• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"

Občané posílali svoje náměty a poznatky k úklidu města a hlásili se jako dobrovolníci připravované akce. V první fázi uklidily vytipované lokality Technické služby města, ve 2. etapě nejznečištěnější městskou lokalitu uklízelo vedení města, zaměstnanci úřadu, Technické služby, městská policie a zaměstnanci Správy CHKO České Středohoří. 3. etapa byla celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. Na úspěchu akce, která byla organizačně dobře zajištěná, se spolupodílely všechny společenské vrstvy obyvatel města.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Příjmení, jméno: Vlčková Rita
Organizace: Město Litoměřice - Zdravé město Litoměřice
E-mail: rita.vlckova@litomerice.cz
Telefon: + 420 416 916 447
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat
Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V Litoměřicích proběhl komlexní systematický úklid města na základě problému z fóra. Občané měli možnost zasílat své návrhy znečištěných částí Litoměřic a hlásit se jako dobrovolníci I. etapa: Úklid vytipovaných oblastí Technickými službami města; II. etapa: úklid nejznečištěnější lokality zaměstnanci úřadu, vedením města, Technickými službami města, Městskou Policií a Správou CHKO České středohoří; III. etapa: připojení k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". Cílem akce byl sběr odpadů a likvidace černých skládek na území města Litoměřice. V rámci grantu Zdravého města proběhl i Kulatý stůl na téma psí exkrementy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Zápis, fotodokumentace, videoreportáž
Začátek aktivity: 21.03.2014
Konec aktivity: 17.05.2014
Příloha
Úklid_plakát JPG (565 kB)
Úklid_zápis PDF (393 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 12
Jak byla aktivita financována? projekt MAESTRO - podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce MŽP, odvoz odpadu v rámci TSM a odboru živ. Prostředí, Grant Zdravého města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Čistota ve městě je problém, který vzešel z veřejného fóra. Před samotnou realizací úklidu je důležité vytipovat nejvíce znečištěné lokality, a to např. pomocí ankety/dotazníku, která probíhá cca 1 - 2 měsíce před samotným úklidem. Důležitá je spolupráce se zájmovými skupinami, školami, firmami, jednotlivci, úřadem a zřizovanými organizacemi, a propagace akce. Doporučujeme začít s přípravou akce již v začátcích nového roku, aby samotný úklid probíhal v ještě nezatravněných/nezaplevelených místech. Tento systematický úklid celého města vyžaduje dobré organizační a technické zajištění.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pozitivní ohlas mělo zapojení vedení města, kdy uklízel i starosta a místostarosta města. Podařilo se zajistit pro úklid i klienty z.s. Naděje (bezdomovce), kteří se na vzniku skládek často podílí. Akce musí být mediálně podpořena.

Monitorování a evaluace

Příloha:
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Společný úklid se stane tradiční akcí pořádanou v rámci kampaně Den Země. Zviditelnění problematiky nepořádku a úklidu psích exkrementů vedlo k umístění košů na psí výkaly, prozatím na 3 místech a k vyčlenění prostoru pro volný výběh psů v rekreační zóně na Střeleckém ostrově.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Před konáním akce: vylepení plakátů na výlepových plochách a veřejných místech, registrace na uklidmecesko.cz, vytvoření facebookové události, pozvánka na zpravodajském webu litomericko24.cz, e-mailová pozvánka aktivním občanům, kteří mají zájem o zasílání novinek ze Zdravého města, osobní pozvání. Po akci: Článek a fotogalerie z akce v Litoměřickém deníku, článek na zpravodajském webu litomericko24.cz, videoreportáž v Regionální televizi na: https://www.zdravamesta.cz/cz/videogalerie/litomerice-dobrovolnici-uklizeli-město, web Zdravého města, facebook Ukliďme Česko, články Radniční zpravodaj.
Příloha:

Aktéři

Název: Město Litoměřice (Projekt Zdravé město Litoměřice a MA 21)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Technické služby města Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00080128
Adresa:Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.tsmlt.cz

Název:

Ekosmák (Ukliďme Česko)
IČO nebo jiný registrační údaj:001715542
Adresa:Zahradnická 188/3, 603 00 Brno
Web:http://www.ekosmak.cz

Název:

Správa CHKO České středohoří
IČO nebo jiný registrační údaj:62933591
Adresa:Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Název:

Odbor a komise životního prostředí
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Pekařská 2

Název:

OPER, z.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:228968805
Adresa:M. Majerové 1824/1, Litomerice
Web:http://www.zviratkalidem.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i