• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací

Monitoring Městem založených organizací je třetí částí zavedení systémových nástrojů k ekonomickému řízení Městského úřadu. Aktivita navazuje na manažerské účetnictví (Business Inteligence ) a na hodnocení pracovníků a nastavení výkonnostních kritérií. Poskytuje mj. možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele bez nutnosti dohledávání výkazů. Výhodou je tedy operativa a pravidelnost a přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Vsetín
Kontakt: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24
Příjmení, jméno: Ing. Pelc Pavel
Organizace: Město Vsetín
E-mail: pavel.pelc@mestovsetin.cz
Telefon: +420 571 491 554
Téma: Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Vývoj ekonomického prostředí posledních let přispěl k nutnosti zvýšení povědomí o ekonomickcýh zákonitostech fungování úřadu a založených a zřízených organizací z pohledu vedení města. Novými procesy se zvýšila okamžitá manažerská informovanost vedoucích pracovníků o finanční a ekonomické situaci a vývoji plnění rozpočtu města i informovanost o finančním zdraví organizací. V konečném důsledku to přispělo k úsporným opatřením při nastavení ročních plánů hospodaření i rozpočtu města na rok 2015 a dále. Od roku 2013 vedení města plně využívá manažerský nástroj Business Inteligence, na něj v roce 2014 navázal systém Nastavení vykonnostních kriterií a hodnocení pracovníků. Celý proces manažerských nástrojů uzavírá Systém monitoringu vybraných založených a zřízených organizací. Výstupem a výsledkem je podrobná evidence výsledků hospodaření v trendech on line.
Na kartách organizací jsou evidovány údaje z rozvahy, výsledovky celé organizace, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, krátký komentář analýzy aktuálních trendů hospodaření. V současnosti jsou v kartách jednotlivých organizací zaznamenána data hospodaření k ultimu let 2013 a 2014 pro možnost meziročního srovnání. Data budou aktuálně doplňována ve čtvrtletních a pololetních intervalech, aby bylo možno sledovat ekonomické trendy. Databáze je k dispozici on-line vedení města, vedoucí finančního odboru, vedoucí odboru školství a kultury a pracovnicím ÚIA.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano
Začátek aktivity: 04.06.2011
Konec aktivity: 31.12.2015
Příloha
Jak byla aktivita financována? Databáze pracuje v prostředí EXCEL, vznikla svépomocí a bez potřeb finančních zdrojů.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pravidlený monitoring hospodaření organizací generuje v jednoduché databázi informace pro vedení města z pohledu trendů. Dává možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele bez nutnosti dohledávání výkazů. Výhodou je tedy operativa a pravidlenost. V neposlední řadě je důležité mít přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Veskrze pozitivní reakce ze strany vedení města,dostali nástroj velmi operativních informací o hospodaření organizací, ve kterých mnohdy město zastupují ve správních a dozorčích radách. U manažerů společností po počátečních rozpacích, při zvýšeném zájmu o jejich hospodaření v průběhu roku, dochází k pozitivnímu chování ve snahách o dosažení zlepšení hospodaření i jednotlivých středisek jimi řízených organizací.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Systém je zaveden nově, již v této době je možné říci, že se zvýšila okamžitá informovanost vedení města. Nástroj byl využit při valných hromadách městských společností při schválování a hodnocení výročních zpráv za rok 2014, včetně plánů hospodaření na rok 2015 v kontextu dat za 1. čtvrtletí roku 2015. Nástroj podstatně zvýšil operativní informovanost vedení města o hospodaření a byl přijat radou města kladně.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Nacházíme se v prvním roce využití databáze monitoringu organizací, již nyní je patrný vyšší zájem ředitelů organizací o hospodaření jimi řízených podniků v průběhu roku. Zvýšil se tlak na hospodárnost.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? V budoucnu po ročním ověření je záměrem zahrnout pod tento systém také školská organizace, včetně mateřských škol. Cílem je zavést ucelený systém monitoringu všech organizací zřízených a založených městem v čase.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Medializace aktivity je připravována, bude projednáno v Komisi pro otevřenost a v Komisi MA 21 společně s připravovaným Klikacím rozpočtem - předpokládáme tiskovou zprávu. Dále počítáme s prezentacemi na akcích Národní sítě Zdravých měst a na dalších odborných municpálních fórech.

Další poznámky

Další poznámky Další sovisející aktivity MěÚ Vsetín:
1) V roce 2012 byla započata práce na manažerském účetnictví Business Inteligence, systém plně funguje od roku 2015.
2) V roce 2013, 2014 probíhaly pilotní roky zavádění databáze a nového systému hodnocení zaměstnanců Města. Ten je využíván nadále a existují již ucelená data o hodnocení za dva roky vč. nastavených kritérií pro rok 2015.
3) V roce 2015 se podařilo dopracovat systém operativní databáze monitoringu zřízených a založených organizací.

Aktéři

Název: Město Vsetín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00304450
Adresa: Svárov 1080, Vsetín
Web: http://www.mestovsetin.cz

Další aktéři

Název:Vsetínská sportovní s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:28593987
Adresa:Na Lapači 394, Vsetín
Web:http://www.vsetinskasportovni.cz

Název:

Dům kultury Vsetín s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:47972114
Adresa:Svárov 1055
Web:http://dkvsetin.cz

Název:

Technické služby Vsetín s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:26782596
Adresa:Jasenice 528, Vsetín 75511
Web:http://www.tsvsetin.cz

Název:

TV Beskyd, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25844334
Adresa:Dolní Náměstí 1356, Vsetín 75501
Web:http://www.tvbeskyd.cz

Název:

Městské lesy Vsetín, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:47678054
Adresa:Semetín 2199
Web:http://lesyvsetin.cz

Název:

Masarykova veřejná knihovna Vsetín p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:00851817
Adresa:Dolní Náměstí 1356, Vsetín 755 01
Web:http://www.mvk.cz

Název:

Alcedo Vsetín, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:851922
Adresa:Záviše Kalandry 1095, Vsetín 755 01
Web:http://www.alcedo-vs.cz/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i