (bezbariérovost prostor, možnosti využití online nástrojů ad.). V případě Prachatice byla ze strany handicapovaných například velmi omezeně využita možnost vyplnění online pocitové mapy - většina záznamů do mapy byla posbírána na "živém" setkání na náměstí.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

Plnění Plánu bude průběžně vyhodnocováno na základě stanovených úkolů a termínů. 1x ročně proběhnou dotazníky (prosinec).

V roce 2023 se budeme ucházet o nominaci na Cenu MOSTY pro města, která se intenzivně věnují osobám se zdravotním postižením - jde o takovou malou revizi.

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat?

Budeme pokračovat v načatých skupinách a scházet se k vyhodnocení min. 1x při mapování a 1x při hodnocení.

Plánujeme se více zaměřit na skupinu pečujících a osoby s duševním onemocněním, děti se zdravotním postižením.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Webové stránky města,

Jihočeská televize,

TV Šrumec - kabelová televize Prachatice Deníky Prachaticka,

www.prachatickonews.cz,

Noviny Jihočeského kraje,

SeniorPoint Press.

Představení Plánu na zastupitelsvu města: https://www.youtube.com/watch?v=Vp57gUQHvpY

Příloha:
Foto 1 png (460 kB)
Foto 2 png (2,88 MB)
Foto 3 png (459 kB)
Foto 4 (2,12 MB)
Foto 5 png (548 kB)

Aktéři

Název: Město Prachatice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00250627 
Adresa: Velké náměstí 3, Prachatice
Web: https://www.prachatice.eu/
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i