• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Rokytnice n.J.: Město financuje návrh ze Školního fóra


Participace dětí a mládeže je pro Rokytnici důležitá. Je možno k ní přistoupit mnoha způsoby. Město se rozhodlo finančně podpořit vítězný návrh žáků ZŠ, který vzešel ze Školního fóra a následně byl ověřen hlasováním žáků prostřednictvím školní ankety.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Rokytnice nad Jizerou
Organizace: Město Rokytnice nad Jizerou
E-mail: investice2@mesto-rokytnice.cz
Telefon: +420 481 549 324
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Cílem bylo poskytnout finanční podporu vítěznému návrhu, který zvolí žáci ZŠ v rámci školního fóra. Záměrem této akce je povzbudit mladou generaci k zapojení do otázek zkvalitnění života a rozvoje školy a města; žákům je dán prostor vyjádřit své názory a nápady, co lze vylepšit, změnit ve škole i v rámci municipality.

Zároveň si akce klade za cíl u žáků probouzet zájem o prostředí školy i veřejné dění a ukázat jim, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho změnit. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání. Aktivita může podpořit schopnost dětí naučit se vyhledávat informace a přijímané informace kriticky hodnotit.

Školního fóra 10.5.2023 se zúčastnili žáci 5. - 9. třídy ZŠ v počtu 25 žáků. Následně proběhla mezi žáky školní anketa, které se zúčastnili již všichni žáci 5. - 9. třídy; mohli vybírat z 20 projektů, které byly navrženy při školním fóru, případně doplnit vlastní návrh.

Vítězný návrh pro školu (relaxační/odpočinkové zóny ve třídách) bude finančně podpořen z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou částkou 25.000 Kč.

Začátek aktivity: 01.05.2023
Konec aktivity: 31.12.2023
Příloha
Školní anketa PNG (373 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 30,888
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována 1/3 z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou a 2/3 z dotace z Libereckého kraje. Realizace vybraného návrhu je plně financována z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou.
Detailní rozpis: Celkové náklady byly 30.888 Kč (25.000,- podpořený vítězný návrh, 5.888,- ostatní náklady).

(Do konce kalendářního roku musí být peníze proinvestovány na realizaci vítězného projektu.)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jednoduše realizovatelná akce. Žáci školy se rádi zapojí a aktivně pracují na svých nápadech ke zlepšení kvality života ve škole i městě. V mnoha ohledech jejich názory mohou překvapit. Tím, že již na začátku byla zmíněna finanční podpora projektu, byla znatelná motivace od všech aktérů, aby vzniklo něco smysluplného a potřebného, co bude sloužit ku prospěchu. I v budoucnu očekáváme zájem o tyto akce.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Motivace mládeže k zájmu o dění ve škole i ve městě. Zapojení dětí do rozhodování o vítězném návrhu pro školu.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Omezené možnosti rozpočtu a reálnost návrhů v návaznosti na možnosti města.
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Některé nápady žáků není možno realizovat z různých důvodů. Všechny nápady, které vzešly ze školního fóra, byly okomentovány paní ředitelkou a panem místostarostou, kde se děti dozvěděly důvody, které zabraňují realizaci (např. zákon, soukromí vlastníci,...)

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, školní fórum plánujeme za rok opakovat.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Akce byla prezentována na webových stránkách Základní školy a rodiče žáků byli informováni o této akci na třídních schůzkách.

Dále pak komunikace s veřejností probíhala prostřednictvím facebooku Základní školy a města Rokytnice nad Jizerou a na závěr bylo o školním fóru psáno v Rokytnickém zpravodaji - viz příloha.

Příloha:
Rokytnický zpravodaj PDF (1,03 MB)

Aktéři

Název: Město Rokytnice nad Jizerou
IČO nebo jiný registrační údaj: 00276057
Adresa: Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Web: http://www.mesto-rokytnice.cz

Další aktéři

Název:Základní škola Rokytnice nad Jizerou, přísp. organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:70910600
Adresa:Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Web:http://www.zs-rokytnice.cz
Publicita NOR - PDP
Detailně zpracované dobré praxe

Rokytnice nad Jizerou

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i